So­ra­na Cîrstea și Mo­ni­ca Ni­cu­les­cu, eli­mi­na­te din pri­mul tur

Romania Libera - - Sport - Cristi Frisk

Tur­neul de te­nis de Ma­re Șlem, Aus­tra­lian Open, a de­bu­tat cu do­uă eșe­curi pen­tru ju­că­toa­re­le ro­mâne afla­te pe ta­blo­ul prin­ci­pal. Es­te drept că, du­pă pri­ma zi, se poa­te ra­por­ta o ca­li­fi­ca­re în ma­nșa se­cun­dă, cea a Iri­nei Be­gu.

La pri­me­le ore ale di­mi­neții, So­ra­na Cîrstea a pi­er­dut fă­ră drept de apel me­ci­ul cu sue­de­za Re­bec­ca Pe­ter­son, scor 6-4, 6-1, ca­re nu la­să loc de ni­ci­un du­biu asu­pra for­mei de mo­ment a ce­lor do­uă spor­ti­ve.

Expe­ri­men­ta­ta Mo­ni­ca Ni­cu­les­cu a ce­dat în fața unei ame­ri­can­ce de nu­mai 17 ani, Aman­da Ani­si­mo­va, tot în mi­ni­mum de se­turi, cu sco­rul de 7-6 (3), 6-4, di­fe­re­nța fi­ind fă­cu­tă de mai tână­ra ju­că­toa­re, pa­ra­do­xal, în mo­men­te­le de­ci­si­ve,când a fost mai lu­ci­dă.

Pri­ma ca­li­fi­ca­tă din­tre ro­mânce în tu­rul al doi­lea es­te Iri­na Be­gu, ca­re a be­ne­fi­ciat de aban­do­nul Andre­ei Pet­ko­vic, din Ger­ma­nia. Opo­nen­ta a acu­zat pro­ble­me me­di­ca­le du­pă ce își ad­ju­de­ca­se pri­mul set la tie-bre­ak, cu sco­rul de 7-6. În se­tul al doi­lea, Iri­na Be­gu con­du­cea cu sco­rul de 4-3, în mo­men­tul în ca­re a sur­venit su­fe­ri­nța ju­că­toa­rei de din­co­lo de fi­leu. Be­gu o va avea ca ad­ver­sa­ră, în tu­rul al doi­lea, pe Pe­tra Kvi­to­va, fa­vo­ri­tă 8.

S-a ca­li­fi­cat și Ra­du Albot

Re­pu­bli­ca Mol­do­va es­te re­pre­zen­ta­tă la Aus­tra­lian Open de că­tre Ra­du Albot, ca­re a avut un meci foar­te greu în pri­mul tur, con­tra ame­ri­ca­nu­lui Mi­cha­el Mmoh. Până la ur­mă mol­do­ve­a­nul s-a im­pus în pa­tru se­turi, cu sco­rul de 3-6, 6-3, 6-4, 6-2. El va da în tu­rul al doi­lea pes­te ca­pul de se­rie cu nu­mă­rul 26, ibe­ri­cul Fer­nan­do Ver­das­co.

Ra­du Albot joa­că și la du­blu, ală­turi de tu­ni­sia­nul Ma­lek Ja­ziri, împreu­nă cu ca­re la US Open 2018 a ajuns până în se­mi­fi­na­le­le tur­neu­lui de Ma­re Șlem.

Aștep­tăm de­bu­tul Si­mo­nei Ha­lep

Toți ro­mânii aște­ap­tă cu spe­ra­nță de­bu­tul Si­mo­nei Ha­lep la Aus­tra­lian Open. Aces­ta se va pro­du­ce astă­zi, în ju­rul orei 10 (19.00 ora lo­ca­lă), Si­mo­na ur­mând să ai­bă o ad­ver­sa­ră in­co­mo­dă în pri­mul tur, pe Kaia Ka­ne­pi din Esto­nia, ocu­pan­ta lo­cu­lui 70 în ie­rar­hia WTA. Par­ti­da es­te pri­ma din se­si­u­nea de se­a­ră pe are­na prin­ci­pa­lă, „Mar­ga­ret Co­urt“.

Azi de di­mi­neață, Mi­ha­e­la Bu­zăr­nes­cu (25 WTA) o întâlnește pe Se­re­na Wil­liams (37 WTA), fost li­der mon­dial. Par­ti­da înce­pe în jur de ora 7.00, pe are­na prin­ci­pa­lă de la Mel­bo­ur­ne. Ana Bog­dan (81 WTA) es­te fa­vo­ri­tă de la 8.00 împo­tri­va po­lo­ne­zei Iga Swia­tek (181 WTA).

Tot azi, sin­gu­rul re­pre­zen­tant al Ro­mâni­ei în pro­ba de sim­plu mas­cu­lin, Ma­ri­us Co­pil (61 ATP), joa­că împo­tri­va spa­ni­o­lu­lui Mar­cel Gra­nol­lers (110 WTA). Par­ti­da poa­te înce­pe, cel mai de­vre­me, la ora 12.00.

Iri­na Be­gu s-a ca­li­fi­cat în tu­rul al doi­lea du­pă aban­do­nul Andre­ei Pet­ko­vic

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.