Do­uă se­lec­ţi­o­na­te ro­mânești la tur­ne­e­le fi­na­le

Romania Libera - - Sport -

În lu­ni­le au­gust și sep­tem­brie, vo­lei­ul ro­mânesc va bi­fa o per­for­ma­nță ra­ri­si­mă, cel puțin pen­tru epo­ca ac­tua­lă, ur­mând să par­ti­ci­pe cu am­be­le echi­pe nați­o­na­le de se­ni­ori, mas­cu­lin și fe­mi­nin, la tur­ne­e­le fi­na­le ale Cam­pi­o­na­tu­lui Eu­ro­pe­an. Pen­tru a res­pec­ta prin­ci­pi­i­le obi­ec­ti­vi­tății, tre­bu­ie să me­nți­o­năm fap­tul că aces­te ca­li­fi­cări au fost cum­va fa­ci­li­ta­te și de sis­te­mul pre­li­mi­nar im­ple­men­tat du­pă de­ci­zia de mă­ri­re a nu­mă­ru­lui de par­ti­ci­pan­te, câte 24 la fi­e­ca­re com­pe­tiție.

Cam­pi­o­na­tul Eu­ro­pe­an mas­cu­lin va avea loc între 13 și 29 sep­tem­brie, în pa­tru țări: Bel­gia, Fra­nța, Olan­da și Slo­venia. Con­form tra­ge­rii la so­rți, vo­lei­ba­liștii ro­mâni vor ju­ca în gru­pa ca­re are drept cap de se­rie Fra­nța. În He­xa­gon vom mai întâlni Ita­lia, Por­tu­ga­lia, Bul­ga­ria și Gre­cia, se­ria fi­ind una ex­trem de pu­ter­ni­că. Pri­me­le pa­tru cla­sa­te se vor ca­li­fi­ca în op­ti­mi­le de fi­na­lă. În ce­le­lal­te gru­pe avem: Gru­pa B – Bel­gia, Ser­bia, Ger­ma­nia, Slo­va­cia, Spa­nia, Aus­tria; Gru­pa C – Slo­venia, Ru­sia, Fin­lan­da, Tur­cia, Ma­ce­do­nia, Be­la­rus; Gru­pa D – Olan­da, Po­lo­nia, Ce­hia, Esto­nia, Ucrai­na, Mun­te­ne­gru. Gru­pă di­fi­ci­lă și pen­tru fe­te Cam­pi­o­na­tul Eu­ro­pe­an fe­mi­nin es­te pro­gra­mat în pe­ri­oa­da 23 au­gust-8 sep­tem­brie, tot în pa­tru țări: Unga­ria, Po­lo­nia, Tur­cia și Slo­va­cia. Ia­tă cum ara­tă ce­le pa­tru gru­pe ale tur­neu­lui fi­nal:

Gru­pa A (Anka­ra) - Tur­cia, Ser­bia, Bul­ga­ria, Fran­ţa, Fin­lan­da, Gre­cia Gru­pa B (Lodz) - Po­lo­nia, Ita­lia, Bel­gia, Ucrai­na, Por­tu­ga­lia, Slo­venia Gru­pa C (Bu­da­pes­ta) - Unga­ria, Olan­da, Croa­ţia, Azer­baid­jan, Ro­mânia, Esto­nia

Gru­pa D (Bra­tis­la­va) - Slo­va­cia, Ru­sia, Ger­ma­nia, Por­tu­ga­lia, Spa­nia, Elve­ţia Pri­me­le pa­tru cla­sa­te în fi­e­ca­re se­rie ac­ced pe ta­blo­ul eli­mi­na­to­riu, în fa­za op­ti­mi­lor de fi­na­lă. La pri­ma ve­de­re, în com­pa­rație cu băi­eții, gru­pa tri­co­lo­re­lor pa­re a fi ce­va mai ușoa­ră, însă Azer­baid­jan și Esto­nia, de exem­plu, nu sunt ad­ver­sa­re pe ca­re să le con­si­de­răm di­nain­te învin­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.