Pa­ni­că și con­tro­ver­se: epi­de­mie de gri­pă în Ro­mânia!

Far­ma­ci­i­le, obli­ga­te să vândă 110.000 de do­ze de Ta­mi­flu

Romania Libera - - Prima Pagina - Eu­gen Pă­trașcu

Du­pă ce s-a încur­cat în cen­tra­li­za­rea da­te­lor epi­de­mi­o­lo­gi­ce, cer­tând spi­ta­le­le că nu au fă­cut ra­por­tări co­rec­te pri­vind nu­mă­rul de îmbol­nă­viri de gri­pă, mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii a anun­ţat ofi­cial, în ce­le din ur­mă, epi­de­mie în Ro­mânia. So­ri­na Pin­tea a de­cla­rat că a sem­nat un nou con­tract, prin ca­re sunt achi­zi­ţi­o­na­te su­pli­men­tar 30.000 do­ze de vac­cin an­ti­gri­pal, ca­re vor fi dis­tri­bu­i­te la DSP-uri­le ce au so­li­ci­tat vac­ci­nul. Po­tri­vit mi­nis­tru­lui, în Ro­mânia exis­tă 110.000 de cu­tii din­tr-un anu­mit tip de an­ti­vi­ra­le în stoc la dis­tri­bu­i­tori, iar far­ma­ci­i­le tre­bu­ie să îl co­man­de. În plus, Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii dis­cu­tă cu Co­le­gi­ul Far­ma­ciş­ti­lor le­gi­fe­ra­rea po­si­bi­li­tă­ţii ca, de anul vi­i­tor, vac­ci­nul an­ti­gri­pal să fie fă­cut di­rect în far­ma­cii de că­tre ori­ce per­soa­nă, cu sau fă­ră re­co­man­da­rea me­di­cu­lui. Exper­ţii spun că acest lu­cru es­te însă ile­gal şi im­pli­că o se­rie de ris­curi des­tul de se­ri­oa­se.

Du­pă bâlbâia­la ra­por­tă­ri­lor ca­zu­ri­lor de îmbol­nă­vi­re din te­ri­to­riu de mar­ţi se­a­ra, au­to­ri­tă­ţi­le sa­ni­ta­re au luat de­ci­zia de a de­cla­ra epi­de­mie de gri­pă în Ro­mânia și atrag aten­ţia că cir­cu­la­ţia in­ten­să a vi­ru­su­lui se va men­ţi­ne in­clu­siv în lu­na fe­brua­rie. Spe­cia­liștii înde­am­nă po­pu­la­ţia să con­sul­te me­di­cul la pri­me­le sem­ne de boa­lă.

Mi­nis­trul Să­nă­tății, So­ri­na Pin­tea, a anu­nțat că e de­cla­ra­tă epi­de­mie de gri­pă, de­oa­re­ce au fost înre­gis­tra­te trei săp­tă­mâni epi­de­mi­ce con­se­cu­tiv și sunt 54 de de­ce­se din cau­za bo­lii, iar nu­mă­rul vic­ti­me­lor con­ti­nuă să cre­as­că. An­te­ri­or, ace­as­ta a acu­zat spi­ta­le­le că nu fac ra­por­tă­ri­le co­rec­te sus­ţi­nând că in­for­ma­ţi­i­le cen­tra­li­za­te sunt trun­chia­te şi a exem­pli­fi­cat prin fap­tul că într-un ju­deţ, de­şi s-au înre­gis­trat pa­tru de­ce­se de gri­pă, în ra­por­ta­rea ofi­cia­lă exis­ta doar un caz de îmbol­nă­vi­re. „Nu exis­tă un mo­tiv de pa­ni­că, dar es­te ne­ce­sar ca toa­te mă­su­ri­le și re­co­man­dă­ri­le pe ca­re Mi­nis­te­rul Să­nă­tății le-a tran­smis încă din da­ta de 17 ia­nua­rie și ca­re sunt va­la­bi­le în ace­as­tă pe­ri­oa­dă să le apli­căm. Es­te ne­voie ca po­pu­lația să fie com­plian­tă și să res­pec­te re­co­man­dă­ri­le spe­cia­liști­lor pri­vind apli­ca­rea re­gu­li­lor de igi­e­nă per­so­na­lă“, a de­cla­rat So­ri­na Pin­tea, ca­re a pre­ci­zat că se dis­cu­tă po­si­bi­li­ta­tea ca pen­tru ca­te­go­ria să­nă­toa­să a po­pu­la­ţi­ei să exis­te po­si­bi­li­ta­tea ca vac­ci­nul an­ti­gri­pal să se fa­că di­rect în far­ma­cii. Ea a mai spus că, în Ro­mânia exis­tă 110.000 de cu­tii din­tr-un anu­mit tip de an­ti­vi­ra­le (Ta­mi­flu – n.r.) în stoc la dis­tri­bu­i­tori, iar far­ma­ci­i­le tre­bu­ie să îl co­man­de. To­to­da­tă, mi­nis­te­rul anun­ţă într-un co­mu­ni­cat că a co­man­dat su­pli­men­tar un nu­măr de 30.000 de vac­ci­nuri pen­tru po­pu­la­ţia cu risc, ca­re vor fi dis­tri­bu­i­te în ţa­ră la di­rec­ţi­i­le de să­nă­ta­te pu­bli­că ce au so­li­ci­tat aces­te do­ze. În pre­zent, din ce­le 1,3 mi­li­oa­ne do­ze achi­ziți­o­na­te inițial, mai sunt apro­xi­ma­tiv 12.000 de do­ze.

Dr. Adria­na Pis­tol: „Pu­tem să spu­nem că trăim o si­tua­ţie nor­ma­lă“

Di­rec­to­rul Cen­tru­lui Na­ţi­o­nal de Su­pra­ve­ghe­re şi Con­trol al Bo­li­lor Tran­smi­si­bi­le, dr. Adria­na Pis­tol, a pre­ci­zat că, la acest mo­ment, nu se pu­ne pro­ble­ma in­sti­tu­i­rii ca­ran­ti­nei în Ro­mânia din cau­za gri­pei, punc­tând că ace­as­tă mă­su­ră es­te lua­tă în si­tua­ţii ex­tre­me. „Da­că vre­ţi, pu­tem să spu­nem că trăim o si­tua­ţie nor­ma­lă. Gri­pa aşa evo­lue­a­ză, câte­o­da­tă într-un nu­măr mai ma­re de ca­zuri fa­ţă de se­zoa­ne an­te­ri­oa­re. Ca­ran­ti­na es­te o mă­su­ră adop­ta­tă ex­trem de rar, de obi­cei de­ci­să de Orga­ni­za­ţia Mon­dia­lă a Să­nă­tă­ţii. Exis­tă un re­gu­la­ment, tra­tat in­ter­na­ţi­o­nal, ca­re sti­pu­le­a­ză aces­te lu­cruri. Noi vor­bim de li­mi­ta­rea vi­zi­ta­to­ri­lor în spi­ta­le. Per­so­na­lul sa­ni­tar, da­că ar fi ca­ran­ti­nă, ar in­tra în spi­tal şi ar ră­mâne aco­lo. Acum, el se poa­te du­ce aca­să, prin ur­ma­re nu vor­bim de o ca­ran­ti­nă“. Po­tri­vit Insti­tu­tu­lui Na­ţi­o­nal de Să­nă­ta­te Pu­bli­că, nu­mă­rul to­tal de ca­zuri de in­fec­ţii res­pi­ra­to­rii acu­te înre­gis­trat în pe­ri­oa­da 2127 ia­nua­rie a fost de 134.201, cu 53,4% mai ma­re fa­ţă de ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă a se­zo­nu­lui pre­ce­dent (87.492) şi cu 14,2% mai ma­re com­pa­ra­tiv cu cel din săp­tă­mâna an­te­ri­oa­ră.

Me­dic, des­pre nea­de­vă­ru­ri­le le­ga­te de gri­pă și vac­ci­na­re

Dr. Răz­van Con­stan­ti­nes­cu, me­dic pri­mar în sec­ţia cli­ni­că gas­tro­en­te­ro­lo­gie I de la Spi­ta­lul „Sfântul Spi­ri­don“din Ia­şi, şef de lu­crări la Uni­ver­si­ta­tea de Me­di­ci­nă şi Far­ma­cie „Gri­go­re T. Po­pa“, pre­zin­tă nea­de­vă­ru­ri­le des­pre gri­pă și vac­ci­na­re, apă­ru­te în spați­ul pu­blic. „De mul­te ori, ade­vă­rul ști­i­nți­fic, atât cât es­te cu­nos­cut și ac­cep­tat în pre­zent (de-a lun­gul se­co­le­lor au exis­tat mul­te «ade­vă­ruri» de ca­re acum râdem), ca­pă­tă, prin in­ter­pre­ta­re ten­de­nți­oa­să, ca­rac­te­re­le unei min­ci­uni ve­ri­ta­bi­le. Ide­ea de vac­ci­na­re obli­ga­to­rie a ori­cui și împo­tri­va a ori­ce es­te re­zul­ta­tul min­ci­nos al de­na­tu­ră­rii ade­vă­ru­lui ști­i­nți­fic că des­co­pe­ri­rea vac­ci­nu­ri­lor a fost unul din­tre ce­le mai mari pro­gre­se ale me­di­ci­nei și apli­ca­rea lui în prac­ti­că a sal­vat mi­li­oa­ne de vi­eți. Să luăm ca­zul in­tens me­dia­ti­zat în pre­zent, ace­la al gri­pei. Ia­tă câte­va afir­mații min­ci­noa­se ca­re dis­tor­si­o­nea­ză ade­vă­rul, tran­sfor­mându-l în pros­tie cu vi­ză co­mer­cia­lă:

1. Gri­pa es­te o boa­lă le­ta­lă. Fals! La un su­bi­ect să­nă­tos, bi­ne hră­nit și ca­re are o lo­cu­i­nță sa­lu­bră și încăl­zi­tă, gri­pa es­te o afe­cți­u­ne tre­că­toa­re, cu simp­to­me de in­ten­si­ta­te va­ria­bi­lă, re­frac­ta­re la an­ti­bi­o­ti­ce și ca­re pot fi ame­li­o­ra­te, până la re­zo­luția spon­ta­nă a in­fe­cți­ei, prin me­di­cație an­ti­in­fla­ma­toa­re; de­ce­se­le cau­za­te doar de gri­pă sunt ra­ri­tăți in­su­fi­ci­ent ex­pli­ca­te, cel mai pro­ba­bil la pa­ci­e­nți cu co­mor­bi­di­tăți la­ten­te, ne­diag­nos­ti­ca­te; ace­as­tă „ra­ri­ta­te“nu poa­te con­du­ce la in­di­cația de vac­ci­na­re în ma­să.

2. Re­cent, s-au înre­gis­trat în Ro­mânia zeci de de­ce­se DIN CAU­ZA gri­pei. Fals! Pa­ci­e­nții des­pre ca­re se fa­ce vor­bi­re su­fe­re­au de alte afe­cți­uni se­ve­re (ci­ro­ză, ne­o­pla­zii, BPOC, in­su­fi­ci­e­nță car­dia­că etc.), în ge­ne­ral ge­ne­ra­toa­re de de­fi­ci­te imu­ne im­por­tan­te sau ca­re se pot de­ze­chi­li­bra ușor, ca­re s-au agra­vat ma­jor în ur­ma su­prain­fe­cți­ei gri­pa­le; gri­pa nu a con­sti­tu­it cau­za mo­rții, ci un fac­tor pre­ci­pi­tant; con­clu­zie: exis­tă ca­te­go­rii de su­bi­e­cți la ca­re vac­ci­na­rea an­ti­gri­pa­lă, re­du­când cu cir­ca 70% ris­cul de con­trac­ta­re a in­fe­cți­ei, ar fi ferm in­di­ca­tă.

3. Da­că ești vac­ci­nat an­ti­gri­pal, nu faci gri­pă. Fals! Am des­tui cu­nos­cuți ori pa­ci­e­nți ca­re au fă­cut gri­pă lu­na asta deși au fost vac­ci­nați; ex­pli­cație: po­li­mor­fis­mul vi­ral fa­ce ca vac­ci­nul să con­fe­re pro­te­cție doar pa­rția­lă, pen­tru une­le tul­pini vi­ra­le, nu pen­tru toa­te. Vac­ci­na­rea an­ti­gri­pa­lă tre­bu­ie re­co­man­da­tă se­lec­tiv, doar anu­mi­tor ca­te­go­rii de su­bi­e­cți, în prin­ci­pal ce­lor ta­rați, cu co­mor­bi­di­tăți se­ve­re, sau ce­lor foar­te vârst­nici. Ce­lor­la­lți nu, de­oa­re­ce bi­ci­u­i­rea sis­te­mu­lui imu­ni­tar poa­te fi ge­ne­ra­toa­re de de­viații im­pre­vi­zi­bi­le ale aces­tu­ia. Vac­ci­nul an­ti­gri­pal nu es­te chiar o stu­pi­di­ta­te pre­cum cel an­ti­ru­be­o­lic la co­pi­ii de sex mas­cu­lin, nici no­civ pre­cum cel an­ti-HPV, însă nici nu adu­ce ci­ne știe ce be­ne­fi­cii la ni­ve­lul po­pu­lați­ei ge­ne­ra­le“.

Șco­li­le ră­mân des­chi­se

So­ri­na Pin­tea a spus că în pe­ri­oa­da epi­de­mi­ei de gri­pă cur­su­ri­le nu vor fi sus­pen­da­te, iar în anu­mi­te ca­zuri de­ci­zia va apar­ţi­ne Inspec­to­ra­tu­lui Şco­lar pe

ba­za re­co­man­dă­ri­lor veni­te de la Di­rec­ţi­i­le de Să­nă­ta­te Pu­bli­că. De ase­me­nea, mi­nis­trul a ex­pli­cat că, în ci­u­da fap­tu­lui că exis­tă o cir­cu­la­ţie mai in­ten­să a vi­ru­su­lui gri­pal în re­gi­u­ni­le de Sud şi Sud-Est, pro­ble­me­le în şco­li sunt punc­tua­le, ast­fel încât aces­tea nu vor fi închi­se, pre­ci­zând că da­că nu­mă­rul de ele­vi ab­se­nți într-o uni­ta­te de învă­ţă­mânt e de 20% ace­as­ta poa­te fi închi­să. „Evo­lu­ţia es­te in­fluen­ţa­tă de aglo­me­ra­ţii mai pu­ţi­ne, iar va­can­ţa de săp­tă­mâna vi­i­toa­re cre­dem că poa­te să in­fluen­ţe­ze în bi­ne, cu con­di­ţia ca în ace­as­tă pe­ri­oa­dă co­pi­ii să evi­te co­lec­ti­vi­tă­ţi­le. În pri­ma săp­tă­mână în ca­re am luat de­ci­zia de a tran­smi­te ru­gă­min­tea Mi­nis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei Na­ţi­o­na­le de a sus­pen­da cur­su­ri­le, avem 5.824 de îmbol­nă­viri. În ur­mă­toa­rea săp­tă­mână, ex­cep­tând ace­le zi­le li­be­re am avut 4.700, tot un nu­măr foar­te ma­re. Es­te vor­ba des­pre in­fec­ţii res­pi­ra­to­rii, nu vor­bim de gri­pă“, a ex­pli­cat mi­nis­trul.

FOTO INQUAM PHOTOS - GEORGE CALIN

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.