Pri­ma reu­ni­u­ne a ex­per­ţi­lor eu­ro­peni pe pro­ble­me de să­nă­ta­te în man­da­tul PRES RO

Romania Libera - - Sănătate -

La Bru­xel­les a avut loc pri­ma reu­ni­u­ne pe să­nă­ta­te, cu echi­pe­le teh­ni­ce și atașații pe să­nă­ta­te ai sta­te­lor mem­bre UE. La fi­na­lul dis­cu­ţi­i­lor, mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii, So­ri­na Pin­tea, a pre­ci­zat că vor con­ti­nua efor­tu­ri­le pen­tru a avan­sa pe agen­dă te­me­le cu im­pact și be­ne­fi­cii pen­tru pa­ci­e­nți. „Sco­pul prin­ci­pal al ac­ti­vi­tăți­lor pe tim­pul man­da­tu­lui es­te ga­ra­nția ac­ce­su­lui la să­nă­ta­te pen­tru toți ce­tățe­nii eu­ro­peni. Avem de ges­ti­o­nat un do­sar le­gis­la­tiv des­tul de com­plex pe ca­re l-am pre­luat de la co­le­gii aus­tri­eci. Es­te vor­ba des­pre Proi­ec­tul de re­gu­la­ment pen­tru Eva­lua­rea Teh­no­lo­gi­i­lor de Să­nă­ta­te (HTA) pen­tru ca­re vom de­pu­ne toa­te efor­tu­ri­le pen­tru un pro­gres. De ase­me­nea, vom pro­pu­ne spre dez­ba­te­re te­me de ac­tua­li­ta­te pre­cum re­zis­te­nța an­ti­mi­cro­bia­nă și mo­bi­li­ta­tea pa­ci­en­tu­lui, ca­re vor avea ca re­zul­tat îmbu­nă­tăți­rea ca­li­tății ser­vi­ci­i­lor și asis­te­nței me­di­ca­le pen­tru pa­ci­e­nții eu­ro­peni. Vom încer­ca să gă­sim so­luții și pen­tru îmbu­nă­tăți­rea pre­venți­ei prin vac­ci­na­re. Nu vrem să pi­er­dem tim­pul, mai ales că în a do­ua par­te a man­da­tu­lui nos­tru vor fi în des­fășu­ra­re și ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re”.

Echi­pa Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tății de la Bu­cu­reş­ti a pre­zen­tat re­pre­zen­ta­nți­lor sta­te­lor mem­bre pre­ze­nți la reu­ni­u­nea co­mu­nă a Gru­pu­ri­lor de lu­cru de Să­nă­ta­te pu­bli­că și pen­tru Pro­du­se far­ma­ceu­ti­ce și dis­po­zi­ti­ve me­di­ca­le, pri­o­ri­tăți­le Ro­mâni­ei, atât ce­le ge­ne­ra­le, cât și ce­le sec­to­ria­le pe să­nă­ta­te, pre­cum și ca­len­da­rul eveni­men­te­lor pro­gra­ma­te pe do­me­niu în pe­ri­oa­da man­da­tu­lui PRES RO. To­to­da­tă, au con­ti­nuat ne­go­ci­e­ri­le, la ni­vel teh­nic, asu­pra do­sa­ru­lui le­gis­la­tiv le­gat de Pro­pu­ne­rea de Re­gu­la­ment pri­vind eva­lua­rea teh­no­lo­gi­i­lor me­di­ca­le și de mo­di­fi­ca­re a Di­rec­ti­vei 2011/24/UE (Re­gu­la­ment HTA). Re­gu­la­men­tul vi­ze­a­ză mo­dul în ca­re sunt eva­lua­te do­sa­re­le me­di­ca­men­te­lor noi in­tro­du­se în sta­te­le mem­bre. «Ne vom con­cen­tra pen­tru înce­put pe ne­go­ci­e­rea art. 12–18 ale pro­pu­ne­rii, mai exact pe su­bi­ec­tul Con­sul­tă­ri­lor Sti­in­ti­fi­ce Co­mu­ne (Joint sci­en­ti­fic con­sul­ta­ti­on). Am înce­put prin­tr-o pre­zen­ta­re a mo­du­lui în ca­re se des­fășoa­ră acest pro­ces pre­mer­ga­tor eva­lua­ri­lor cli­ni­ce în ca­drul rețe­lei EUne­tHTA, pen­tru a avea un punct de por­ni­re în dis­cuții. Mai de­par­te, por­nind de la punc­te­le de ve­de­re ale sta­te­lor mem­bre, vom con­ti­nua ne­go­ci­e­ri­le pen­tru iden­ti­fi­ca­rea punc­te­lor co­mu­ne, în ve­de­rea ela­bo­ră­rii ul­te­ri­oa­re a unui text pro­gres», a mai spus So­ri­na Pin­tea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.