Zi­ua mon­dia­lă a pre­venți­ei can­ce­ru­lui de col ute­rin

Romania Libera - - Prima Pagina - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Şi în acest an, pe 4 fe­brua­rie es­te mar­ca­tă Zi­ua Lup­tei împo­tri­va Can­ce­ru­lui, în con­di­ţi­i­le în ca­re în Ro­mânia nu­mă­rul per­soa­ne­lor bol­na­ve de can­cer ute­rin de­pă­şeş­te 100.000, ţa­ra noas­tră si­tuându-se pe pri­mul loc în Eu­ro­pa în ce­ea ce pri­veş­te mor­ta­li­ta­tea din ace­as­tă cau­ză.

Și în acest an, pe 4 fe­brua­rie es­te mar­ca­tă Zi­ua Lup­tei împo­tri­va Can­ce­ru­lui, în con­di­ţi­i­le în ca­re în Ro­mânia nu­mă­rul per­soa­ne­lor bol­na­ve de can­cer ute­rin de­pășește 100.000, ţa­ra noas­tră si­tuându-se pe pri­mul loc în Eu­ro­pa în ce­ea ce pri­vește mor­ta­li­ta­tea din ace­as­tă cau­ză. S

De ase­me­nea, alar­mant es­te fap­tul că acest tip de can­cer es­te pe lo­cul 2 ca in­ci­den­ţă în to­pul bo­li­lor on­co­lo­gi­ce de ca­re su­fe­ră ro­mânce­le, du­pă cel de sân. La ni­vel glo­bal, pes­te 550.000 de fe­mei au fost diag­nos­ti­ca­te cu can­cer de col ute­rin în 2018, iar pes­te 310.000 de fe­mei și-au pi­er­dut viața din cau­za aces­tei bo­li. Mai grav es­te că mul­te din­tre diag­nos­ti­ce sunt pu­se foar­te târziu, când opți­u­ni­le de tra­ta­ment sunt li­mi­ta­te. Deși es­te foar­te puțin pro­ba­bil, Hu­man Pa­pil­lo­ma Vi­rus, cel ca­re poa­te pro­vo­ca apa­ri­ţia aces­tui tip de can­cer, se poa­te lua și de pe toa­le­tă, pro­soa­pe sau alte ac­ce­so­rii de baie. Însă HPV se tran­smi­te, de obi­cei, pe ca­le se­xua­lă. Băr­bații pot fi pur­tă­tori de HPV și îl pot tras­mi­te mai de­par­te fe­mei­lor. Me­di­cii atrag aten­ţia că, de re­gu­lă, can­ce­rul es­te de­cla­nșat în con­diți­i­le în ca­re in­fe­cția cu HPV, ca­re pro­du­ce in­fla­mație, se aso­cia­ză cu fu­ma­tul, nu­mă­rul ma­re de nașteri, con­su­mul unor me­di­ca­men­te imu­no­su­pre­soa­re și cu ris­cul ge­ne­tic. Po­tri­vit sta­tis­ti­ci­lor, doar o fe­meie din 3 cu risc ma­re va dez­vol­ta un can­cer. Însă, de­pis­ta­te în sta­dii in­ci­pi­en­te, le­zi­u­ni­le ma­lig­ne pro­vo­ca­te

de HPV pot fi tra­ta­te cu suc­ces.

Cu toa­te aces­tea, în ci­u­da pro­gra­me­lor de scre­e­ning și a pro­mo­vă­rii va­ci­nă­rii an­ti-HPV, sunt mul­te pa­ci­en­te cu can­cer cer­vi­cal avan­sat. De ace­ea, me­di­cii in­sis­tă asu­pra im­por­ta­nței con­tro­lu­lui gi­ne­co­lo­gic re­gu­lat și a tes­tu­lui Ba­beș- Pa­pa­ni­co­lau, în con­di­ţi­i­le în ca­re 90% din­tre can­ce­re­le de col sunt da­te de in­fe­cția cu HPV. În sta­dii in­ci­pi­en­te, can­ce­rul de col ute­rin se poa­te tra­ta chi­rur­gi­cal, cu suc­ces. De alt­fel, în pre­zent se fo­lo­sesc cu suc- ces chi­rur­gia la­pa­ros­co­pi­că și cea ro­bo­ti­că, cu o ra­tă de suc­ces foar­te ma­re, re­cu­pe­ra­re ra­pi­dă și fă­ră afec­ta­rea vi­eții se­xua­le a pa­ci­en­tei. Exis­tă și me­di­ca­men­te chi­mi­o­te­ra­pi­ce, dar se fo­lo­sesc în sta­dii mai avan­sa­te. Da­că tu­mo­ra s-a ex­tins că­tre zo­ne­le din ve­ci­nă­ta­tea co­lu­lui ute­rin, atunci nu re­co­man­dăm in­ter­venția chi­rur­gi­ca­lă, ci ra­di­o­te­ra­pie com­bi­na­tă cu chi­mi­o­te­ra­pie. E un tra­ta­ment cla­sic, dar efi­ci­ent, chiar și în aces­te sta­dii. To­tuși, în sta­di­ul 3 de can­cer cer­vi­cal, ris­cul de re­ci­di­vă es­te foar­te ma­re, chiar da­că se apli­că che­mo­ra­di­o­te­ra­pia. Dar exis­tă un pro­cent de pa­ci­e­nți ca­re pot fi tra­tați cu suc­ces. În sta­di­ul 4 al bo­lii, se apli­că îngri­jiri pa­lia­ti­ve pen­tru a ușu­ra su­fe­ri­nța pa­ci­en­te­lor și pen­tru a pre­lun­gi su­pra­vie- țu­i­rea.

Opt uni­tăți mo­bi­le în pro­gra­mul na­ţi­o­nal de scre­e­ning

Mi­nis­te­rul Să­nă­tății a achi­ziți­o­nat anul tre­cut opt uni­tăți mo­bi­le pen­tru de­pis­ta­rea can­ce­ru­lui de col ute­rin, com­plet uti­la­te și do­ta­te. Re­a­li­za­tă prin Uni­ta­tea de Ma­na­ge­ment al Proi­ec­tu­lui Băn­cii Mon­dia­le (UMPBM) „Re­for­ma Sectorului Sa­ni­tar - Îmbu­nă­tăți­rea Ca­li­tății și Efi­ci­e­nței Sis­te­mu­lui Sa­ni­tar“, cu fi­na­nța­re de la Ban­ca Inter­nați­o­na­lă pen­tru Re­con­stru­cție și Dez­vol­ta­re (BIRD), achi­ziția au­tos­pe­cia­le­lor are ca scop crește­rea ca­pa­ci­tății teh­ni­ce a re­ţe­lei nați­o­na­le de scre­e­ning în ve­de­rea înde­pli­ni­rii pro­gra­mu­lui nați­o­nal de tes­ta­re a can­ce­ru­lui.

Ce­le opt uni­tăți vor con­so­li­da pro­gra­mul nați­o­nal de scre­e­ning pen­tru can­cer de col ute­rin și vor fa­ci­li­ta ac­ce­sul la pro­gram pen­tru fe­mei­le din zo­ne­le de­fa­vo­ri­za­te. Au­tos­pe­cia­le­le vor fi li­vra­te că­tre șap­te cen­tre nați­o­na­le în ace­as­tă săp­tă­mână, ur­mând ca ul­te­ri­or fi­na­li­ză­rii pro­ce­du­ri­lor de înma­tri­cu­la­re și sta­bi­li­rii ca­dru­lui ge­ne­ral de fun­cți­o­na­re să înce­a­pă cam­pa­nii re­gi­o­na­le de tes­ta­re. Uni­tăți­le sa­ni­ta­re be­ne­fi­cia­re ce par­ti­ci­pă la cam­pa­nia nați­o­na­lă pen­tru de­pis­ta­rea

can­ce­ru­lui de col ute­rin și pen­tru ca­re sunt des­ti­na­te aces­te au­tos­pe­cia­le sunt: Insti­tu­tul Onco­lo­gic Prof. Dr. Ion Chi­ri­cuță Cluj-Na­po­ca; Spi­ta­lul Cli­nic Ju­dețe­an Mu­reș; Spi­ta­lul Cli­nic Ju­dețe­an de Urge­nță “Pi­us Brînzeu” Ti­mișoa­ra; Spi­ta­lul Cli­nic Ju­dețe­an de Urge­nță Crai­o­va; Insti­tu­tul Re­gi­o­nal Onco­lo­gic Iași (2 buc.); Insti­tu­tul Onco­lo­gic Prof. Dr. Ale­xan­dru Tres­ti­o­re­a­nu Bu­cu­rești; Insti­tu­tul Nați­o­nal Pen­tru Să­nă­ta­tea Ma­mei și Co­pi­lu­lui „Ales­san­dres­cu-Ru­ses­cu“Bu­cu­rești.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.