Poa­te fi obli­gat Isă­res­cu să se pre­zin­te în Par­la­ment?

Gu­ver­na­to­rul BNR Mu­gur Isă­res­cu a de­cli­nat in­vi­tația Co­mi­si­ei eco­no­mi­ce din Se­nat. O de­ci­zie a CCR pre­ve­de că dem­ni­ta­rii ca­re con­duc in­sti­tuții su­bor­do­na­te Par­la­men­tu­lui tre­bu­ie să se pre­zin­te la au­di­eri, dar nu pot fi san­cți­o­nați de că­tre Le­gis­la­tiv da­că

Romania Libera - - Actualitat­e - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Ban­ca Na­ţi­o­na­lă a Ro­mâni­ei (BNR) a anun­ţat că nu va par­ti­ci­pa la dis­cu­ţia din Co­mi­sia eco­no­mi­că din Se­nat, pro­gra­ma­tă să ai­bă loc ieri, fi­ind ne­voie mai întâi de o întâlni­re cu re­pre­zen­tan­ţi din Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor. Con­du­ce­rea BNR fu­se­se che­ma­tă să par­ti­ci­pe la dis­cu­ţii, în Co­mi­sia eco­no­mi­că din Se­nat, în le­gă­tu­ră cu mo­dul în ca­re es­te for­mat ROBOR.

”BNR nu va par­ti­ci­pa astă­zi la dis­cu­ţia din Co­mi­sia eco­no­mi­că din Se­nat pen­tru că es­te ne­voie mai întâi de o întâlni­re cu Mi­nis­te­rul de Fi­nan­ţe în ca­drul Co­mi­te­tu­lui Na­ţi­o­nal de Sta­bi­li­ta­te Ma­cro­pru­den­ţia­lă, du­pa cum a de­cla­rat ase­a­ră și dom­nul con­si­li­er Vâlcov”, a de­cla­rat, ieri, pur­tă­to­rul de cu­vânt al BNR, Dan Su­ciu. El a su­bli­niat că BNR es­te des­chi­să la dia­log, dar con­si­de­ră că ”se poa­te gă­si un ca­dru mai adec­vat aces­tei întâlniri de­cât cel cre­at de dl. Zam­fir, ca­re să nu ple­ce de la un șir de fa­ke news-uri”. Și la fi­na­lul anu­lui tre­cut, Isă­res­cu a de­cli­nat in­vi­tația de a se pre­zen­ta în fața co­mi­si­i­lor par­la­men­ta­re.

În ur­mă cu o săp­tă­mână, se­na­to­rul ALDE Da­ni­el Zam­fir sus­ţi­nea că in­di­ce­le ROBOR es­te ”tru­cat” prin­tr-o

înţe­le­ge­re între băn­ci­le co­mer­cia­le și cu im­pli­ca­rea BNR și anun­ţa că gu­ver­na­to­rul Băn­cii Na­ţi­o­na­le și șe­ful Con­si­li­u­lui Con­cu­re­ţei vor fi che­ma­ţi la au­di­eri la Co­mi­sia eco­no­mi­că din Se­nat înce­pând din 29 ia­nua­rie.

Ce a de­cis CCR

Da­ni­el Zam­fir con­si­de­ră că Isă­res­cu tre­bu­ie să se pre­zin­te la co­mi­sie. ”Es­te obli­gat să vi­nă la co­mi­sie. Avem și o de­ci­zie a Cur­ţii în sen­sul aces­ta, dar, din­co­lo de de­ci­zia Cur­ţii, e un lu­cru ele­men­tar de func­ţi­o­na­re a de­mo­cra­ţi­ei – Par­la­men­tul Ro­mâni­ei nu­mește Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie al Băn­cii Na­ţi­o­na­le, Par­la­men­tul Ro­mâni­ei are drep­tul, în tim­pul man­da­tu­lui CA al BNR, să ce­a­ră ex­pli­ca­ţii, să ce­a­ră in­for­ma­ţii, să au­di­e­ze, să se lă­mu­re­as­că în le­gă­tu­ră cu si­tua­ţii ca­re apar în le­gă­tu­ră cu man­da­tul ace­lui CA al BNR. Nu po­ţi să aduci ar­gu­men­tul ăsta că nu ești obli­gat să vii sau nu vrei să vii. Eu cred că am de­pășit în so­ci­e­ta­tea ro­mâneas­că, du­pă epi­so­dul Ko­ve­si, abor­da­rea asta pri­mi­ti­vă: nu vre­au să vin, eu sunt stat în stat. Nu se poa­te așa ce­va”, a ară­tat Da­ni­el Zam­fir. Se­na­to­rul ALDE a pre­ci­zat că va so­li­ci­ta Bi­ro­u­lui Per­ma­nent al Se­na­tu­lui să îl in­vi­te pe Isă­res­cu la au­di­eri în co­mi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te.

O de­ci­zie a Cu­rții Con­sti­tuți­o­na­le din va­ra anu­lui 2017 di­fe­re­nția­ză între trei ca­te­go­rii de per­soa­ne ca­re pot fi in­vi­ta­te în Par­la­ment. O pri­mă ca­te­go­rie es­te for­ma­tă din cei ca­re tre­bu­ie să se pre­zin­te în fa­ţa co­mi­si­i­lor de an­che­tă în con­si­de­ra­rea fap­tu­lui că ac­ti­vi­ta­tea in­sti­tu­ţi­i­lor din ca­re fac par­te sunt sub con­trol par­la­men­tar și ca­re sunt ci­ta­te în acest sens. Con­du­ce­rea BNR se înca­dre­a­ză în ace­as­tă ca­te­go­rie, pen­tru că atât Con­si­li­ul de Admi­nis­trație, cât și gu­ver­na­to­rul BNR sunt vo­ta­te de că­tre Par­la­ment. O altă ca­te­go­rie o re­pre­zin­tă per­soa­ne­le ca­re dețin fun­cții de con­du­ce­re în in­sti­tuții pu­bli­ce ca­re nu află sub con­trol par­la­men­tar. Și aces­tea au obli­gația de a par­ti­ci­pa la lu­că­ri­le co­mi­si­ei, în con­si­de­ra­rea prin­ci­pi­u­lui co­la­bo­ră­rii

loia­le. De alt­fel, o de­ci­zie punc­tua­lă în acest sens a vi­zat-o pe Lau­ra Co­druța Köve­si, fos­ta șe­fă a DNA, deși in­sti­tuția nu es­te su­bor­do­na­tă Par­la­men­tu­lui.

Fă­ră san­cți­uni

Ju­de­că­to­rii CCR ex­pli­că însă că ei nu pot fi sanc­ţi­o­na­ţi pen­tru re­fu­zul de a par­ti­ci­pa de că­tre Par­la­ment, prin ori­ce mij­loc. „Es­te fi­resc ca per­soa­na ci­ta­tă să se pre­zin­te și să răs­pun­dă so­li­ci­tă­ri­lor co­mi­si­ei; con­sta­ta­rea și sta­bi­li­rea aba­te­ri­lor dis­ci­pli­na­re es­te, însă, de re­sor­tul ex­clu­siv al ti­tu­la­ru­lui ac­ţi­u­nii

dis­ci­pli­na­re în ca­zul în ca­re per­soa­na ci­ta­tă nu își înde­pli­nește aces­te din ur­mă obli­ga­ţii, co­mi­sia de an­che­tă ne­pu­tând avea o ase­me­nea com­pe­ten­ţă”, se ara­tă în mo­ti­va­re. Exis­tă și o altă ca­te­go­rie, res­pec­tiv per­soa­ne­le ca­re pot să nu ai­bă nici o tan­gen­ţă cu in­sti­tu­ţi­i­le sta­tu­lui, caz în

ca­re par­ti­ci­pa­rea aces­to­ra es­te la la­ti­tu­di­nea lor.

Opo­ziția con­si­de­ră că PSD ur­mă­rește, de fapt, pre­lua­rea con­tro­lu­lui BNR. Li­de­rul USR, Dan Bar­na, afir­mă că Da­ri­us Vârlcov „îl ame­ni­nță voa­lat pe

Mu­gur Isă­res­cu să fa­că un pas în spa­te pen­tru a se im­pu­ne chiar el” la con­du­ce­rea Băn­cii Nați­o­na­le a Ro­mâni­ei. Man­da­tul lui Mu­gur Isă­res­cu, înce­put în 1990, ex­pi­ră în lu­na mai a aces­tui an.

Du­pă gu­ver­na­to­rul BNR, nici pre­şe­din­te­le Con­si­li­u­lui Con­cu­ren­ţei, Bog­dan Chi­ri­ţoiu, nu va par­ti­ci­pa la au­di­eri în Par­la­ment.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.