Cum își de­vo­re­a­ză par­ti­de­le foștii pre­mi­eri

Pa­tru din­tre ul­ti­mii cinci pre­mi­eri ai PSD nu mai fac par­te din acest par­tid, în ur­ma unor ex­clu­deri sau de­mi­sii. Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, sin­gu­rul pre­mi­er li­be­ral de du­pă 1989, nu mai fa­ce par­te din PNL.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Pa­tru din­tre ul­ti­mii cinci pre­mi­eri ai PSD nu mai fac par­te din acest par­tid, în ur­ma unor ex­clu­deri sau de­mi­sii. Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, sin­gu­rul pre­mi­er li­be­ral de du­pă 1989, nu mai fa­ce par­te din PNL.

Fun­cția de prim-mi­nis­tru es­te una din­tre ce­le mai im­por­tan­te în sis­te­mul po­li­tic ro­mânesc. Deți­nă­to­rii aces­tei fun­cții împart fon­du­ri­le gu­ver­na­men­ta­le, ce­ea ce le con­so­li­de­a­ză pu­te­rea po­li­ti­că pen­tru că au po­si­bi­li­ta­tea să își răs­plă­te­as­că fi­de­lii. De mul­te ori, însă, pi­er­de­rea pos­tu­lui echi­va­le­a­ză și cu pi­er­de­rea in­flue­nței din par­tid, ur­ma­tă de mar­gi­na­li­za­re, ex­clu­de­re sau de­mi­sie.

Cel mai re­cent exem­plu îl vi­ze­a­ză pe fos­tul pre­mi­er PSD Mi­hai Tu­do­se, ca­re a de­mi­si­o­nat din PSD pen­tru a se înscrie în Pro Ro­mânia, par­tid con­dus de un alt fost pre­mi­er, Vic­tor Pon­ta. Mi­hai Tu­do­se și-a jus­ti­fi­cat mu­ta­rea, afir­mând că a con­sta­tat cu tris­te­ţe că o par­te din ac­tua­la echi­pă de con­du­ce­re a PSD a înlo­cu­it agen­da pu­bli­că cu agen­de per­so­na­le.

Tu­do­se, în diz­grație

”Chiar şi în ce­le mai gre­le mo­men­te prin ca­re a tre­cut PSD am avut spe­ran­ţa că lu­cru­ri­le se vor îndrep­ta. Astă­zi, ace­as­tă spe­ran­ţă a dis­pă­rut du­pă ce în ul­ti­mul an am con­sta­tat cu tris­te­ţe că o par­te din ac­tua­la echi­pă de con­du­ce­re a par­ti­du­lui a înlo­cu­it agen­da pu­bli­că cu agen­de per­so­na­le, că ori­ce încer­ca­re de dia­log şi dez­ba­te­re in­ter­nă a pro­ble­me­lor re­a­le ale Ro­mâni­ei nu es­te lua­tă în se­a­mă”, a su­sți­nut Mi­hai Tu­do­se, du­pă 27 de ani pe­tre­cuți în PSD.

Con­flic­tul din­tre Mi­hai Tu­do­se și Li­viu Drag­nea es­te mai ve­chi, da­tând din toam­na anu­lui 2017, când Tu­do­se era încă pre­mi­er. Ten­si­u­ni­le au fost de­cla­nșa­te de so­li­ci­ta­rea lui Mi­hai Tu­do­se ca Se­vil Shhai­deh (Dez­vol­ta­re) și Ro­va­na Plumb (Fon­duri Eu­ro­pe­ne) să pă­ră­se­as­că gu­ver­nul, pe fon­dul acu­zați­i­lor adu­se de DNA. Shhai­deh și Plumb au de­mi­si­o­nat, dar Li­viu Drag­nea nu a tre­cut cu ve­de­rea de­bar­ca­rea ce­lor do­uă. Pe Drag­nea l-a de­ran­jat în spe­cial ple­ca­rea din Gu­vern a lui Se­vil Shhai­deh, una din­tre per­soa­ne­le sa­le de încre­de­re. Pi­că­tu­ra ca­re a um­plut pa­ha­rul a fost scan­da­lul din­tre Mi­hai Tu­do­se și mi­nis­trul de Inter­ne Car­men Dan, o altă per­soa­nă de încre­de­re a lui Drag­nea. O dis­pu­tă pri­vind șe­fia Po­liți­ei a de­ge­ne­rat, iar Mi­hai Tu­do­se a ce­rut de­mi­sia lui Car­men Dan din Gu­vern, acu­zând-o că a mi­nțit în pri­vi­nța exis­te­nței unui înlo­cu­i­tor la șe­fia Po­liți­ei. Pe 15 ia­nua­rie 2018 Mi­hai Tu­do­se și-a anu­nțat de­mi­sia din fun­cția de pre­mi­er, du­pă ce con­du­ce­rea PSD i-a re­tras spri­ji­nul po­li­tic.

Pre­ce­den­tul Năs­ta­se

Pri­mul fost pre­mi­er ca­re și-a pi­er­dut ca­li­ta­tea de mem­bru PSD a fost Adrian Năs­ta­se. Anu­nțul a fost fă­cut, la vre­mea res­pec­ti­vă, chiar de li­de­rul PSD de atunci, Vic­tor Pon­ta, pro­mo­vat în po­li­ti­că de Adrian Năs­ta­se. Nu a fost o ex­clu­de­re, ci o apli­ca­re a sta­tu­tu­lui PSD. ”În con­for­mi­ta­te cu sta­tu­tul nos­tru, Adrian Năs­ta­se şi-a pi­er­dut ca­li­ta­tea de mem­bru de par­tid când a pri­mit de­ci­zia fi­na­lă. Eu res­pect de­ci­zia in­sti­tu­ţi­i­lor, dar vor­bim des­pre un mo­ment di­fi­cil pen­tru mi­ne şi pen­tru par­tid. Împreu­nă cu Adrian Năs­ta­se am in­trat în NATO şi am încheiat ne­go­ci­e­ri­le cu Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă; ne adu­cem amin­te de mul­te mo­men­te po­zi­ti­ve. Con­dam­na­rea pen­tru fi­nan­ţa­rea ile­ga­lă a par­ti­du­lui, în tim­pul cam­pa­ni­ei elec­to­ra­le, exis­tă şi în alte ţări eu­ro­pe­ne. Pro­ba­bil, mo­da­li­ta­tea de fi­nan­ţa­re a cam­pa­ni­i­lor elec­to­ra­le es­te o pro­ble­mă în toa­te de­mo­cra­ţi­i­le”, a spus Pon­ta.

Pes­te câți­va ani, în iu­nie 2017, Vic­tor Pon­ta avea să își piar­dă, la rândul său, ca­li­ta­tea de mem­bru PSD la pa­chet cu So­rin Grin­de­a­nu. Scan­da­lul s-a pro­dus pe fon­dul ten­si­u­ni­lor din­tre So­rin Grin­de­a­nu, la acea vre­me pre­mi­er, și li­de­rul PSD Li­viu Drag­nea. Du­pă scan­da­lul pro­vo­cat de Ordo­na­nța 13, Grin­de­a­nu a evi­tat să mai ope­re­ze mo­di­fi­cări ale le­gi­lor jus­tiți­ei, așa cum do­rea Li­viu Drag­nea.

Pon­ta și Grin­de­a­nu, ex­cluși

În iu­nie 2017, con­du­ce­rea PSD i-a re­tras lui Grin­de­a­nu spri­ji­nul po­li­tic, dar aces­ta a re­fu­zat să își dea de­mi­sia din fun­cția de pre­mi­er, deși pi­er­du­se su­sți­ne­rea par­ti­du­lui ca­re l-a pro­pul­sat.

Mai mult, Grin­de­a­nu a ape­lat la fos­tul pre­mi­er Vic­tor Pon­ta, in­trat și el în con­flict cu Li­viu Drag­nea. Grin­de­a­nu l-a nu­mit pe Pon­ta se­cre­tar ge­ne­ral al Gu­ver­nu­lui. Între timp, con­du­ce­rea PSD a inițiat o moți­u­ne de cen­zu­ră împo­tri­va lui So­rin Grin­de­a­nu. Moți­u­nea de cen­zu­ră a fost apro­ba­tă de Par­la­ment și Grin­de­a­nu și-a pi­er­dut pos­tul de pre­mi­er. Ul­te­ri­or, atât Grin­de­a­nu, cât și Pon­ta au fost ex­cluși din PSD. Însă, ul­te­ri­or, soar­ta ce­lor doi a fost di­fe­ri­tă. Vic­tor Pon­ta a con­ti­nuat răz­boi­ul cu Li­viu Drag­nea, cri­ti­cându-l sis­te­ma­tic pe li­de­rul PSD. Mai mult, par­ti­dul lui Pon­ta, Pro Ro­mânia, are acum 18 par­la­men­tari, ma­jo­ri­ta­tea ra­co­lați de la PSD. Ra­co­lă­ri­le ope­ra­te de Vic­tor Pon­ta au lă­sat PSD și ALDE fă­ră ma­jo­ri­ta­te în Ca­me­ra De­pu­tați­lor. Pen­tru apro­ba­rea proi­ec­te­lor de le­ge, PSD și ALDE tre­bu­ie să ne­go­ci­e­ze cu UDMR.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.