Mai mul­te echi­pe de li­gi in­fe­ri­oa­re ple­a­că în străi­nă­ta­te

Romania Libera - - Sport -

Da­că altă­da­tă tur­ne­e­le echi­pe­lor de fot­bal în străi­nă­ta­te însem­nau o re­com­pen­să, acum se pa­re că es­te o mo­dă, chiar și pen­tru echi­pe­le din li­gi­le in­fe­ri­oa­re, să pe­tre­a­că iar­na la cli­mă cal­dă. Odi­ni­oa­ră, o ple­ca­re în Occi­dent, mas­ca­tă sub for­ma unui tur­neu de pre­gă­ti­re, însem­na achi­ziți­o­na­rea în ve­de­rea re­vânză­rii a hai­ne­lor și echi­pa­men­te­lor teh­ni­ce de ne­gă­sit pe piața ro­mâneas­că. Acum, can­to­na­men­tul cen­tra­li­zat pes­te ho­ta­re es­te o for­mă la înde­mâna unor echi­pe ca­re co­che­te­a­ză cu di­vi­zi­i­le de jos. De exem­plu, în ace­as­tă iar­nă, li­to­ra­lul tur­cesc al Mă­rii Me­di­te­ra­ne, mai pre­cis stați­u­nea Anta­lya, va fi luat cu asalt de echi­pe din Ro­mânia, ca­re astfel își vor de­fi­ni­ti­va pre­gă­ti­rea in­ter­com­pe­tiți­o­na­lă. Nu in­clu­dem în ace­as­tă ca­te­go­rie for­mați­i­le de li­ga se­cun­dă ca­re pot emi­te astfel de pre­te­nții fă­ră a ne du­ce în zo­na de sur­prin­de­re. For­mații pre­cum Pe­tro­lul Ploi­ești, Ri­pen­sia Ti­mișoa­ra sau chiar re­tro­gra­da­ta ACS Po­li Ti­mișoa­ra sunt, oa­re­cum, îndrep­tăți­te să se gânde­as­că la can­to­na­men­te în străi­nă­ta­te, bu­ge­tul, dar și as­pi­rați­i­le pen­tru per­for­ma­nță im­pu­nând aces­te cos­turi.

Pa­tru echi­pe „mici“în Anta­lya

Ho­te­lu­ri­le tur­cești abia ce au fost eli­be­ra­te de echi­pe­le ro­mânești din pri­mul eșa­lon, ca­re încep mi­ni­re­tu­rul la fi­ne­le aces­tei săp­tă­mâni. Le vor lua lo­cul și câte­va nu­me ine­di­te, din Li­ga a III-a sau chiar de mai jos.

O echi­pă ca­re ple­a­că în Tur­cia es­te Ra­pid Bu­cu­rești, ca­re evo­lue­a­ză în Li­ga a III-a. Ra­pi­dul es­te to­tuși un nu­me și, du­pă ni­ve­lul in­ves­tiți­i­lor, se pa­re că alb-viși­ni­ii vor par­cur­ge ”ra­pid” tra­seul spre eșa­lo­nul de eli­tă. Tot în Anta­lya va ple­ca și co­le­ga de se­rie Pro­gre­sul Spar­tac, for­mație ca­re și iar­na tre­cu­tă a fost în Gre­cia la pre­gă­tiri. CSA Ste­aua Bu­cu­rești, li­de­rul Li­gii a IV-a mu­ni­ci­pa­le, mer­ge până la mij­lo­cul lu­nii fe­brua­rie în Anta­lya. Mai nou, o echi­pă din ju­dețul Dâmbo­vița, FC Pu­ci­oa­sa, și-a anu­nțat și ea achi­ziți­o­na­rea unei ”va­ca­nțe ac­ti­ve” în Tur­cia. Sun­tem foar­te cu­ri­oși să ve­dem re­zul­ta­te­le înre­gis­tra­te de echi­pe­le amin­ti­te, du­pă can­to­na­men­te­le, de­loc ief­ti­ne, din Anta­lya.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.