No­ua doc­tri­nă mi­li­ta­ră fran­ce­ză pen­tru un spa­ţiu ci­ber­ne­tic se­cu­ri­zat

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

La Fo­ru­mul in­ter­nați­o­nal asu­pra se­cu­ri­tății ci­ber­ne­ti­ce de la Lil­le, ex­pe­rții au evi­de­nțiat te­meri le­ga­te de fap­tul că mai mu­lți fac­tori con­tri­bu­ie la in­sta­bi­li­ta­tea cres­cândă și re­a­lă a spați­u­lui in­for­ma­tic, cu po­si­bi­le dau­ne de am­ploa­re.

Fra­nța înce­ar­că de­fi­ni­rea unei doc­tri­ne pen­tru su­pra­vi­ețu­i­rea într-o lu­me un­de ar­me­le ci­ber­ne­ti­ce nu mai fo­lo­sesc doar pen­tru spi­o­naj ci pen­tru a dis­tru­ge,ara­tă me­dia fran­ce­ză, evo­când aver­tis­men­tul mi­nis­tru­lui Apă­ră­rii, Flo­ren­ce Par­ly, la pre­zen­ta­rea noii doc­tri­ne ofen­si­ve a ar­ma­tei fran­ce­ze pri­vind Inter­ne­tul: „Răz­boi­ul ci­ber­ne­tic a înce­put“. Da­că pen­tru mo­ment acest răz­boi nu a fă­cut „ofi­cial“vic­ti­me, aver­tis­men­tul re­flec­tă o sta­re de ten­si­u­ne în rândul au­to­ri­tăți­lor și al unor cer­curi de ex­pe­rți în se­cu­ri­ta­te in­for­ma­ti­că, de pes­te un de­ce­niu fi­ind evo­ca­tă per­spec­ti­va unui „Pe­arl Har­bor nu­me­ric“. Spați­ul ci­ber­ne­tic es­te „un loc de o ex­tre­mă vi­o­le­nță“în ca­re toa­te lo­vi­tu­ri­le sunt per­mi­se, a pre­ci­zat mi­nis­trul Par­ly și ex­pe­rții Age­nți­ei nați­o­na­le de se­cu­ri­ta­te a sis­te­me­lor de infor­mații con­fir­mă că „cei ca­re sunt în spa­te­le ata­cu­ri­lor in­for­ma­ti­ce de am­ploa­re nu sunt mici pi­rați sau cri­mi­na­li ci­ber­ne­tici, sunt ser­vi­cii (de stat), cu im­por­tan­te mij­loa­ce fi­nan­cia­re și teh­ni­ce“. Într-o lu­me din ce în ce mai in­for­ma­ti­za­tă și in­ter­co­nec­ta­tă, rețe­le­le de ener­gie sau de tran­sport din „smart ci­ti­es“, tre­când prin­tr-un nu­măr cres­când de uzi­ne și de la­nțuri de pro­du­cție sunt țin­te în con­tex­tul unei ade­vă­ra­te cur­se pen­tru ar­me ci­ber­ne­ti­ce. Și un nu­măr cres­când de țări do­resc să se do­te­ze cu ca­pa­ci­tăți os­ti­le pe Inter­net. Pro­gra­me­le de spi­o­naj dis­truc­ti­ve erau ra­re și am­pla­sa­te în si­tuații spe­ci­fi­ce,dar în ul­ti­mii cinci ani ten­di­nța s-a ac­cen­tuat și din ce în ce mai mul­te sta­te re­curg la ace­as­tă teh­ni­că, ara­tă Sa­her Nau­mann, ex­pert în pro­gra­me dis­truc­ti­ve la BAE Sys­tems. În une­le ca­zuri, ca­pa­ci­ta­tea dis­truc­ti­vă a unui ast­fel de pro­gram es­te pre­zen­tă dar nu es­te uti­li­za­tă. „Nu es­te răz­boi, dar nici pa­ce“. Pen­tru a pa­ra ace­as­tă in­sta­bi­li­ta­te și a des­cu­ra­ja ad­ver­sa­rii de a se le­ga de Fra­nța, Pa­ri­sul a do­rit să afișe­ze pu­blic ma­ri­le li­nii ale doc­tri­nei sa­le mi­li­ta­re. Fra­nța, ase­me­nea altor țări, es­te încă în cău­ta­rea unei ecuații pen­tru pa­ci­fi­ca­rea spați­u­lui ci­ber­ne­tic. La pre­zen­ta­rea doc­tri­nei mi­li­ta­re, Par­ly a acu­zat di­rect gru­pul de pi­rați in­for­ma­tici Tur­la de un atac împo­tri­va mi­nis­te­ru­lui Apă­ră­rii. Ex­pe­rții ca­re stu­dia­ză vic­ti­me­le aces­tui grup și mo­dul lui de ope­ra­re sunt si­guri că es­te pi­lo­tat de Mos­co­va.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.