Li­de­rul mon­dial, învins de o ju­că­toa­re de... cric­ket

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Si­mo­na Ha­lep, li­der mon­dial al cla­sa­men­tu­lui ju­că­toa­re­lor pro­fe­si­o­nis­te de te­nis WTA, a su­fe­rit o înfrânge­re în pri­mul meci ofi­cial al anu­lui 2019. În tu­rul se­cund al tur­neu­lui de la Syd­ney, din Aus­tra­lia, Si­mo­na a pi­er­dut con­tra aus­tra­li­en­cei Ashley Bar­ty, cu sco­rul de 6-4, 6-4.

Ce­le do­uă se­turi si­me­tri­ce, încheia­te la un bre­ak di­fe­re­nță în fa­voa­rea lui Ashley Bar­ty, au avut du­ra­ta de 42 de mi­nu­te, res­pec­tiv 46 de mi­nu­te. Ser­vi­ci­ul a fost un atu pen­tru Ashley Bar­ty, ca­re a reușit cinci ași, față de ni­ci­u­nul ser­vit de Si­mo­na. Nu au exis­tat du­ble greșe­li în par­ti­dă, iar pro­cen­ta­jul pri­mu­lui ser­vi­ciu a fost ase­mă­nă­tor, 72% pen­tru Ha­lep, în com­pa­rație cu 73% cel

înre­gis­trat de Bar­ty. Un alt ca­pi­tol sta­tis­tic la ca­re s-a fă­cut di­fe­re­nța a fost cel al punc­te­lor de bre­ak. Ashley Bar­ty a fruc­ti­fi­cat pa­tru din ce­le 7 șan­se, în timp ce Si­mo­na Ha­lep a reușit doar do­uă bre­ak-uri, deși a avut 11 opor­tu­ni­tăți.

Ashley Bar­ty s-a an­tre­nat la cric­ket

Me­ci­ul din­tre Si­mo­na Ha­lep și Ashley Bar­ty, lo­cul 15 în lu­me, a fost abor­dat de că­tre ju­că­toa­rea noas­tră fă­ră an­tre­nor, du­pă des­fa­ce­rea pre­ce­den­tei co­la­bo­rări. Inte­re­sant es­te de spus că, la un mo­ment dat, Ashley Bar­ty a între­rupt ca­ri­e­ra de ju­că­toa­re în spor­tul alb, pen­tru a se de­di­ca unui sport foar­te po­pu­lar la Anti­po­zi, cric­ket-ul. Ashley Bar­ty a re­venit cu suc­ces pe te­re­nul de te­nis și anu­nță un Aus­tra­lian Open de­o­se­bit.

În pri­mul tur, la Syd­ney, Ashley Bar­ty a învins-o pe le­to­na Je­le­na Osta­pen­ko, nu­mă­rul 22 mon­dial. Osta­pen­ko

es­te cea ca­re a învins-o, în 2017, pe zgu­ra de la Ro­land Gar­ros, în fi­na­lă, pe Si­mo­na Ha­lep, du­pă o

dis­pu­tă de trei se­turi. Mul­tă lu­me s-a bu­cu­rat în ur­mă cu do­uă zi­le, du­pă dez­no­dă­mântul jo­cu­lui din­tre Bar­ty

și Osta­pen­ko, de­oa­re­ce s-a con­si­de­rat că aus­tra­lian­ca es­te o ad­ver­sa­ră mai ușoa­ră pen­tru Si­mo­na Ha­lep.

Urme­a­ză Aus­tra­lian Open

Pri­mul tur­neu de Ma­re Șlem al anu­lui, Aus­tra­lian Open, a de­bu­tat de­ja cu fa­za ca­li­fi­că­ri­lor. De săp­tă­mâna vi­i­toa­re vor in­tra în sce­nă și ju­că­to­rii din pri­ma par­te a cla­sa­men­tu­lui, in­clu­siv Si­mo­na Ha­lep. Ală­turi de ea mai sunt nu­me ca So­ra­na Cîrstea,Iri­na Be­gu, Mi­ha­e­la Bu­zăr­nes­cu sau Mo­ni­ca Ni­cu­les­cu, în ca­re ne pu­nem spe­ra­nțe în ce­ea ce pri­vește ta­blo­ul fe­mi­nin. De ase­me­nea, la du­blu sau du­blu mixt avem des­tu­le șan­se de a pro­gre­sa, cu ju­că­tori pre­cum Ra­lu­ca Ola­ru sau Ho­ria Te­cău, spre fa­ze­le su­pe­ri­oa­re ale ta­blo­u­ri­lor.

FOTO: AP

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.