Pri­ma­rii de mu­ni­ci­pii, ne­mul­ţu­mi­ţi de bu­get

Romania Libera - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Pri­ma­rii de mu­ni­ci­pii din Ro­mânia acu­ză Gu­ver­nul de lip­să de tran­spa­ren­ţă în con­struc­ţia bu­ge­tu­lui pen­tru anul 2019 și afir­mă că es­te pen­tru pri­ma da­tă când nu au fost con­sul­ta­ţi, ba mai mult, so­li­ci­tă­ri­le lor pri­vind dia­lo­gul au fost re­fu­za­te. Da­ri­us Vâlcov, con­si­li­e­rul pre­mi­e­ru­lui, a de­cla­rat că proi­ec­tul de le­ge a bu­ge­tu­lui pen­tru 2019 es­te ga­ta, ur­mând a fi pre­zen­tat de că­tre Gu­vern astă­zi. În mod ine­dit, anu­nțul a fost fă­cut de Vâlcov, și nu de pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă sau de mi­nis­trul Fi­na­nțe­lor, Eu­gen Te­o­do­ro­vici.

Ne­mu­lțu­miți, pri­ma­rii i-au adre­sat o scri­soa­re pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, ce­rându-i o întâlni­re pen­tru a le as­cul­ta do­le­a­nțe­le. Do­cu­men­tul es­te sem­nat de Ro­bert Ne­goi­ţă (PSD), pri­ma­rul sec­to­ru­lui 3, în nu­me­le Co­mi­te­tu­lui Di­rec­tor. Pri­ma­rii acu­ză că au aflat din pre­să că bu­ge­tul ar ur­ma să fie apro­bat până joi, fă­ră ca pro­ble­ma ba­ni­lor alo­ca­ţi Uni­tă­ţi­lor Admi­nis­tra­tiv-Te­ri­to­ria­le (UAT) să fie dez­bă­tu­tă. Aso­cia­ţia Mu­ni­ci­pi­i­lor din Ro­mânia so­li­ci­tă o întâlni­re ur­gen­tă cu Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă și o in­vi­tă la șe­din­ţa Co­mi­te­tu­lui Di­rec­tor, con­vo­ca­tă pen­tru astă­zi. „Es­te pen­tru pri­ma oa­ră în is­to­ria AMR când so­li­ci­tă­ri­le noas­tre de dia­log adre­sa­te Guvernului Ro­mâni­ei pe te­me ca­re pri­vesc în mod di­rect func­ţi­o­na­rea ad­mi­nis­tra­ţi­ei pu­bli­ce lo­ca­le sunt re­fu­za­te, ast­fel încât la ni­ci­u­na din ce­re­ri­le tran­smi­se nu s-a pri­mit vreun răs­puns, de ori­ce na­tu­ră, de la echi­pa gu­ver­na­men­ta­lă”, au scris pri­ma­rii în scri­soa­rea adre­sa­tă Vi­o­ri­căi Dăn­ci­lă.

Aceștia atrag aten­ţia că au ci­tit în pre­să că bu­ge­tul va fi adop­tat până joi, fă­ră ca ei să fi fost în vreun fel con­sul­ta­ţi. „Ne aflăm acum la sfârși­tul lu­nii ia­nua­rie 2019, fă­ră să avem în dez­ba­te­re pu­bli­că un proi­ect de Le­ge a bu­ge­tu­lui de stat pe anul 2019, deși aflăm din pre­să că Gu­ver­nul va adop­ta acest proi­ect până joi, 31 ia­nua­rie a.c.”, au mai spus pri­ma­rii. Po­tri­vit aces­to­ra, tot din sur­se ne­o­fi­cia­le au aflat și des­pre co­te­le din im­po­zi­tul pe venit ce ur­me­a­ză să fie alo­ca­te prin Le­gea bu­ge­tu­lui de stat pe anul 2019, res­pec­tiv 20% la bu­ge­tul lo­cal al ju­de­ţu­lui; 45-50% la bu­ge­te­le lo­ca­le ale co­mu­ne­lor, orașe­lor și mu­ni­ci­pi­i­lor - fa­ţă de pro­cen­tul de 60% so­li­ci­tat de struc­tu­ri­le aso­cia­ti­ve; 30-35% pen­tru echi­li­bra­rea bu­ge­te­lor lo­ca­le - fa­ţă de pro­cen­tul de 20% so­li­ci­tat.

„Având în ve­de­re că până în pre­zent nu exis­tă ni­cio in­for­ma­ţie ofi­cia­lă pri­vind fun­da­men­ta­rea bu­ge­te­lor lo­ca­le în ca­drul Le­gii bu­ge­tu­lui de stat pe anul 2019, so­li­ci­tăm, doam­nă prim-mi­nis­tru, or­ga­ni­za­rea unei întâlniri cu dvs. pen­tru dis­cu­ta­rea co­te­lor ce ur­me­a­ză a fi alo­ca­te UAT, alo­cări bu­ge­ta­re de ca­re de­pin­de dez­vol­ta­rea co­mu­ni­tă­ţi­lor ur­ba­ne în ur­mă­to­rii ani”, au mai tran­smis pri­ma­rii de mu­ni­ci­pii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.