Ma­du­ro, uzur­pa­tor „ne­le­gi­tim al pu­te­rii“în Ve­ne­zue­la

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Preșe­din­te­le vene­zue­le­an, Ni­co­las Ma­du­ro, și-a înce­put al doi­lea man­dat ig­no­rând va­lul de con­dam­nări in­ter­nați­o­na­le și acu­zând SUA că du­ce un „răz­boi mon­dial“im­pe­ria­list con­tra ță­rii sa­le lo­vi­tă de o gra­vă cri­ză… ris­can­tă pen­tru între­a­ga re­gi­u­ne. Șe­ful Par­la­men­tu­lui din Ca­ra­cas, con­tro­lat de opo­ziție, Juan Guai­do

(35 de ani), a lan­sat o pro­vo­ca­re moște­ni­to­ru­lui lui Hu­go Cha­vez, afir­mând că Ma­du­ro es­te un „uzur­pa­tor“ile­gi­tim și a de­cla­rat că are drep­tul con­sti­tuți­o­nal de a-și asu­ma con­du­ce­rea ță­rii până la or­ga­ni­za­rea de ale­geri li­be­re. El a es­ti­mat prin­tre alte­le că la­nțul co­man­da­men­tu­lui mi­li­tar – prin­ci­pa­lul su­sți­nă­tor al lui Ma­du­ro – es­te „co­rupt sau uzur­pat“și a ce­rut ar­ma­tei să su­sți­nă efor­tu­ri­le pen­tru „res­tau­ra­rea de­mo­crați­ei“în Ve­ne­zue­la, afec­ta­tă de una din ce­le mai mari cri­ze eco­no­mi­ce din isto­ria sa.

A do­ua zi, Guai­do a fost ares­tat de po­liția se­cre­tă vene­zue­le­a­nă, un act con­dam­nat de șe­ful Orga­ni­zați­ei Sta­te­lor Ame­ri­ca­ne, Lu­is Alma­gro, ca fi­ind „ră­pi­rea preșe­din­te­lui in­te­ri­mar al Ve­ne­zue­lei“și a ce­rut co­mu­ni­tății in­ter­nați­o­na­le să pu­nă ca­păt cri­me­lor lui Ma­du­ro. La o oră du­pă afla­rea de­te­nți­ei lui Guai­do el a fost eli­be­rat. Ope­rați­u­nea po­liți­ei se­cre­te a încheiat o săp­tă­mână dra­ma­ti­că pen­tru ace­as­tă nați­u­ne sud-ame­ri­ca­nă, bo­ga­tă în pe­trol, ca­re pa­re să mar­che­ze de­bu­tul unei noi fa­ze po­te­nțial tu­mul­tu­oa­se a cri­zei eco­no­mi­ce și po­li­ti­ce din Ve­ne­zue­la.

Ma­du­ro a fost re­a­les la 20 mai pen­tru un nou man­dat de șa­se ani în ca­drul unui scru­tin con­tes­tat. Pe 10 ia­nua­rie a fost in­ves­tit ofi­cial dar con­trar a ce­ea ce pre­ve­de Con­sti­tuția, el a ales să de­pu­nă ju­ră­mântul nu în Par­la­ment, con­tro­lat de opo­ziție, ci în fața Cu­rții Su­pre­me com­pu­să din ju­de­că­tori aflați la or­di­ne­le sa­le. Pri­lej cu ca­re a con­sta­tat izo­la­rea sa di­plo­ma­ti­că. SUA, Ca­na­da și ță­ri­le UE au stră­lu­cit prin ab­se­nță, ase­me­nea și ma­jo­ri­ta­tea sta­te­lor la­ti­no-ame­ri­ca­ne. Cu câte­va zi­le înain­te, 12 din­tre ele i-au ce­rut preșe­din­te­lui vene­zue­le­an să re­nu­nțe și să tran­sfe­re pu­te­rea Par­la­men­tu­lui, con­si­de­rând că ale­ge­ri­le nu au fost „nici li­be­re nici cre­di­bi­le“, și au de­cla­rat că nu re­cu­nosc le­gi­ti­mi­ta­tea no­u­lui său man­dat pre­zi­de­nțial. Au fost pre­ze­nți la ce­re­mo­nia de înves­ti­tu­ră doar li­de­rii din Cu­ba, Ni­ca­ra­gua și Bo­li­via, ală­turi de re­pre­zen­ta­nții Chi­nei și Ru­si­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.