RECOMANDĂR­I

Romania Libera - - Sănătate -

Con­sul­ta­rea me­di­cu­lui de fa­mi­lie pen­tru simp­to­me ca­re su­ge­re­a­ză gri­pa și ca­re poa­te sta­bi­li o even­tua­lă in­di­cație pen­tru spi­ta­li­za­re; Izo­la­rea vo­lun­ta­ră la do­mi­ci­liu a per­soa­ne­lor ca­re pre­zin­tă simp­to­ma­to­lo­gie ase­mă­nă­toa­re gri­pei; Res­pec­ta­rea eti­che­tei tu­sei și stră­nu­tu­lui (uti­li­za­rea de ba­tis­te de uni­că fo­lo­si­nță sau tu­se/stră­nut la ni­ve­lul pă­rții in­ter­ne a ar­ti­cu­lați­ei co­tu­lui); Igi­e­na adec­va­tă a mâi­ni­lor, în ve­de­rea re­du­ce­rii răs­pândi­rii vi­ru­su­lui; Pur­ta­rea echi­pa­men­tu­lui de pro­te­cție adec­vat (măști, mânuși, ha­la­te) de că­tre vi­zi­ta­tori și per­so­na­lul me­di­cal; Con­ti­nua­rea vac­ci­nă­rii an­ti­gri­pa­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.