Aver­tis­ment: 2019, anul mi­gra­ţi­ei ma­si­ve a me­di­ci­lor de fa­mi­lie

Romania Libera - - Prima Pagina - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Me­di­cii de fa­mi­lie atrag aten­ţia asu­pra sub­fi­nan­ţă­rii asis­ten­ţei me­di­ca­le pri­ma­re, so­li­ci­tând o creş­te­re a bu­ge­tu­lui de la 5,7%, cât es­te în pre­zent, la 10% din Fon­dul Na­ţi­o­nal Unic de Asi­gu­rări So­cia­le de Să­nă­ta­te. În caz con­trar, se es­ti­me­a­ză un nou val de ne­mul­ţu­mi­re din par­tea pro­fe­si­o­niş­ti­lor din acest seg­ment, in­clu­siv ple­cări în ma­să în străi­nă­ta­te.

Me­di­cii de fa­mi­lie atrag aten­ţia asu­pra sub­fi­nan­ţă­rii asis­ten­ţei me­di­ca­le pri­ma­re, so­li­ci­tând o crește­re a bu­ge­tu­lui de la 5,7%, cât es­te în pre­zent, la 10% din Fon­dul Na­ţi­o­nal Unic de Asi­gu­rări So­cia­le de Să­nă­ta­te. În caz con­trar, se es­ti­me­a­ză un nou val de ne­mul­ţu­mi­re din par­tea pro­fe­si­o­niști­lor din acest seg­ment, in­clu­siv ple­cări în ma­să în străi­nă­ta­te.

Doc­to­rii acu­ză au­to­ri­tă­ţi­le că de ani de zi­le ne­gli­je­a­ză si­tua­ţia asis­ten­ţei me­di­ca­le pri­ma­re, în con­di­ţi­i­le în ca­re es­te o par­te im­por­tan­tă a sis­te­mu­lui pu­blic de să­nă­ta­te. Aceștia cer o rec­ti­fi­ca­re bu­ge­ta­ră ca­re să per­mi­tă crește­rea fi­nan­ţă­rii în me­di­ci­na de fa­mi­lie la fel ca și în ce­le­lal­te ţări eu­ro­pe­ne, pen­tru con­ti­nua­rea ac­ti­vi­tă­ţii cu asi­gu­ra­rea ser­vi­ci­i­lor ne­ce­sa­re po­pu­la­ţi­ei. Mă­su­ri­le ar per­mi­te de­gre­va­rea spi­ta­le­lor și a ser­vi­ci­i­lor de ur­gen­ţă de ape­lări inu­ti­le, dar și echi­li­bra­rea chel­tu­i­e­li­lor în sis­tem. Îngri­jo­ră­tor es­te că agen­ţi­i­le de re­cru­ta­re a for­ţei de mun­că din do­me­ni­ul me­di­cal an­ti­ci­pe­a­ză că în anul 2019 vom fi mar­to­rii unei mi­gra­ţii cres­cu­te a me­di­ci­lor de fa­mi­lie.

“Bu­ge­tul to­tal, cel pu­ţin pe 2018, a fost de 41 de mi­liar­de de lei, or asis­ten­ţa me­di­ca­lă pri­ma­ră a avut în 2018 1.960.000.000 lei, ce­ea ce re­pre­zin­tă 5,7% din FNUASS. Crește­rea cu 100% a fi­nan­ţă­rii ar însem­na un­de­va la 10% din Fon­dul Na­ţi­o­nal Unic, nu din tot bu­ge­tul Să­nă­tă­ţii, ce­ea ce ne-ar apro­pia de o me­die eu­ro­pe­a­nă de 12%. Ro­mânia a avut 4,68% din PIB pen­tru Să­nă­ta­te. Vrem ca, din aceștia 4,68%, 10% să se alo­ce asis­ten­ţei me­di­ca­le pri­ma­re”, aver­ti­ze­a­ză vi­ce­preșe­din­te­le Co­le­gi­u­lui Me­di­ci­lor din Ro­mânia, dr. Că­lin Bum­bu­luţ.

Sa­la­rii umi­li­toa­re și ta­xe împo­vă­ră­toa­re

În con­di­ţi­i­le în ca­re, la ni­vel na­ţi­o­nal, veni­tul brut al unui fur­ni­zor de ser­vi­cii

de me­di­ci­nă a fa­mi­li­ei es­te în jur de 14.500 de lei, mul­te ca­bi­ne­te ris­că fa­li­men­tul, pen­tru că din acești bani me­di­cul achi­tă sa­la­ri­ul asis­ten­tu­lui me­di­cal, di­fe­ri­te ta­xe, im­po­zi­te și chi­ria, chel­tu­i­e­li de func­ţi­o­na­re cu­ren­tă, do­ta­re, con­su­ma­bi­le, ser­vi­cii de cu­ră­ţe­nie, ser­vi­cii in­for­ma­ti­ce, ser­vi­cii con­ta­bi­le etc. De pil­dă, pes­te 40% din­tre ca­bi­ne­te­le me­di­ci­lor de fa­mi­lie din Bu­cu­rești sunt în in­ca­pa­ci­ta­te de a asi­gu­ra veni­turi asis­ten­te­lor me­di­ca­le și altui per­so­nal an­ga­jat la un ni­vel de­cent. „În acest mo­ment, acești co­la­bo­ra­tori ai noștri sunt sa­la­ri­za­ţi la un ni­vel de­ri­zo­riu, ma­jo­ri­ta­tea iau un­de­va la 1.400-1.600 de lei net fa­ţă de o asis­ten­tă me­di­ca­lă fă­ră gra­dul prin­ci­pal din spi­ta­le, ca­re are bru­tul con­form gri­lei de sa­la­ri­za­re un­de­va la 5.500 lei, deci ră­mâne cu pes­te 3.200-3.500 lei ca venit net. Ce­ea ce es­te mai rău de­cât atât - dar chiar me­di­cul de fa­mi­lie me­diu, cel ca­re are în jur de 1.800 de pa­ci­en­ţi pe lis­tă, are veni­turi sub ce­le ale unei asis­ten­te de spi­tal. S-a ajuns în ace­as­tă si­tua­ţie din cau­za sub­fi­nan­ţă­rii cro­ni­ce”, atra­ge aten­ţia dr. Bum­bu­luţ. Me­di­cii de fa­mi­lie spun că, de­o­cam­da­tă,

se înce­ar­că re­zol­va­rea pro­ble­me­lor prin ne­go­ci­eri.

Din cei aproa­pe 16.000 de asis­ten­ţi me­di­ca­li ca­re lu­cre­a­ză în ca­bi­ne­te­le de me­di­ci­nă de fa­mi­lie, pes­te 80% sunt plă­ti­ţi cu sa­la­ri­ul mi­nim pe eco­no­mie, de mun­ci­tor ne­ca­li­fi­cat, in­di­fe­rent de ve­chi­me și de grad pro­fe­si­o­nal. Ei sus­ţin că, deși ma­jo­ri­ta­tea au zeci de ani de ex­pe­ri­en­ţă în spa­te, se duc aca­să cu doar pu­ţin pes­te 1.100 de lei pe lu­nă și nu be­ne­fi­cia­ză de bo­nuri de ma­să sau de alte spo­ruri, spre de­o­se­bi­re de co­le­gii din spi­ta­le, ca­re au veni­turi de 3-4 ori mai mari. “Unii din­tre noi mai pri­mesc 3-4 mi­li­oa­ne la ne­gru, dar asta nu aju­tă cu ni­mic, pen­tru că vom avea pen­sii de asis­ta­ţi so­cial”, au de­cla­rat pen­tru “Ro­mânia li­be­ră”, sub pro­tec­ţia ano­ni­ma­tu­lui, mai mul­te asis­ten­te me­di­ca­le.

Me­mo­rii și pe­ti­ţii, ig­no­ra­te de au­to­ri­tăți

So­ci­e­ta­tea Nați­o­na­lă de Me­di­ci­nă de Fa­mi­lie a tran­smis anul tre­cut un me­mo­riu Guvernului și Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tății în ca­re aver­ti­za că sub­fi­na­nța­rea asis­te­nței me­di­ca­le pri­ma­re, re­cu­nos­cu­tă încă din 2014, s-a ac­cen­tuat și mai

mult du­pă apli­ca­rea noi le­gi a sa­la­ri­ză­rii uni­ta­re. Cu toa­te aces­tea, între­bă­ri­le tran­smi­se au­to­ri­tă­ţi­lor prin in­ter­me­di­ul me­mo­ri­u­lui au ră­mas fă­ră răs­puns. To­tuși, me­di­cii aște­ap­tă ca alo­ca­rea fi­nan­cia­ră în 2019 pen­tru seg­men­tul de asis­ten­ţă me­di­ca­lă pe ca­re îl aco­pe­ră să asi­gu­re de­o­po­tri­vă su­me­le ne­ce­sa­re pen­tru crește­ri­le sa­la­ria­le im­pu­se prin le­ge, po­si­bi­li­ta­tea in­ves­ti­ţi­i­lor în echi­pa­men­te și per­so­nal, pre­cum și crește­rea chel­tu­i­e­li­lor ca ur­ma­re a in­flați­ei. De ase­me­nea, ei spe­ră și la o re­pa­rație, cel puțin pa­rția­lă, a ine­chi­tății față de co­le­gii lor din alte seg­men­te ale sis­te­mu­lui nați­o­nal de să­nă­ta­te. Me­di­cii de fa­mi­lie din Ro­mânia au func­ţi­o­nat în 2018 cu un bu­get cu doar 17% mai ma­re de­cât în 2017, în con­di­ţi­i­le în ca­re co­le­gii din uni­tăți­le sa­ni­ta­re de stat (me­di­ci­na șco­la­ră, am­bu­la­to­riu in­te­grat, spi­ta­le) au be­ne­fi­ciat de fi­nan­ţări (sa­la­rii și bu­ge­te) mă­ri­te cu până la 100%. Cu toa­te aces­tea, star­tul dis­cuți­i­lor pen­tru bu­ge­tul alo­cat me­di­ci­nei de fa­mi­lie pen­tru 2019 es­te unul pe ca­re SNMF îl con­si­de­ră eșuat.

În pre­vi­zi­u­ni­le bu­ge­ta­re ac­tua­le, su­ma alo­ca­tă me­di­ci­nei de fa­mi­lie vi­ze­a­ză

o crește­re de sub 5 pro­cen­te fa­ţă de anul tre­cut, iar ace­as­tă dis­cri­mi­na­re fa­ce ca asis­te­nța me­di­ca­lă pri­ma­ră să fie nea­trac­ti­vă pen­tru ti­ne­rii me­dici. „Con­si­de­răm că me­di­cii de fa­mi­lie și asis­te­nții me­di­ca­li fac par­te din sis­te­mul pu­blic de să­nă­ta­te, deși lu­cre­a­ză în ca­bi­ne­te pri­va­te. Es­te ne­e­chi­ta­bil ca veni­tu­ri­le să nu fie si­mi­la­re cu ale ce­lor­lal­ţi me­dici și asis­te­nți ca­re ofe­ră ser­vi­cii me­di­ca­le în spi­ta­le și în alte seg­men­te ale sis­te­mu­lui pu­blic de să­nă­ta­te, cu atât mai mult cu cât acest lu­cru pro­du­ce de­ze­chi­li­bre ma­jo­re în sis­tem, cu con­se­ci­nțe greu de de­pășit. Bu­ge­tul asi­gu­ră­ri­lor so­cia­le de să­nă­ta­te pen­tru asis­te­nța me­di­ca­lă pri­ma­ră în anul 2019 ar tre­bui să fie 3.371.700.000 lei, fă­ră do­ta­re su­pli­men­ta­ră cu apa­ra­tu­ră, fă­ră re­no­vări și fă­ră alte in­ves­tiții”, aver­ti­ze­a­ză dr. Ma­ri­na Pârcă­la­bu, preșe­din­ta Fe­de­rați­ei Nați­o­na­le

a Pa­tro­na­te­lor Me­di­ci­lor de Fa­mi­lie.

Doar 1 din 3 pa­ci­en­ţi ro­mâni va mai avea un me­dic de fa­mi­lie în 2030

Con­form unei ana­li­ze proi­ec­ti­ve re­a­li­za­te de SNMF și FNPMF pe un eșan­ti­on de me­dici de fa­mi­lie re­pre­zen­ta­tiv de­mo­gra­fic pen­tru toa­tă ţa­ra, în anul 2030 doar 1 din 3 pa­ci­en­ţi ro­mâni va mai avea un me­dic de fa­mi­lie, în con­di­ţi­i­le în ca­re se aște­ap­tă ca nu­mă­rul pen­si­o­na­ri­lor – seg­men­tul po­pu­la­ţi­o­nal cu cea mai ma­re ne­voie de asis­ten­ţă me­di­ca­lă pri­ma­ră – să re­pre­zin­te apro­xi­ma­tiv 30% din to­ta­lul po­pu­la­ţi­ei Ro­mâni­ei. Con­form da­te­lor INS, aproa­pe ju­mă­ta­te din po­pu­la­ţia re­zi­den­tă a ape­lat, cel pu­ţin o da­tă, la me­di­cul de fa­mi­lie sau la un me­dic de me­di­ci­nă ge­ne­ra­lă în ul­ti­me­le 12 luni, efec­tuând în me­die 3,7 con­sul­ta­ţii. Acest lu­cru de­mon­stre­a­ză un grad de aglo­me­ra­re și încăr­ca­re fă­ră pre­ce­dent a ca­bi­ne­te­lor me­di­ci­lor de fa­mi­lie, ca­re crește pre­si­u­nea pe sis­te­mul de asis­ten­ţă me­di­ca­lă pri­ma­ră, obli­gat să ră­mână în ace­le­ași con­di­ţii fi­nan­cia­re pre­ca­re ca înain­te de ade­ra­rea Ro­mâni­ei la UE.

11.000 de me­dici de fa­mi­lie şi 16.000 de asis­ten­ţi me­di­ca­li din ca­bi­ne­te­le de me­di­ci­nă de fa­mi­lie nu be­ne­fi­cia­ză de mă­ri­ri­le sa­la­ria­le con­sis­ten­te acor­da­te per­so­na­lu­lui din sis­te­mul sa­ni­tar.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.