Ju­lia Sau­ter, cea mai bu­nă per­for­man­ţă a Ro­mâni­ei la pa­ti­naj ar­tis­tic

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

La Min­sk, în Be­la­rus, au avut loc Cam­pi­o­na­te­le Eu­ro­pe­ne de pa­ti­naj ar­tis­tic.La pro­ba fe­mi­ni­nă, Ju­lia Sau­ter, în vârstă de 21 de ani, a obți­nut cea mai bu­nă per­for­ma­nță din is­to­ria pa­ti­na­ju­lui ro­mânesc, cla­sându-se pe lo­cul 14.

Ju­lia Sau­ter es­te năs­cu­tă în Ger­ma­nia și are du­blă ce­tățe­nie,ro­mână și ger­ma­nă. Antre­no­rul ei,fos­tul pa­ti­na­tor Ma­ri­us Ne­grea,a avut o ieși­re du­ră la adre­sa fac­to­ri­lor de re­sort din Ro­mânia. Atunci când ca­me­re­le de luat ve­deri erau ațin­ti­te asu­pra

sa, Ma­ri­us Ne­grea a afir­mat ur­mă­toa­re­le: ”Sa­lu­tări aca­să. Fă­ră bani am venit ne­plă­tiți aici.Poa­te pen­tru Mon­dia­le ne aju­tați și pe noi când­va.Că mer­gem în Ja­po­nia pe ba­nii noștri!”.

Ma­ri­us Ne­grea a fă­cut re­fe­ri­re la par­ti­ci­pa­rea Ju­li­ei Sau­ter la Cam­pi­o­na­te­le Mon­dia­le de pa­ti­naj ar­tis­tic ca­re vor avea loc în lu­na mar­tie, la Sai­ta­ma, în Ja­po­nia. Spor­ti­va noas­tră a obți­nut ba­re­mul de ca­li­fi­ca­re pen­tru com­pe­tiția pla­ne­ta­ră, în ur­ma Cam­pi­o­na­te­lor Eu­ro­pe­ne des­fășu­ra­te la Min­sk.

Pa­ti­na­jul, ne­fi­na­nțat în Ro­mânia

Pro­ble­me­le ma­jo­re ale ce­lor ca­re do­resc să prac­ti­ce pa­ti­na­jul în Ro­mânia se re­zu­mă la lip­sa re­sur­se­lor fi­nan­cia­re, dar și la cea le­ga­tă de in­fras­truc­tu­ra spe­ci­fi­că. Fe­de­rația Ro­mână de Pa­ti­naj, per­soa­nă ju­ri­di­că de drept pri­vat ca­re are uti­li­ta­te pu­bli­că, nu are sem­nat un con­tract de fi­na­nța­re cu Mi­nis­te­rul Ti­ne­re­tu­lui și Spor­tu­lui, de­oa­re­ce au exis­tat pro­ble­me le­ga­te de fun­cți­o­na­rea sta­tu­ta­ră a aces­tui for în tre­cut.

O altă in­sti­tuție ca­re ar pu­tea fi­na­nța ac­ti­vi­ta­tea de per­for­ma­nță a Ju­li­ei Sau­ter es­te Co­mi­te­tul Olim­pic și Spor­tiv Ro­mân, în con­tex­tul în ca­re pa­ti­na­jul ar­tis­tic es­te unul din­tre ce­le mai ur­mă­ri­te spor­turi în pro­gra­mul olim­pic de iar­nă.

Sub egi­da Fe­de­rați­ei Ro­mâne de Pa­ti­naj, cel puțin în te­o­rie, își des­fășoa­ră ac­ti­vi­ta­tea și cei de la pa­ti­naj vi­te­ză, cam­pi­o­na­te­le nați­o­na­le de pro­fil des­fășu­rându-se în afa­ra ță­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.