DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

În sco­pul asi­gu­ră­rii unei ba­ze so­li­de pen­tru fur­ni­za­rea bu­nu­ri­lor și ser­vi­ci­i­lor pu­bli­ce, es­te ne­ce­sar să se re­vi­zu­ias­că sub­stan­ţial sis­te­mul fis­cal, cu ac­cent pe im­po­zi­ta­rea pro­gre­si­vă a veni­tu­ri­lor glo­ba­le și a pro­pri­e­tă­ţi­lor per­soa­ne­lor fi­zi­ce.“

FLORIN GEORGESCU, PRIM-VICEGUVERN­ATOR AL BNR

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.