Țin­te­le lui Vâlcov

Romania Libera - - Politică -

Cri­ti­ci­le lui Vâlcov l-au vi­zat și pe preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui Fis­cal,Io­nuț Du­mi­tru.„De fi­e­ca­re da­tă când ie­se și spu­ne că Ro­mânia nu fa­ce veni­tu­ri­le, când s-au tăiat pen­si­i­le și sa­la­ri­i­le a fost foar­te bi­ne“, a co­men­tat Vâlcov.Con­si­li­e­rul pre­mi­e­ru­lui a fă­cut re­fe­ri­re și la preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui Con­cu­re­nței, Bog­dan Chi­rițoiu,ce­rându-i o in­ves­ti­gație asu­pra băn­ci­lor.„Fai­mo­sul Con­si­liu al Con­cu­re­nței să nu mai tă­ră­gă­ne­ze.OUG spu­ne așa: în trei luni tre­bu­ie să dai pri­me­le in­di­cii și în șa­se – re­zul­ta­tul fi­nal“, a ce­rut Vâlcov.Con­si­li­ul Con­cu­ren­ţei a de­clan­şat o ana­li­ză a ni­ve­lu­lui Robor din ul­ti­ma pe­ri­oa­dă,având în ve­de­re fluc­tua­ţia in­di­ca­to­ru­lui du­pă apa­ri­ţia,la fi­ne­le anu­lui tre­cut,a OUG 114/2018 – a de­cla­rat preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui Con­cu­ren­ţei,Bog­dan Chi­ri­ţoiu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.