Bă­tă­lia pen­tru 5G, o mi­ză stra­te­gi­că

Hua­wei, în cen­trul ri­va­li­tății stra­te­gi­ce din­tre SUA și Chi­na pen­tru he­ge­mo­nie teh­no­lo­gi­că mon­dia­lă

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

Înain­tea re­luă­rii ne­go­ci­e­ri­lor co­mer­cia­le din­tre SUA și Chi­na, De­par­ta­men­tul Jus­tiți­ei a anu­nțat o se­rie de ca­pe­te de acu­za­re con­tra unui res­pon­sa­bil al Hua­wei și con­tra aces­tui gi­gant chi­nez al te­le­co­mu­ni­cați­i­lor, prin­tre ca­re spi­o­naj in­dus­trial.

Înain­tea re­luă­rii ne­go­ci­e­ri­lor co­mer­cia­le între SUA și Chi­na, De­par­ta­men­tul Jus­tiți­ei a anu­nțat o se­rie de ca­pe­te de acu­za­re con­tra unui res­pon­sa­bil al Hua­wei și con­tra aces­tui gi­gant chi­nez al te­le­co­mu­ni­cați­i­lor, între ca­re spi­o­naj in­dus­trial.

De­par­ta­men­tul Co­me­rțu­lui a in­sis­tat asu­pra fap­tu­lui că pro­ce­du­ri­le con­tra Hua­wei sunt „to­tal se­pa­ra­te“de ne­go­ci­e­ri­le co­mer­cia­le cu Bei­jin­gul ca­re vor avea loc la Was­hin­gton între preșe­din­te­le Do­nald Trump și vi­ce­pre­mi­e­rul chi­nez, Liu He Chi­na, a re­a­cți­o­nat și a ca­li­fi­cat acu­zați­i­le gu­ver­nu­lui ame­ri­can con­tra Hua­wei „ne­drep­te și imo­ra­le“și a ce­rut Was­hin­gto­nu­lui să pu­nă ca­păt pre­si­u­ni­lor asu­pra so­ci­e­tății chi­ne­ze. Într-o es­ca­la­da­re a os­ti­li­tăți­lor între ce­le mai mari pu­teri eco­no­mi­ce mon­dia­le,jus­tiția ame­ri­ca­nă a acu­zat Hua­wei și di­rec­to­rul său fi­nan­ciar, Meng Wan­zhou, de con­spi­rație în ve­de­rea vi­o­lă­rii san­cți­u­ni­lor im­pu­se Ira­nu­lui fă­când afa­ceri cu Te­he­ra­nul prin in­ter­me­di­ul unei fi­lia­le as­cun­se. To­to­da­tă, Hua­wei ar fi fu­rat teh­no­lo­gie ro­bo­ti­că de la ope­ra­to­rul ame­ri­can T-Mo­bi­le, fi­lia­lă a ope­ra­to­ru­lui ger­man Deut­sche Te­le­kom. Es­te vor­ba des­pre „Tap­py“, un ro­bot pus la punct de T-Mo­bi­le pen­tru tes­ta­rea smar­tpho­ne-uri­lor. Po­tri­vit pro­cu­ro­ri­lor fe­de­ra­li, Meng Wan­zhou, în au­gust 2013, a mi­nțit per­so­nal ban­che­rii Hua­wei în ve­de­rea as­cun­de­rii fap­tu­lui că pro­du­că­to­rul chi­nez de echi­pa­men­te de te­le­co­mu­ni­cații con­tro­la în re­a­li­ta­te Sky­com Te­ch Co., so­ci­e­ta­te sta­bi­li­tă în Iran. Obi­ec­ti­vul Hua­wei era de a fo­lo­si ace­as­tă so­ci­e­ta­te pen­tru a vin­de Te­he­ra­nu­lui echi­pa­men­te co­nți­nând teh­no­lo­gii ame­ri­ca­ne in­ter­zi­se ex­por­tu­lui spre Iran. Hua­wei și fi­lia­la sa ame­ri­ca­nă sunt acu­za­te și de ob­stru­cți­o­na­rea jus­tiți­ei. Reu­ters a obți­nut noi do­cu­men­te ca­re do­ve­desc le­gă­tu­ri­le între Hua­wei și do­uă so­ci­e­tăți ob­scu­re din Iran și cu o alta cu ac­ti­vi­tăți în Si­ria, ele­men­te­le con­fir­mând acu­zați­i­le SUA pri­vind vi­o­la­rea san­cți­u­ni­lor in­ter­nați­o­na­le con­tra Ira­nu­lui.Deși Hua­wei a su­sți­nut me­reu că so­ci­e­tăți­le Sky­com Te­ch Co. și Ca­ni­cu­la Hol­din­gs sunt in­de­pen­den­te, an­che­ta Reu­ters de­mon­stre­a­ză că ave­au le­gă­turi strânse cu gi­gan­tul chi­nez – un înalt res­pon­sa­bil pa­re că a fost nu­mit la con­du­ce­rea Sky­com în Iran și de ase­me­nea, cel puțin trei in­di­vi­zi pur­tând nu­me chi­ne­ze deți­neau drep­turi de sem­nă­tu­ră pen­tru con­tu­ri­le ban­ca­re ale Sky­com și Hua­wei în Iran. Reu­ters a mai des­co­pe­rit un avo­cat în Ori­en­tul Mij­lo­ciu po­tri­vit că­ru­ia Hua­wei avea ac­ti­vi­tăți în Si­ria prin in­ter­me­di­ul Ca­ni­cu­la.

Cu­li­se­le afa­ce­rii Meng Wan­zhou

Du­bla in­cul­pa­re anu­nța­tă luni se­a­ra în ca­pi­ta­la ame­ri­ca­nă vi­ne să com­ple­te­ze do­sa­rul de­li­cat al lui Meng Wan­zhou, di­rec­tor fi­nan­ciar al Hua­wei, 46 de ani, fi­i­ca fon­da­to­ru­lui gi­gan­tu­lui chi­nez al te­le­co­mu­ni­cați­i­lor. Ea a fost ares­ta­tă – la ce­re­rea Sta­te­lor Uni­te – la Van­co­u­ver, în Ca­na­da la înce­pu­tul lui de­cem­brie și es­te reți­nu­tă la do­mi­ci­liu cu o brăța­ră elec­tro­ni­că, în aștep­ta­rea de­ci­zi­ei jus­tiți­ei ca­na­di­e­ne da­că es­te fon­da­tă ce­re­rea Was­hin­gto­nu­lui de ex­tră­da­re.Ares­ta­rea sa a pro­vo­cat de­te­nția a doi ce­tățeni ca­na­di­eni în Chi­na, o afa­ce­re afla­tă în cen­trul unui con­flict di­plo­ma­tic în curs între ce­le do­uă țări. De mul­tă vre­me, Hua­wei es­te con­si­de­ra­tă de au­to­ri­tăți­le ame­ri­ca­ne ca un risc de se­cu­ri­ta­te ci­ber­ne­ti­că și Admi­nis­trația Trump a fă­cut pre­si­uni asu­pra so­ci­e­tăți­lor ame­ri­ca­ne de teh­no­lo­gie pen­tru a nu fo­lo­si com­po­nen­te Hua­wei și a ce­rut gu­ver­ne­lor alia­te să fa­că la fel. Pe fon­dul sus­pi­ci­u­ni­lor de spi­o­naj în con­tul Chi­nei, nu­me­roa­se sta­te iau mă­suri pen­tru in­ter­zi­ce­rea sau li­mi­ta­rea uti­li­ză­rii echi­pa­men­te­lor com­pa­ni­ei chi­ne­ze de te­le­co­mu­ni­cații pe te­ri­to­ri­i­le lor. Du­pă SUA, Aus­tra­lia, No­ua Ze­e­lan­dă și Ja­po­nia au de­cis înlă­tu­ra­rea Hua­wei de pe piața rețe­le­lor 5G,vi­i­toa­rea ge­ne­rație de co­mu­ni­cații mo­bi­le. Iar în Eu­ro­pa, mai mul­te țări se pre­gă­tesc să fa­că ace­lași lu­cru, spre iri­ta­rea Bei­jin­gu­lui. Pe 28 ia­nua­rie, am­ba­sa­do­rul chi­nez la UE s-a plâns în Fi­nan­cial Ti­mes de „dis­cri­mi­na­rea“Hua­wei în proi­ec­te­le 5G. Pen­tru Chi­na, rețe­le­le 5G vor con­sti­tui „că­ră­mi­zi­le“ese­nția­le pen­tru dez­vol­ta­rea gi­ga­nți­lor Ne­tu­lui de mâi­ne, iar un Hua­wei slă­bit va însem­na un im­por­tant han­di­cap eco­no­mic.Așa cum pre­ci­za New York Ti­mes, în spa­te­le epi­so­du­lui Meng Wan­zhou se de­ru­le­a­ză „o lup­tă de­ci­si­vă pen­tru he­ge­mo­nia teh­no­lo­gi­că în lu­mea de mâi­ne. Pro­ble­ma es­te de a ști ci­ne va avea con­tro­lul Inter­ne­tu­lui și ci­ne va de­ter­mi­na nor­me­le de fun­cți­o­na­re“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.