Ro­mânii vor plă­ti ga­ze mai ief­ti­ne, în ci­u­da voi­nței ma­ri­lor com­pa­nii in­ter­nați­o­na­le

Piața li­be­ră de ener­gie pen­tru cas­nici înce­pe să nu mai ai­bă vreun sens

Romania Libera - - Prima Pagina - De­ni­sa Ma­rin

Ce­le do­uă mi­li­oa­ne de con­su­ma­tori cas­nici de cu­rent ca­re au mi­grat de la un con­tract cu preț re­gle­men­tat, sta­bi­lit de ANRE, că­tre piața li­be­ră ar pu­tea con­sta­ta că au fă­cut o mișca­re greși­tă în nu­mai câte­va luni.

Ce­le do­uă mi­li­oa­ne de con­su­ma­tori cas­nici de cu­rent ca­re au mi­grat de la un con­tract cu preț re­gle­men­tat, sta­bi­lit de ANRE, că­tre piața li­be­ră ar pu­tea con­sta­ta că au fă­cut o mișca­re greși­tă în nu­mai câte­va luni.

Ordo­na­nța 114/2018 pla­fo­nea­ză, timp de 3 ani, apri­lie 201928 fe­brua­rie 2022, prețul de vânza­re al ener­gi­ei elec­tri­ce că­tre fur­ni­zori la 68 de lei/ MWh, în con­diți­i­le în ca­re acum achi­ziți­i­le se fac și cu 80 de lei/MWh, po­tri­vit da­te­lor de pe bur­sa de ener­gie OPCOM. Și prețul fi­nal, la con­su­ma­tor, va fi ast­fel pla­fo­nat,dat fi­ind fap­tul că toa­te ce­le­lal­te com­po­nen­te, dis­tri­buție, tran­sport, cer­ti­fi­ca­te ver­zi, sunt sta­bi­li­te de Au­to­ri­ta­te. Ast­fel, sta­tul și con­su­ma­to­rii vor avea sub con­trol prețu­ri­le din re­gle­men­tat, un­de sunt 7 mi­li­oa­ne de cas­nici, cu prețuri cu 10 până la 15% (la ni­ve­lu­ri­le de acum) mai mici ca în piața li­be­ră, un­de au tre­cut do­uă mi­li­oa­ne de cas­nici.Aceștia din ur­mă se văd acum cap­ti­vi (ci­ne a re­nu­nțat la re­gle­men­tat nu mai poa­te re­ve­ni) pe o piață al că­rei preț a cres­cut cu până la 40%, în ul­ti­mul an, pen­tru că toa­te con­trac­te­le cu preț fix din piața li­be­ră sunt doar pe o pe­ri­oa­dă li­mi­ta­tă de timp, de obi­cei, până într-un an.Du­pă ace­ea,cli­e­nții se pot tre­zi cu alte prețuri. Si­gur, pot ple­ca că­tre un alt fur­ni­zor, dar și ace­la tre­bu­ie să se des­cur­ce cu ace­le­ași prețuri de achi­ziție, deci es­te de aștep­tat ca be­ne­fi­ci­i­le să nu fie prea mari. În acest timp, cei ră­mași la re­gle­men­tat au trei ani în ca­re nu mai tre­bu­ie să își ba­tă ca­pul cu fac­tu­ri­le, ca­re vor ră­mâne pe loc, ba chiar la prețuri mai mici de­cât acum.

Ace­as­tă in­ter­venție în piață a Gu­ver­nu­lui a fost jus­ti­fi­ca­tă de con­si­li­e­rul prim-mi­nis­tru­lui, Da­ri­us Vâlcov, prin com­por­ta­men­tul “abu­ziv” al com­pa­ni­i­lor, ca­re ar fa­ce pro­fi­turi mari pe se­a­ma con­su­ma­to­ri­lor, și ata­ca­tă de co­mu­ni­ta­tea de afa­ceri lo­ca­lă, ca­re a re­cla­mat in­ter­venția bru­ta­lă a sta­tu­lui în me­ca­nis­me­le de echi­li­bra­re a ce­re­rii cu ofer­ta. Acum, că es­te de­ja ofi­cia­lă, fur­ni­zo­rii nu au ce altce­va să fa­că de­cât

să se adap­te­ze. Ei fie pot să re­du­că din mar­ja de pro­fit (până la cât re­pre­zin­tă cal­cu­le inter­ne), fie să taie din inves­tiții,fie să re­nu­nțe trep­tat la ofer­te­le pe ca­re le au în piața li­be­ră. Dar, mai întâi, ANRE va tre­bui să pu­bli­ce noi­le prețuri re­gle­men­ta­te, va­la­bi­le din apri­lie, pen­tru ca toți cei im­pli­cați să va­dă cum se mo­di­fi­că ce­le­lal­te com­po­nen­te de preț fi­nal, ca dis­tri­buția ori tran­spor­tul.În ori­ce caz, es­te foar­te greu de cre­zut că piața li­be­ră ar mai fi atrac­ti­vă pen­tru res­tul con­su­ma­to­ri­lor cas­nici ră­mași la re­gle­men­tat, la cei 4 FUI, Enel, CEZ, E.ON și Elec­tri­ca. Cel mai pro­ba­bil, aceștia vor ră­mâne în con­ti­nua­re cu ace­le­ași con­trac­te ca și până acum. Cât des­pre ce­le do­uă mi­li­oa­ne ca­re de­ja au mi­grat, ei tre­bu­ie, de pe acum, să-și fa­că toa­te cal­cu­le­le po­si­bi­le pen­tru a ve­dea cum își pot op­ti­mi­za cos­tu­ri­le.

Ce se întâmplă în ur­mă­to­rii 3 ani

Ordo­na­nța 114 are câte­va pre­ve­deri împo­vă­ră­toa­re pen­tru to­ţi ac­to­rii din pia­ţă, cu efect di­rect asu­pra pro­fi­ta­bi­li­tă­ţii și pre­ţu­ri­lor că­tre con­su­ma­to­rii cas­nici.Pri­mul es­te rein­tro­du­ce­rea pre­ţu­ri­lor re­gle­men­ta­te de stat pen­tru to­ţi con­su­ma­to­rii cas­nici, timp de trei ani, între mar­tie 2019 și mar­tie 2022.ANRE va ale­ge ce pro­du­că­tori vor vin­de ener­gie că­tre po­pu­la­ţie, în ce can­ti­ta­te, le va sta­bi­li un preţ de vânza­re și, la fel, va sta­bi­li și pre­ţul de vânza­re fi­nal ca­re apa­re în fac­tu­ră (ca­re con­ţi­ne pre­ţul de achi­zi­ţie a ener­gi­ei, ta­ri­fe­le de tran­sport, dis­tri­bu­ţie, cos­tul de fur­ni­za­re și ta­xe­le) pen­tru con­su­ma­to­rii cas­nici.

Dat fi­ind dis­cur­sul po­li­tic, sco­pul es­te de men­ţi­ne­re a unui preţ cât mai mic, re­gle­men­tat, pen­tru po­pu­la­ţie, pe pe­ri­oa­da aces­tor trei ani. Or, chiar în acest mo­ment, cu o sin­gu­ră ex­cep­ţie nu­mi­tă RCS&RDS, toa­te pre­ţu­ri­le de fur­ni­za­re con­cu­ren­ţia­lă pen­tru zo­na Bu­cu­rești-Ilfov sunt mai mari de­cât pre­ţul de ul­ti­mă in­stan­ţă (re­gle­men­tat de stat) al Enel, FUI obli­gat pen­tru ace­as­tă zo­nă.

În plus, or­do­nan­ţa mai im­pu­ne o ta­xă anua­lă de 2% pe ci­fra de afa­ceri a anu­lui an­te­ri­or tu­tu­ror ac­to­ri­lor din pia­ţa de ener­gie, ca­re se va plă­ti în mar­tie, afe­ren­tă

anu­lui an­te­ri­or. Vor plă­ti și pro­du­că­to­rii, și dis­tri­bu­i­to­rii, și tra­de­rii, și fur­ni­zo­rii, iar efec­tul în fac­tu­ra fi­na­lă, a fur­ni­zo­ru­lui că­tre cli­en­tul fi­nal, es­te o crește­re de pes­te

6% (une­le voci spun 8%) pen­tru că ace­as­tă ta­xă es­te un ele­ment de cost și fi­e­ca­re o va in­tro­du­ce în ta­rif.Aici apa­re al doi­lea ele­ment de pre­si­u­ne pen­tru pia­ţa con­cu­ren­ţia­lă.

Ac­to­rii de pe ace­as­tă pia­ţă vor fi obli­ga­ţi să cre­as­că pre­ţu­ri­le, în timp ce, pen­tru vi­i­toa­rea pia­ţă re­gle­men­ta­tă de ANRE, Au­to­ri­ta­tea va im­pu­ne pre­ţu­ri­le și poa­te, cel

pu­ţin pen­tru o pe­ri­oa­dă de timp, să nu re­cu­noas­că în to­ta­li­ta­te aces­te cos­turi su­pli­men­ta­re, pen­tru a ţi­ne jos pre­ţul la con­su­ma­to­rul cas­nic re­gle­men­tat. Or­do­nan­ţa chiar dă ex­pli­cit po­si­bi­li­ta­tea ANRE să îi la­se pe FUI de pe pia­ţa re­gle­men­ta­tă vi­i­toa­re să me­ar­gă în pi­er­de­re la înce­put: „Di­fe­re­nțe­le de cos­turi de achi­ziție din anii 2018 și 2019 ale fur­ni­zo­ri­lor, ne­re­cu­pe­ra­te prin prețu­ri­le prac­ti­ca­te, se vor re­cu­pe­ra până la da­ta de 30.06.2022, con­form re­gle­men­tă­ri­lor ANRE”, se ara­tă în or­do­nan­ţă.

Ro­mânia are cir­ca 9,6 mi­li­oa­ne de con­su­ma­tori de ener­gie elec­tri­că,din ca­re 8,7 mi­li­oa­ne sunt cas­nici. Sunt 4 FUI și alți aproa­pe 100 de fur­ni­zori ca­re ac­ti­ve­a­ză pe piața re­zi­de­nția­le­lor și a fir­me­lor.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.