Go­luri su­per­be mar­ca­te de tri­co­lori

Evo­luție ono­ra­bi­lă a po­loiști­lor con­tra Croați­ei

Romania Libera - - Sport -

La Ba­zi­nul Olim­pic din Izvo­rani a avut loc o par­ti­dă con­tând pen­tru Li­ga Mon­dia­lă la po­lo pe apă, pre­li­mi­na­ri­i­le eu­ro­pe­ne, între Ro­mânia și Croația. La am­be­le echi­pe au lip­sit des­tui din­tre oa­me­nii din gar­ni­tu­ri­le de ba­ză. Croația, cam­pi­oa­nă olim­pi­că în 2012, s-a im­pus cu sco­rul de 11-7 (2-2, 2-0, 3-3. 4-2).

În po­fi­da aces­tui eșec, am re­mar­cat câte­va fa­ze foar­te spec­ta­cu­loa­se cre­a­te de cas­che­te­le tri­co­lo­re. Pri­mul nos­tru gol a fost sem­nat de Mih­nea Chi­o­ve­a­nu, du­pă o pa­să lun­gă, cu bol­tă, de con­traa­tac, lan­sa­tă de că­tre por­ta­rul Ma­ri­us Țic. Al doi­lea gol, prin ca­re Ro­mânia a pre­luat și con­du­ce­rea, a venit du­pă o altă pa­să ge­nia­lă, o vo­lei­ba­la­re fă­ră pre­lua­re a lui Cris­tian Că­lin. Aces­ta l-a an­ga­jat pe Ti­be­riu Ne­gre­an, ca­re, de­mar­cat, din ve­ci­nă­ta­tea po­rții, a arun­cat pu­ter­nic sub tran­sver­sa­lă. Du­pă ace­ea, va­lo­roa­sa

se­le­cți­o­na­tă a Croați­ei și-a im­pus punc­tul de ve­de­re, în spe­cial ca­pi­to­lul înot fi­ind unul din­tre atuu­ri­le oas­peți­lor, ală­turi de o cir­cu­lație ra­pi­dă și pre­ci­să a min­gii. Fa­to­vic, de­cla­rat cel mai bun om al me­ci­u­lui, a mar­cat

de pa­tru ori. Ce­le­lal­te go­luri ale noas­tre, Vlad Georgescu - do­uă, Ne­gre­an, Chi­o­ve­a­nu și Anti­pa, au fost, de ase­me­nea, foar­te fru­moa­se. Urmă­to­rul meci al Ro­mâni­ei, ul­ti­mul în gru­pă, va avea loc pe 19 fe­brua­rie, în de­pla­sa­re, cu

Ser­bia. Tri­co­lo­rii nu au ni­ci­un punct în cla­sa­ment.

Vir­gil Pleșca, an­tre­nor eme­rit

La pau­za ma­re a me­ci­u­lui din­tre Ro­mânia și Croația, Vir­gil Pleșca, una din­tre fi­gu­ri­le

po­pu­la­re din po­lo-ul ro­mânesc, a pri­mit car­ne­tul de an­tre­nor eme­rit, într-o fes­ti­vi­ta­te ofi­cia­tă de că­tre preșe­din­te­le Fe­de­rați­ei Ro­mâne de Po­lo, Că­lin Gă­vruș. Vir­gil Pleșca a fost cam­pi­on nați­o­nal de ju­ni­ori la înot, apoi ca spor­tiv

a fă­cut par­te din lo­tu­ri­le nați­o­na­le de po­lo, fi­ind me­da­liat bal­ca­nic. Ca­ri­e­ra de an­tre­nor și-a înce­put-o la CSS Tri­umf Bu­cu­rești, du­pă ca­re, înce­pând din 1994, ocu­pă fun­cția de an­tre­nor fe­de­ral, con­fun­dându-se prac­tic cu tot ce­ea ce înse­am­nă po­lo con­tem­po­ran. Florin Arde­le­an, ca­re nu a pu­tut fi pre­zent la par­ti­dă, a fost, de ase­me­nea, dis­tins cu ti­tlul de an­tre­nor eme­rit.

În tri­bu­ne, fot­ba­liști și gim­nas­te

Echi­pa nați­o­na­lă de po­lo a Ro­mâni­ei a avut par­te, la me­ci­ul con­tra Croați­ei, de o su­sți­ne­re ine­di­tă. În tri­bu­ne s-au aflat, du­pă an­tre­na­men­tul de du­pă-amia­ză, com­po­ne­nții echi­pei de fot­bal de li­ga se­cun­dă Ae­ros­tar Ba­cău, în frun­te cu an­tre­no­rul Florin Bra­tu. De ase­me­nea, lo­tul nați­o­nal de gim­nas­ti­că rit­mi­că, aflat în can­to­na­ment la Izvo­rani, a gă­sit ră­gaz pen­tru a asis­ta la par­ti­da de po­lo.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.