De ce es­te in­ter­zi­să edi­ta­rea ge­ne­ti­că a em­bri­o­ni­lor umani

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Cer­ce­tă­to­rul chi­nez He Jian­kui, ca­re su­sți­ne că a mo­di­fi­cat ADN-ul a doi be­be­luși, a stârnit re­a­cții du­re în me­di­ul aca­de­mic, fi­ind acu­zat de lip­să de eti­că în ex­pe­ri­men­te­le sa­le. Ace­as­tă pro­ce­du­ră con­tro­ver­sa­tă es­te in­ter­zi­să în ce­le mai mul­te sta­te din lu­me.

Cu câte­va luni în ur­mă, pro­fe­so­rul He Jian­kui, de la de­par­ta­men­tul de bi­o­lo­gie al Uni­ver­si­tății de Ști­i­nță și Teh­no­lo­gie din Shen­zen, a de­cla­rat într-un inter­viu acor­dat age­nți­ei Asso­cia­ted Press, că a con­tri­bu­it la naște­rea pri­mi­lor co­pii edi­tați ge­ne­tic. Con­cret, el a mo­di­fi­cat o ge­nă din ADN-ul a doi fe­tuși, ca să le con­fe­re aces­to­ra imu­ni­ta­te la vi­ru­sul HIV. Do­uă fe­tițe ge­me­ne s-au năs­cut astfel, dar ni­meni nu știe un­de lo­cu­i­ește fa­mi­lia lor, sau un­de a fost fă­cu­tă con­tro­ver­sa­ta pro­ce­du­ră ge­ne­ti­că. La scurt timp du­pă ce a apă­rut în pu­blic și a vor­bit des­pre ace­as­tă re­a­li­za­re, He Jian­kui a dis­pă­rut, iar ac­ti­vi­ta­tea lui ști­i­nți­fi­că a fost sus­pen­da­tă de că­tre au­to­ri­tăți­le chi­ne­ze. Jur­na­liștii cred că acum He se află în arest la do­mi­ci­liu.

Cum a fost re­a­li­za­tă edi­ta­rea ge­ne­ti­că a em­bri­o­ni­lor

Lu­lu și Na­na, ce­le do­uă fe­tițe ca­re sunt pro­ba­bil pri­mii co­pii din lu­me edi­tați ge­ne­tic, s-au năs­cut pe 8 noi­em­brie 2018. Ime­diat du­pă răs­pândi­rea in­for­mați­ei des­pre ex­pe­ri­men­tul la ca­re au fost su­pu­se, cer­ce­tă­to­rii din între­a­ga lu­me au con­dam­nat acest proi­ect, pe ca­re unii l-au nu­mit de-a drep­tul „mon­stru­os“. Spe­cia­liștii ci­ta­ţi de ehe­al­thro­ma­nia.com atrag aten­ţia că acest stu­diu es­te inad­mi­si­bil, mai ales că nu se jus­ti­fi­că nici din punct de ve­de­re al be­ne­fi­ci­i­lor pen­tru să­nă­ta­te pe ca­re le vor avea fe­tițe­le. Ele au de­venit imu­ne la vi­ru­sul HIV, însă în pre­zent exis­tă mul­te me­to­de mai sim­ple de a pre­ve­ni apa­riția bo­lii, la fel exis­tă și tra­ta­men­te efi­ci­en­te în ca­zul în ca­re ci­ne­va con­tac­te­a­ză vi­ru­sul. Prin ur­ma­re, ris­cu­ri­le la ca­re au fost ex­puși acești co­pii sunt mult mai mari de­cât be­ne­fi­ci­i­le: edi­ta­rea ge­ne­ti­că re­a­li­za­tă de He prin me­to­da CRISPR Cas-9 es­te însă ex­pe­ri­men­ta­lă, ne­si­gu­ră și poa­te pro­vo­ca mu­tații gra­ve, scă­pa­te de sub con­trol, ca­re vor însem­na bo­li sau ano­ma­lii gra­ve. Mai mult, mu­tați­i­le pe ca­re le au aces­te do­uă fe­tițe se vor tran­smi­te au­to­mat și la co­pi­ii lor. De ace­ea, edi­ta­rea ge­ne­ti­că a em­bri­o­ni­lor sau a ovu­le­lor și sper­ma­to­zoi­zi­lor es­te la ora ac­tua­lă in­ter­zi­să: mu­tați­i­le se tran­smit la ge­ne­rați­i­le ur­mă­toa­re, nu se re­zu­mă la pa­ci­en­tul pe ca­re se fa­ce pro­ce­du­ra. În ca­zul ex­pe­ri­men­te­lor fă­cu­te pe adu­lți, mu­tați­i­le sunt li­mi­ta­te la acea per­soa­nă și au ca scop de­zac­ti­va­rea unei ge­ne ca­re pro­voa­că o boa­lă și ac­ti­va­rea unei ge­ne de ca­re bol­na­vul are ne­voie. În Chi­na însă nu es­te in­ter­zi­să edi­ta­rea ge­ne­ti­că, ci doar clo­na­rea uma­nă. Ex­pe­ri­men­tul lui He a fost fă­cut pe 7 cu­pluri ca­re au re­curs la fer­ti­li­za­rea in vi­tro. Toți băr­bații erau se­ro­po­zi­ti­vi, în timp ce fe­mei­le erau să­nă­toa­se. În to­tal, au avut loc 6 pro­ce­duri de fer­ti­li­za­re in vi­tro, ca­re au re­zul­tat în obți­ne­rea a 11 em­bri­oni, însă doar ce­le do­uă fe­tițe ge­me­ne au venit pe lu­me. Nu se știu de­ta­lii des­pre ce s-a întâmplat cu cei­la­lți em­bri­oni – da­că au fost dis­truși, s-au oprit din evo­luție sau au fost cri­o­ge­nați pen­tru a fi fo­lo­siți ul­te­ri­or.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.