130 de do­sa­re de dau­nă pen­tru co­pa­cii că­zu­ţi pe mașini în Sec­to­rul 4

Pri­mă­ria Sec­to­ru­lui 4 va pu­tea acor­da des­pă­gu­biri to­ta­le de ma­xi­mum 100.000 de eu­ro.

Romania Libera - - Actualitat­e - Eu­gen Pă­trașcu

130 de per­soa­ne au de­pus do­sa­re la Pri­mă­ria Sec­to­ru­lui 4 din Bu­cu­rești prin ca­re so­li­ci­tă des­pă­gu­biri pen­tru dau­ne­le pro­du­se de co­pa­cii sau cren­gi­le ca­re au că­zut ca ur­ma­re a ploii îngheța­te ce s-a abă­tut asu­pra Ca­pi­ta­lei la fi­na­lul săp­tă­mânii tre­cu­te. Po­tri­vit anu­nțu­lui fă­cut de pri­ma­rul Sec­to­ru­lui 4, Da­ni­el Bă­luță, pro­pri­e­ta­rii mași­ni­lor ava­ria­te în Sec­to­rul 4 din cau­za aces­tui fe­no­men me­te­o­ro­lo­gic vor fi des­pă­gu­biți în li­mi­ta ce­lor 100.000 de eu­ro pen­tru ca­re S.C. ADP 4 S.A. a încheiat asi­gu­ra­re pen­tru ast­fel de si­tuații.

La ni­ve­lul Ca­pi­ta­lei au fost mii de re­cla­mații le­ga­te de cren­gi rup­te sau de co­paci că­zuți, însă ace­as­ta a fost sin­gu­ra pri­mă­rie ca­re a gă­sit o so­luție prin ca­re să-i aju­te pe pro­pri­e­ta­rii de mașini ca­re nu au încheiat po­lițe CASCO să-și re­pa­re au­to­ve­hi­cu­le­le ava­ria­te.

„Din pă­ca­te, ploaia îngheța­tă de la fi­na­lul săp­tă­mânii tre­cu­te a pro­dus mai mul­te pa­gu­be ma­te­ria­le, iar din cau­za co­pa­ci­lor că­zuți mul­te au­to­tu­ris­me au fost ava­ria­te. De ace­ea, am ho­tă­rât să venim în spri­ji­nul pro­pri­e­ta­ri­lor și să îi aju­tăm să-și re­pa­re mași­ni­le. Cei afec­tați tre­bu­ie să vi­nă la se­di­ul pri­mă­ri­ei, cu no­ta de con­sta­ta­re întoc­mi­tă la fața lo­cu­lui de co­le­gii de la Po­liția Lo­ca­lă Sec­tor 4, iar ju­riștii noștri le vor oferi su­por­tul ne­ce­sar întoc­mi­rii do­sa­re­lor de des­pă­gu­bi­re, ast­fel încât ce­re­ri­le să fie so­lu­ţi­o­na­te în re­gim de ur­gen­ţă”, a de­cla­rat Da­ni­el Bă­luță, pri­ma­rul Sec­to­ru­lui 4.

Fir­ma de sa­lu­bri­za­re, asi­gu­ra­re de 100.000 de eu­ro

Ca ur­ma­re a anu­nțu­lui edi­lu­lui Sec­to­ru­lui 4, bi­ro­ul de înre­gis­tra­re a aces­tor do­sa­re a fost asal­tat de ce­reri de des­pă­gu­bi­re, ast­fel încât, du­pă doar trei zi­le de la in­ci­den­te, au­to­ri­ta­tea lo­ca­lă a înre­gis­trat pes­te 130 de do­sa­re.

Su­te de an­ga­jați ai ADP 4, ai Di­re­cți­ei de Gos­po­dă­rie Lo­ca­lă și Po­liți­ei Lo­ca­le au lu­crat con­ti­nuu pen­tru a înde­păr­ta toți ar­bo­rii ca­re, sub greu­ta­tea gheții, fie s-au rupt, fie re­pre­zen­tau un pe­ri­col pen­tru oa­meni și pen­tru bu­nu­ri­le afla­te pe do­me­ni­ul pu­blic.

„Cuan­tu­mul aces­tei asi­gu­rări încheia­te de so­ci­e­ta­tea de sa­lu­bri­ta­te a pri­mă­ri­ei S.C. ADP 4 S.A. - es­te un­de­va la 100.000 de eu­ro. Ce­tă­ţe­nii tre­bu­ie să se pre­zin­te la pri­mă­rie cu ac­tul de con­sta­ta­re întoc­mit de Po­li­ţia Lo­ca­lă și să fa­că o so­li­ci­ta­re de des­pă­gu­bi­re. Do­sa­ru­lui i se atașe­a­ză ul­te­ri­or con­sta­ta­rea pe ca­re o fa­ce un ser­vi­ce au­to­ri­zat RAR, împreu­nă cu de­vi­zul afe­rent și într-un timp re­zo­na­bil pro­pri­e­ta­rul își poa­te re­cu­pe­ra su­ma de bani”, a mai ex­pli­cat pri­ma­rul Sec­to­ru­lui 4, Da­ni­el Bă­luță.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.