Mai avem sau nu mai avem de­cla­ra­ţie uni­că?

O in­for­ma­ţie a cir­cu­lat săp­tă­mâna tre­cu­tă în me­di­ul fis­cal ro­mânesc. Con­form aces­teia, declaraţia uni­că, de-abia in­tra­tă în vi­goa­re de o săp­tă­mână, ar ur­ma să fie anu­la­tă.

Romania Libera - - Economie - Flo­rin Bu­des­cu

Declaraţia uni­că, in­tra­tă în vi­goa­re în mar­tie anul tre­cut, ar co­ma­sa de­cla­ra­ţi­i­le: D200 - veni­turi re­a­li­za­te din Ro­mânia; D201 - veni­turi re­a­li­za­te din străi­nă­ta­te; D220 - veni­tul es­ti­mat/ nor­ma de venit; D221 - nor­me de venit – agri­cul­tu­ră; D600 - veni­tul ba­ză pen­tru CAS; D604 - sta­bi­li­re CASS per­soa­ne fă­ră venit; D605 - sto­pa­re CASS per­soa­ne fă­ră venit. Ter­me­nul de de­pu­ne­re es­te 15 mar­tie anul aces­ta.

Agen­ţia Na­ţi­o­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă (ANAF) a pus, așa­dar, în dez­ba­te­re pu­bli­că un proi­ect de act nor­ma­tiv,prin ca­re se abro­gă un alt act nor­ma­tiv pro­priu, ca­re a in­trat în vi­goa­re cu o săp­tă­mână în ur­mă, anun­ţându-și in­ten­ţia de a anu­la no­ua de­cla­ra­ţie uni­că. Ulte­ri­or, proi­ec­tul de act nor­ma­tiv a fost re­tras din dez­ba­te­re pu­bli­că.

„La da­ta in­tră­rii în vi­goa­re a pre­zen­tu­lui or­din, se abro­gă Ordi­nul preșe­din­te­lui Agen­ţi­ei Na­ţi­o­na­le de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă nr. 49/2019, pen­tru apro­ba­rea mo­de­lu­lui, con­ţi­nu­tu­lui, mo­da­li­tă­ţii de de­pu­ne­re și de ges­ti­o­na­re a for­mu­la­ru­lui «De­cla­ra­ţie uni­că pri­vind im­po­zi­tul pe venit și con­tri­bu­ţi­i­le so­cia­le da­to­ra­te de per­soa­ne­le fi­zi­ce», pu­bli­cat în Mo­ni­to­rul Ofi­cial al Ro­mâni­ei, Par­tea I, nr.43 din da­ta de 16.01.2019”, ara­tă un proi­ect de or­din al preșe­din­te­lui ANAF ca­re a fost ini­ţial pu­bli­cat pe si­te-ul in­sti­tu­ţi­ei.

Re­fe­ra­tul de apro­ba­re al no­u­lui act nor­ma­tiv, ex­pli­ca Re­a­li­ta­tea.net, ară­ta că de­ci­zia a fost lua­tă „având în ve­de­re de­ci­zia de sim­pli­fi­ca­re a sis­te­mu­lui de­cla­ra­tiv cu pri­vi­re la im­po­zi­tul pe venit și con­tri­bu­ţi­i­le so­cia­le obli­ga­to­rii da­to­ra­te de per­soa­ne­le fi­zi­ce”.

Pro­lo­gul proi­ec­tu­lui de act nor­ma­tiv men­ţi­o­na că no­ua de­ci­zie a fost lua­tă în te­mei­ul pre­ve­de­ri­lor din Ho­tă­rârea Guvernului nr. 520/2013 pri­vind or­ga­ni­za­rea și func­ţi­o­na­rea ANAF și având în ve­de­re dis­po­zi­ţi­i­le din Co­dul de Pro­ce­du­ră Fis­ca­lă, pre­cum și ca ur­ma­re a unui aviz al Mi­nis­te­ru­lui Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce.

Spe­cia­liștii spe­ră să fie vor­ba des­pre un proi­ect de sim­pli­fi­ca­re

Dan Schwar­tz, ma­na­ging par­tner RSM Ro­mânia, in­ter­pre­te­a­ză in­for­ma­ţi­i­le ulte­ri­or re­tra­se de pe si­te-ul ANAF ca fi­ind un semn că „es­te po­si­bil, din ce înţe­leg, să apa­ră une­le mo­di­fi­cări în ce­ea ce pri­vește con­ţi­nu­tul for­mu­la­ru­lui și for­ma lui”.

Ori­cum, a spus Schwar­tz pen­tru „Ro­mânia li­be­ră”, „nu se poa­te vor­bi des­pre sim­pli­fi­ca­rea im­po­zi­tă­rii, pen­tru că im­po­zi­ta­rea se poa­te sim­pli­fi­ca nu­mai prin mo­di­fi­ca­rea Co­du­lui Fis­cal. E vor­ba, pro­ba­bil, des­pre sim­pli­fi­ca­rea ra­por­tă­ri­lor fis­ca­le”.

Pe de altă par­te, ex­per­tul afir­mă că îi es­te foar­te greu să ai­bă o pă­re­re până nu ve­de „ce înse­am­nă ace­as­tă sim­pli­fi­ca­re, cum ara­tă for­mu­la­rul, în no­ua lui for­mă. S-ar pu­tea să se schim­be, s-ar pu­tea să nu se schim­be. Pro­ble­ma es­te că e ne­voie de un for­mu­lar în for­mă fi­na­lă, ca să pu­tem să de­cla­răm veni­tu­ri­le, im­po­zi­te­le ș.a.m.d. con­form le­gii”.

To­tuși,din ști­re se înţe­le­ge că es­te vor­ba des­pre eli­mi­na­rea for­mu­la­ru­lui unic și re­veni­rea la ve­chi­ul sis­tem, fă­ră for­mu­lar unic, ba­zat pe for­mu­la­re­le spe­cia­li­za­te enu­me­ra­te mai sus, pe ti­puri de venit, nu des­pre con­ti­nua­rea sim­pli­fi­că­rii ac­tua­lu­lui sis­tem.

„Per­so­nal, nu cred că es­te po­si­bi­lă re­veni­rea la sis­te­mul fă­ră de­cla­ra­ţie uni­că, în con­tex­tul le­gis­la­tiv ac­tual. Tre­bu­ie schim­ba­tă le­gis­la­ţia, pen­tru că le­gis­la­ţia fis­ca­lă și cea se­cun­da­ră, pri­vind for­ma for­mu­la­ru­lui ș.a.m.d., sunt le­ga­te una de ce­a­lal­tă și nu se pot schim­ba pes­te noap­te, așa, ra­di­cal. Te­o­re­tic, că prac­tic se poa­te întâmpla ori­ce”, a de­cla­rat Dan Schwar­tz.

No­ua nor­ma­li­ta­te: schim­bă­ri­le pes­te noap­te

Ca­re sunt con­se­cin­ţe­le unei even­tua­le dis­pa­ri­ţii a for­mu­la­ru­lui unic? „Es­te greu de es­ti­mat, de pre­vă­zut, în lip­sa unor in­for­ma­ţii pre­ci­se, adi­că pu­bli­ca­te în Mo­ni­to­rul Ofi­cial”, ara­tă Schwar­tz.

Când es­te vor­ba des­pre așa ce­va, a ex­pli­cat RL spe­cia­lis­tul în fis­ca­li­ta­te, es­te bi­ne să aștep­tăm până se pu­bli­că for­mu­la­rul sau le­gis­la­ţia se­cun­da­ră în Mo­ni­to­rul Ofi­cial, „alt­fel ris­căm să spe­cu­lăm și să de­zin­for­măm, pen­tru că nu po­ţi să știi ce es­te în min­tea ce­lor ca­re re­lan­se­a­ză for­mu­la­re­le de ra­por­ta­re”.

„Ce­ea ce pe mi­ne nu mă mai mi­ră es­te că schim­ba­rea apa­re pes­te noap­te, fă­ră o jus­ti­fi­ca­re re­a­lă și fă­ră a ţi­ne cont de di­fi­cul­ta­tea con­tri­bua­bi­li­lor de a se con­for­ma vo­lun­tar. Chiar și cei mai co­rec­ţi con­tri­bua­bi­li pot să greșe­as­că din cau­za schim­bă­ri­lor ne­nu­mă­ra­te și de mul­te ori lip­si­te de lo­gi­că”, con­si­de­ră re­pre­zen­tan­tul RSM.

Ast­fel, obi­ec­ti­vul prin­ci­pal al ANAF – con­for­ma­rea vo­lun­ta­ră - nu are cum să fie atins, din­co­lo de co­lec­ta­rea im­po­zi­te­lor și ta­xe­lor, a că­rei înde­pli­ni­re du­ce la crește­rea gra­du­lui de co­lec­ta­re. „Schim­ba­rea foar­te ra­pi­dă și con­ti­nuă im­pli­că di­fi­cul­tă­ţi pen­tru con­tri­bua­bil în a se adap­ta și în a se con­for­ma”, a atras aten­ţia Dan Schwar­tz.

De mul­te ori, po­ves­tește Schwar­tz, con­tri­bua­bi­li cât se poa­te de co­rec­ţi au avut de su­fe­rit pen­tru că nu au fă­cut fa­ţă schim­bă­rii ra­pi­de și ori au omis in­for­ma­ţii ca­re tre­bu­iau ra­por­ta­te, ori le-au ra­por­tat în mod ero­nat, pen­tru că nu au înţe­les foar­te bi­ne, din fe­lul în ca­re a fost re­dac­ta­tă le­gis­la­ţia se­cun­da­ră, cum tre­bu­ie să pro­ce­de­ze și ce tre­bu­ie să fa­că pen­tru a se con­for­ma. Aces­tea sunt efec­te­le unor mo­di­fi­cări de le­gis­la­ţie foar­te frec­ven­te, foar­te ra­pi­de. „De ace­ea, ne pro­nun­ţăm cu to­ţii în me­di­ul fis­cal pen­tru o le­gis­la­ţie cla­ră și pre­vi­zi­bi­lă, pen­tru o co­rec­ti­tu­di­ne a im­po­zi­tă­rii”, a de­cla­rat pen­tru „Ro­mânia li­be­ră” Schwar­tz.

Mi­za: exe­cu­ta­rea si­li­tă?

Una din­tre mi­ze­le po­si­bi­le ale între­gii po­vești ar pu­tea să fie exe­cu­ta­rea si­li­tă. Es­te o me­to­dă prin ca­re su­me­le da­to­ra­te pot fi ob­ţi­nu­te mai sim­plu și re­la­tiv re­pe­de, chiar da­că du­pă ace­ea bu­nu­ri­le con­fis­ca­te tre­bu­ie întâi să fie li­ci­ta­te, pen­tru a fi va­lo­ri­fi­ca­te de Fisc și a ob­ţi­ne ast­fel ba­nii mult-do­ri­ţi de pe ele.

„ANAF, de când exis­tă obli­ga­ti­vi­ta­tea de­pu­ne­rii de­cla­ra­ţi­i­lor, pu­tea să te exe­cu­te si­lit pen­tru obli­ga­ţi­i­le nea­chi­ta­te în ter­men”, a de­cla­rat an­te­ri­or pen­tru RL me­dia­to­rul Lu­mi­ni­ţa Flo­roiu Ho­su.

Așa­dar, „ANAF con­ti­nuă să fa­că exe­cu­tări si­li­te”, așa cum a fă­cut și până acum, pe ba­za de­cla­ra­ţi­ei sau de­cla­ra­ţi­i­lor de venit, spu­nea ex­per­tul, su­bli­ni­ind că, „în mo­men­tul în ca­re ai o so­ci­e­ta­te, ANAF fa­ce exe­cu­tări si­li­te, in­clu­siv blo­când con­tu­ri­le ban­ca­re ale per­soa­ne­lor fi­zi­ce”. Exis­tă o li­mi­tă mi­ni­mă de su­mă? „Nu exis­tă o li­mi­tă de su­mă. Se pot fa­ce exe­cu­tări si­li­te și la 5.000 de lei”, a de­cla­rat Lu­mi­ni­ţa Flo­roiu Hos­su.

In­te­re­sant es­te,de ase­me­nea, ce a spus an­te­ri­or RL con­sul­tan­tul fis­cal Adrian Ben­ţa: „Da­că ai de­pus declaraţia de venit, ţi-ai asu­mat veni­tul și Fis­cul te poa­te exe­cu­ta si­lit doar în ba­za aces­tei de­cla­ra­ţii”. Deci, ANAF te poa­te exe­cu­ta sau poa­te să te mai la­se, să nu te exe­cu­te, du­pă cum do­rește in­sti­tu­ţia? „Asta de­pin­de de cât de ma­re es­te ca­pa­ci­ta­tea ANAF să pre­lu­cre­ze niște ba­ze de da­te”, re­pli­că Ben­ţa.

Așa­dar, într-un mo­ment în ca­re foa­mea de bani a Guvernului es­te în crește­re, o ex­pli­ca­ţie ar fi că, de la per­soa­ne­le fi­zi­ce, ANAF se gândește că poa­te să scoa­tă bani prin exe­cu­tări si­li­te.În ba­za unei de­cla­ra­ţii de venit mai sim­ple. Sau mai com­pli­ca­te. Încă nu știm.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.