Pre­ţu­ri­le la ga­ze­le și elec­tri­ci­ta­tea pen­tru po­pu­la­ţie, înghe­ţa­te până în 2022

Prețu­ri­le la ga­ze și elec­tri­ci­ta­te fur­ni­za­te în re­gim re­gle­men­tat vor ră­mâne îngheța­te la ni­ve­lul din pre­zent până în anul 2022, a anu­nțat Au­to­ri­ta­tea de Re­gle­men­ta­re în Do­me­ni­ul Ener­gi­ei (ANRE).

Romania Libera - - Prima Pagina - Ma­ri­le­na Dan

Având în ve­de­re in­te­re­sul ma­ni­fes­tat în spați­ul pu­blic cu pri­vi­re la apli­ca­rea pre­ve­de­ri­lor OUG 114/2018 (n.r. „ta­xa pe lă­co­mie“), pri­vind in­sti­tu­i­rea unor mă­suri în do­me­ni­ul in­ves­tiți­i­lor pu­bli­ce și a unor mă­suri fis­cal-bu­ge­ta­re, mo­di­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea unor ac­te nor­ma­ti­ve și pro­ro­ga­rea unor ter­me­ne, dar și pen­tru co­rec­ta in­for­ma­re a cli­e­nți­lor fi­na­li cas­nici, do­rim să fa­cem ur­mă­toa­re­le pre­ci­zări: Pre­ve­de­ri­le OUG 114/2018, co­ro­bo­ra­te cu le­gis­lația se­cun­da­ră emi­să de ANRE în apli­ca­rea aces­teia, nu vor con­du­ce la creșteri de prețuri la ener­gia elec­tri­că și ga­ze­le na­tu­ra­le fur­ni­za­te cli­e­nți­lor fi­na­li cas­nici ca­re op­te­a­ză pen­tru fur­ni­za­rea în re­gim re­gle­men­tat în pe­ri­oa­da 1.03.2019 – 28.07.2022 – pen­tru ener­gia elec­tri­că, și în pe­ri­oa­da 1.01.2019 – 28.02.2022 – pen­tru ga­ze­le na­tu­ra­le”, in­for­me­a­ză ANRE.

Obli­gații pen­tru fur­ni­zo­rii din piața li­be­ră

Cli­en­ţii ca­re au tre­cut în pia­ţa con­cu­ren­ţia­lă pot re­ve­ni la re­gi­mul re­gle­men­tat fă­ră ni­ci­un cost su­pli­men­tar, da­că pre­ţul es­te mai bun pen­tru ei com­pa­ra­tiv cu cel ofe­rit de fur­ni­zo­rii din pia­ţa li­be­ră, mai pre­ci­ze­a­ză ANRE. În acest scop, Au­to­ri­ta­tea le ce­re fur­ni­zo­ri­lor de pe piața li­be­ră să afișe­ze, în ter­men de ma­xi­mum do­uă zi­le, pe pa­gi­na prin­ci­pa­lă a pro­pri­u­lui si­te, la un loc vi­zi­bil, anun­ţul „cli­en­ţii cas­nici ca­re și-au exer­ci­tat drep­tul de eli­gi­bi­li­ta­te au drep­tul să re­vi­nă la fur­ni­za­rea re­gle­men­ta­tă”. To­to­da­tă, fur­ni­zo­rii vor pu­ne ”la dis­po­zi­ţia cli­en­ţi­lor cas­nici la ca­re fur­ni­za­rea ga­ze­lor na­tu­ra­le se efec­tue­a­ză în re­gim con­cu­ren­ţial, prin in­ter­me­di­ul fac­tu­rii și/sau a do­cu­men­te­lor ane­xa­te aces­teia, in­for­ma­ţii cu pri­vi­re la drep­tul aces­to­ra de a re­ve­ni la fur­ni­za­re re­gle­men­ta­tă și

ope­ra­to­rul eco­no­mic, ti­tu­lar al li­cen­ţei de fur­ni­za­re, ca­re are obli­ga­ţia să des­fășoa­re ac­ti­vi­ta­tea de fur­ni­za­re re­gle­men­ta­tă la lo­cul lor de con­sum”.

Exis­tă obli­gații și pen­tru fur­ni­zo­rii de ga­ze na­tu­ra­le în re­gim re­gle­men­tat. Aceștia au obli­ga­ţia de a-i in­for­ma pe cli­e­nții cas­nici, prin in­ter­me­di­ul fac­tu­rii și/ sau a do­cu­men­te­lor ane­xa­te aces­teia, cu pri­vi­re la pre­ţul re­gle­men­tat apro­bat de că­tre ANRE. Ace­as­tă pre­ve­de­re es­te va­la­bi­lă atât pen­tru fur­ni­zo­rul prin­ci­pal, cât și pen­tru ope­ra­to­rii eco­no­mici afi­liați, a mai tran­smis ANRE.

Cli­e­nții pot afla, așa­dar, ca­re es­te fur­ni­zo­rul de ga­ze în re­gim re­gle­men­tat din zo­na sa chiar de la fur­ni­zo­ru­lui ac­tual de pe piața li­be­ră.

Pre­ţu­ri­le la ca­re se fur­ni­ze­a­ză ga­ze­le na­tu­ra­le în re­gim re­gle­men­tat sunt apro­ba­te de ANRE, di­fe­ren­ţiat pen­tru fi­e­ca­re fur­ni­zor și pen­tru fi­e­ca­re ca­te­go­rie de cli­en­ţi sta­bi­li­tă în func­ţie de mo­dul de ra­cor­da­re și de con­su­mul anual. Aces­te prețuri sunt pu­bli­ca­te de fi­e­ca­re fur­ni­zor în par­te pe pa­gi­na pro­prie de inter­net.

Ga­ze­le de pe piața li­be­ră s-au scum­pit cu până la 30%

Sil­via Vlăs­ce­a­nu, di­rec­tor exe­cu­tiv al Fe­de­ra­ţi­ei Aso­cia­ţi­i­lor

Com­pa­ni­i­lor de Uti­li­tă­ţi din Ener­gie (ACUE), a pre­ci­zat, ieri, că pre­ţul ga­ze­lor pe pia­ţa li­be­ră a cres­cut cu 25-30% fa­ţă de lu­na sep­tem­brie 2018.

Con­su­ma­to­rii cas­nici își pot schim­ba însă fur­ni­zo­rul sau pot re­ve­ni în pia­ţa re­gle­men­ta­tă la 21 de zi­le de la no­ti­fi­ca­rea com­pa­ni­ei ener­ge­ti­ce, a pre­ci­zat Vlăs­ce­a­nu, ci­ta­tă de Agerpres.

„Con­su­ma­to­rul cas­nic ca­re a încheiat un con­tract pe pia­ţa con­cu­ren­ţia­lă poa­te re­ve­ni pe pia­ţa re­gle­men­ta­tă, chiar da­că are un con­tract cu un fur­ni­zor con­cu­ren­ţial. Acum, fi­e­ca­re știe ce a sem­nat și ce fel de con­tract are, întru­cât acest con­tract nu es­te re­gle­men­tat, ci pe o pia­ţă un­de fi­e­ca­re și-a ne­go­ciat. Pe de altă par­te, exis­tă pre­ve­deri le­ga­le pes­te va­loa­rea ju­ri­di­că a unui con­tract, prin ca­re nu i se poa­te îngră­di drep­tul unui con­su­ma­tor de a-și schim­ba fur­ni­zo­rul în 21 de zi­le de la no­ti­fi­ca­re”, a afir­mat Vlăs­ce­a­nu. Ea a su­bli­niat că nu se știe cum vor fi pre­ţu­ri­le pe no­ua pia­ţă re­gle­men­ta­tă, astfel că nu se poa­te spu­ne da­că va fi mai avan­ta­jos pen­tru un con­su­ma­tor cas­nic ca­re are con­tract pe pia­ţa li­be­ră să re­vi­nă în seg­men­tul re­gle­men­tat. “Pe de altă par­te, pre­ţul ga­ze­lor es­te

în crește­re. Pe pia­ţa li­be­ră, pre­ţu­ri­le au cres­cut cu 2530% fa­ţă de sep­tem­brie. Ce­le­lal­te com­po­nen­te re­gle­men­ta­te nu au evo­luat, ta­ri­fe­le de tran­sport, dis­tri­bu­ţie și mar­ja de fur­ni­za­re nu au fost mo­di­fi­ca­te”, a spus Sil­via Vlăs­ce­a­nu. Și la ener­gie elec­tri­că, pre­ţu­ri­le de pe pia­ţa spot sunt în pre­zent aproa­pe du­ble fa­ţă de ni­ve­lu­ri­le din va­ră.

„Ta­xa pe lă­co­mie“taie in­ves­tiți­i­le

OUG 114/ 2018 a in­tro­dus noi ta­xe pe ci­fra de afa­ceri

a fir­me­lor din sec­to­rul ener­ge­tic și te­le­com, pe lângă mult-dis­cu­ta­te­le ta­xe pe ac­ti­ve­le fi­nan­cia­re ale băn­ci­lor.

Astfel, com­pa­ni­i­le din ener­gie vor fi ta­xa­te su­pli­men­tar cu 2% din ci­fra de afa­ceri, iar ce­le din sec­tor te­le­com cu 3%, fa­ţă de ni­ve­lul an­te­ri­or de 0,4%.

Ce­le mai mari com­pa­nii din sec­to­rul te­le­com din Ro­mânia, res­pec­tiv Oran­ge, Vo­da­fo­ne și Te­le­kom au anu­nțat, ma­rți, că pen­tru a plă­ti ta­xa anua­lă de 3% din ci­fra de afa­ceri, re­pre­zen­tând cir­ca 100 de mi­li­oa­ne

de eu­ro, vor tre­bui să sis­te­ze in­ves­tiți­i­le în dez­vol­ta­rea de re­ţe­le și de noi ser­vi­cii de te­le­co­mu­ni­ca­ţii. Anul aces­ta, ope­ra­to­rii tre­bu­ie să in­ves­te­as­că su­me mari pen­tru spec­trul de frec­vențe 5G.

Gi­ga­nții te­le­com cer Gu­ver­nu­lui să ia mă­suri de co­rec­ţie a OUG 114/2018, pen­tru a se evi­ta des­ta­bi­li­za­rea in­dus­tri­ei. To­to­da­tă, aceștia su­sțin că exis­tă mai mul­te pre­ve­deri ca­re încal­că nor­ma­ti­ve eu­ro­pe­ne sau ca­re in­tră în con­flict cu alte pre­ve­deri ale le­gis­la­ţi­ei na­ţi­o­na­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.