Sînzia­na Mir­cea con­cer­te­a­ză la Sa­la Ra­dio

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Tână­ra pia­nis­tă Sînzia­na Mir­cea (26 de ani), un „fe­no­men“al sce­ne­lor in­ter­na­ţi­o­na­le, va cânta astă­zi la Sa­la Ra­dio, ală­turi de Orches­tra de Ca­me­ră Ra­dio, într-un con­cert 100% Be­et­ho­ven!

La 7 ani de­bu­ta pe sce­na Ate­neu­lui Ro­mân, la 11 ani de­bu­ta în Ame­ri­ca și la 14 ani ple­ca în pri­mul ei tur­neu! În noi­em­brie 2016 a cântat pri­ma oa­ră într-una din­tre ce­le mai pres­ti­gi­oa­se să­li de con­cert din lu­me: Car­ne­gie Hall - New York, un con­cert sold-out la fi­na­lul

că­ru­ia a fost ovați­o­na­tă de pu­blic. Au ur­mat alte eveni­men­te pre­zen­ta­te pe mari sce­ne ca To­kyo Me­tro­po­li­tan The­a­ter (Ja­po­nia), St. Mar­tin-in-the-Fi­el­ds (Lon­dra), Sa­la Ra­dio și Ate­neul Ro­mân, Nan­jing Cul­tu­ral Arts Cen­ter și Har­bin Con­cert Hall (Chi­na). În ace­lași an, a câști­gat pre­mi­ul Aca­de­mi­ei Inter­nați­o­na­le de Pian de la Mia­mi și a lan­sat CD-ul de de­but “Ni­hil Si­ne Deo” (Edi­tu­ra Ca­sa Ra­dio). Cel de-al doi­lea CD a fost lan­sat de ca­sa She­va Col­lec­ti­on în 2017: “Unen­ding Lo­ve – Iu­bi­re ne­mu­ri­toa­re”. Pe lângă apa­riți­i­le so­lo și con­cer­te, pia­nis­ta ro­mâncă con­cer­te­a­ză frec­vent ală­turi de apre­cia­tul vi­o­lo­nist ro­mân

Alexandru To­mes­cu. Sînzia­na Mir­cea a obți­nut di­plo­ma de li­ce­nță cu ca­li­fi­cări ma­xi­me la Ho­chschu­le für Mu­sik und Tanz Köln (Ger­ma­nia) și di­plo­ma de mas­te­rat la Gu­il­dhall School of Mu­sic and Dra­ma - Lon­dra (Ma­rea Bri­ta­nie), cu o bur­să ge­ne­roa­să ofe­ri­tă de Stein­way & Sons UK. De ase­me­nea, a stu­diat la Acca­de­mia Pia­nis­ti­ca Imo­la (Ita­lia). Sînzia­na a de­venit pri­mul pia­nist ro­mân ca­re a obți­nut o bur­să de la Fun­dația Van Cli­burn și TCU School of Mu­sic la Pia­noTe­xas Fes­ti­val & Aca­de­my în 2014. În de­cem­brie 2018, Sînzia­na a obți­nut di­plo­ma de mas­te­rat în ma­na­ge­men­tul ar­te­lor la Uni­ver­si­ta­tea de Eco­no­mie

Boc­coni din Mi­la­no. Anul 2019 in­clu­de apa­riții pe sce­ne din Ro­mânia, Anglia, Ita­lia și Esto­nia. De ase­me­nea, în lu­na iu­nie, Sînzia­na va re­ve­ni în Ja­po­nia cu un am­plu tur­neu de re­ci­ta­luri și con­cer­te cu or­ches­tră, sub ba­ghe­ta di­ri­jo­ru­lui Mit­suyos­hi Oi­ka­wa.

Con­cer­tul de la Sa­la Ra­dio se va de­ru­la sub ba­ghe­ta di­ri­jo­ru­lui ita­lian Gian Lu­i­gi Zam­pi­eri, di­ri­jor in­vi­tat al Fi­lar­mo­ni­cii din Sao Car­los (Bra­zi­lia), unul din­tre ul­ti­mii dis­ci­po­li ai ma­es­tru­lui Fran­co Fer­ra­ra. În ca­li­ta­te de or­ga­nist și di­ri­jor, Gian Lu­i­gi Zam­pi­eri s-a per­fe­cți­o­nat cu mu­zi­ci­eni de pres­ti­giu pre­cum Fran­ces­co De Ma­si, Car­lo Ma­ria Gi­u­lini, Ghe­na­di

Roj­des­tven­ski și Le­o­nard Ber­nstein. La doar 15 ani, di­ri­jo­rul ita­lian a de­venit or­ga­nist la Ba­si­li­ca di San­ta Ma­ria in Tras­te­ve­re din Ro­ma, un­de a ac­ti­vat timp de 20 de ani. Lan­sat din anii stu­de­nți­ei în ca­ri­e­ra di­ri­jo­ra­lă, Gian Lu­i­gi Zam­pi­eri a con­dus an­sam­bluri ca Orques­tra Sin­fo­ni­ca de Ri­bei­rao Pre­to - Sao Pau­lo, Orques­tra Sin­fo­ni­ca de Por­to Ale­gre - Rio Gran­de do Sul, Orques­tra Sin­fo­ni­ca Jo­vem de Goias - Bra­zi­lia; Hai­fa Sym­pho­ny Orches­tra - Isra­el; Kra­kow Phil­har­mo­nic Orches­tra - Po­lo­nia; Orches­tra Sim­fo­ni­că Ra­dio - Mos­co­va; Te­a­tro di San Car­lo - Na­po­li, Orches­tra di Pa­do­va, Orches­tra di Ro­ma e del La­zio – Ita­lia ș.a. La

Lon­dra, a fost asis­ten­tul lui Ghe­na­di Roj­des­tven­ski la or­ches­tre­le Lon­don Sym­pho­ny și BBC. A fost, de ase­me­nea, asis­ten­tul lui Lo­rin Maa­zel la re­a­li­za­rea Re­qu­i­em-ului de Ver­di cu Sym­pho­ni­ca Tos­ca­nini din Par­ma. De la mij­lo­cul ani­lor ‘80 s-a de­di­cat pre­zen­tă­rii ope­rei lui Astor Piaz­zol­la și es­te con­si­de­rat de cri­ti­că drept unul din­tre ex­pe­rții de se­a­mă pe sce­ne­le inter­nați­o­na­le: a re­a­li­zat tran­scri­pții și or­ches­trații in­ter­pre­ta­te în toa­tă lu­mea.

Pro­gra­mul se­rii de la Sa­la Ra­dio îi es­te de­di­cat 100% lui Be­et­ho­ven și cu­prin­de: Uver­tu­ra Co­ri­o­lan, Con­cer­tul pen­tru pian nr. 4 în Sol ma­jor și Sim­fo­nia a II-a.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.