Soar­ta Bre­xit-ului in­tră în mâi­ni­le de­pu­tați­lor bri­ta­nici?

La Lon­dra, Bre­xit-ul es­te blo­cat și de­pu­tații bri­ta­nici au de­cis să preia con­tro­lul pro­ce­su­lui de ieși­re din UE, în im­pas, în lo­cul pre­mi­e­ru­lui pen­tru a evi­ta un „no deal” cu ur­mări de­zas­tru­oa­se pen­tru eco­no­mia Ma­rii Bri­ta­nii.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

La Lon­dra, Bre­xit-ul es­te blo­cat și de­pu­tații bri­ta­nici au de­cis să preia con­tro­lul pro­ce­su­lui de ieși­re din UE, în im­pas, în lo­cul pre­mi­e­ru­lui pen­tru a evi­ta un „no deal” cu ur­mări de­zas­tru­oa­se pen­tru eco­no­mia Ma­rii Bri­ta­nii.

Hao­sul din sânul cla­sei po­li­ti­ce bri­ta­ni­ce ali­men­te­a­ză te­me­ri­le pri­vind un Bre­xit fă­ră acord și cei 27 au ac­ce­le­rat pre­gă­ti­ri­le în even­tua­li­ta­tea aces­tui sce­na­riu. Lo­cu­ri­le de­pu­tați­lor bri­ta­nici au fost de­ja re­par­ti­za­te, au fost cre­a­te su­te de pos­turi va­ma­le, în spe­cial în ță­ri­le din apro­pi­e­rea Ma­rii Bri­ta­nii, și au fost lua­te mă­suri „pen­tru ca avi­oa­ne­le să poa­tă ate­ri­za”. La Bru­xel­les pro­ble­me­le in­sti­tuți­o­na­le sunt com­pli­ca­te de apro­pi­e­rea ale­ge­ri­lor eu­ro­pe­ne și per­sis­tă între­ba­rea: ce se întâmplă da­că Bre­xit-ul es­te de­ca­lat?

La 26 mai, cei 340 mi­li­oa­ne de ce­tățeni din UE cu drept de vot vor ale­ge 705 de­pu­tați. Ei erau 751 cu cei din Ma­rea Bri­ta­nie la pre­ce­den­te­le eu­ro­pe­ne din 2014, dar 27 din ce­le 73 de lo­curi bri­ta­ni­ce au fost re­par­ti­za­te între alte țări mem­bre pen­tru a re­flec­ta evo­luți­i­le de­mo­gra­fi­ce în ce­le 27 de sta­te ale UE. Într-o si­tuație po­li­ti­că de­li­ca­tă, Ma­rea Bri­ta­nie ar pu­tea so­li­ci­ta mai mult timp și deci amâna­rea Bre­xit-ului, iar bri­ta­ni­cii ar ră­mâne în Uni­u­ne du­pă ale­ge­ri­le eu­ro­pe­ne și chiar du­pă de­bu­tul noii se­si­uni par­la­men­ta­re pre­vă­zu­te pen­tru 2 iu­lie. Ce­ea ce ri­di­că o pro­ble­mă ma­jo­ră - poa­te un mem­bru al UE, chiar pe ca­le de a pă­ră­si Uni­u­nea, să nu ai­bă de­pu­tați la Bru­xel­les? Le­gi­u­i­to­rii eu­ro­peni și ju­riștii de la Bru­xel­les nu au avut în ve­de­re ni­ci­o­da­tă până în pre­zent si­tuația în ca­re un stat mem­bru va pă­ră­si UE și se va răz­gândi în ul­ti­mul mo­ment, chiar înain­tea unui scru­tin pen­tru a amâna puțin ple­ca­rea. Ca ata­re, în aștep­ta­rea unei de­ci­zii a Lon­drei pri­vind o amâna­re, toa­te ipo­te­ze­le nu sunt de­cât in­ter­pre­tări ale drep­tu­lui.

Mi­chel Bar­ni­er, ne­go­cia­to­rul șef eu­ro­pe­an pen­tru Bre­xit, a in­sis­tat asu­pra fap­tu­lui că lip­sa unui acord nu va fi un mo­tiv pen­tru Lon­dra de a nu plă­ti fac­tu­ra ieși­rii din UE. Într-un inter­viu acor­dat me­dia eu­ro­pe­ne, Bar­ni­er a pre­ci­zat: „Am spus întot­de­au­na un lu­cru sim­plu - to­ta­li­ta­tea an­ga­ja­men­te­lor Ma­rii Bri­ta­nii atâta vre­me cât es­te mem­bru al UE vor fi res­pec­ta­te” chiar da­că „vor fi mai di­fi­cil de res­pec­tat în ca­zul unui no deal”. Acor­dul ne­go­ciat între Lon­dra și Bru­xel­les și res­pins ma­siv de Par­la­men­tul bri­ta­nic pre­ve­de re­gle­men­ta­rea an­ga­ja­men­te­lor Re­ga­tu­lui Unit în ca­drul bu­ge­tu­lui plu­ria­nual în curs (2014-2020), ca­re aco­pe­ră și pe­ri­oa­da de tran­ziție pre­vă­zu­tă în acord. Tex­tul nu dă ci­fre pen­tru fac­tu­ră, ci o me­to­dă de cal­cul. Gu­ver­nul bri­ta­nic a avan­sat un to­tal de 40-45 mi­liar­de de eu­ro, ci­fră ne­con­fir­ma­tă de UE. Mi­chel Bar­ni­er a re­a­min­tit că aces­te an­ga­ja­men­te au o na­tu­ră ju­ri­di­că din punct de ve­de­re al drep­tu­lui in­ter­nați­o­nal și a re­pe­tat că ur­mă­to­rul gest pen­tru de­blo­ca­rea adop­tă­rii fi­na­le a unui acord de di­vo­rț tre­bu­ie să vi­nă din par­tea bri­ta­ni­ci­lor, ca­re se află „într-un mo­ment al ade­vă­ru­lui”.

Ne­ce­si­ta­tea unui com­pro­mis

În con­tex­tul pu­ter­ni­ce­lor di­vi­zi­uni le­ga­te de Bre­xit, re­gi­na Ma­rii Bri­ta­nii, Eli­sa­be­ta a II-a, a in­vi­tat bri­ta­ni­cii să gă­se­as­că un te­ren de înțe­le­ge­re, fă­ră a-și dez­vă­lui sen­ti­men­te­le față de ieși­rea din UE. De­pu­tații bri­ta­nici, exas­pe­rați de im­po­si­bi­li­ta­tea pre­mi­e­ru­lui The­re­sa May de a obți­ne o ma­jo­ri­ta­te pen­tru a o su­sți­ne în noi­le dis­cuții cu Bru­xel­les-ul, au de­cis să preia con­tro­lul si­tuați­ei în con­tex­tul apro­pi­e­rii da­tei-li­mi­tă de ieși­re din Uni­u­ne, 29 mar­tie. Mi­chel Bar­ni­er su­bli­nia­ză că lu­cru­ri­le pot „înce­pe să se miște ra­pid” în caz de com­pro­mis asu­pra „de­cla­rați­ei po­li­ti­ce”, text ne­con­strângă­tor ca­re va fi ane­xat tra­ta­tu­lui de re­tra­ge­re și ca­re tra­se­a­ză con­tu­ru­ri­le re­lați­ei post-Bre­xit între Lon­dra și UE. De­pu­tați con­ser­va­tori au de­cis să îi ce­a­ră pre­mi­e­ru­lui, ma­rți, în Ca­me­ra Co­mu­ne­lor, să obți­nă un plan alter­na­tiv la bac­kstop-ul ir­lan­dez pen­tru evi­ta­rea unei fron­ti­e­re du­re între Irlan­da de Nord și Re­pu­bli­ca Irlan­da. The­re­sa May va re­ve­ni la Bru­xel­les în ur­mă­toa­re­le zi­le, dar par­tea eu­ro­pe­a­nă a fă­cut cu­nos­cut că nu ac­cep­tă re­ne­go­ci­e­rea pro­ble­mei fron­ti­e­rei ir­lan­de­ze din acor­dul de­ja sta­bi­lit. De­pu­ta­ta Bar­ni­er Sa­bi­ne Weyand, unul din prin­ci­pa­lii ar­hi­te­cți eu­ro­peni ai acor­du­lui asu­pra Bre­xit, a pre­ci­zat: „Noi am exa­mi­nat toa­te fron­ti­e­re­le pla­ne­tei, toa­te fron­ti­e­re­le UE cu te­rțe țări. Nu exis­tă nici un mij­loc de eli­mi­na­re a con­troa­le­lor și ve­ri­fi­că­ri­lor”. Ea a adău­gat că, în even­tua­li­ta­tea unui Bre­xit fă­ră acord, gu­ver­ne­le bri­ta­nic și ir­lan­dez „vor pi­er­de so­luția ope­rați­o­na­lă uni­că la pro­ble­ma fron­ti­e­rei ir­lan­de­ze”.

FOTO: EPA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.