Un tra­tat de­pășit de ar­me­le su­per­so­ni­ce

SUA s-au re­tras din­tr-un tra­tat cru­cial ce vi­ze­a­ză ar­me­le nu­cle­a­re încheiat cu Ru­sia în 1987 SUA au con­fir­mat sâmbă­tă ieși­rea din tra­ta­tul ce vi­ze­a­ză fo­rțe­le nu­cle­a­re cu ra­ză in­ter­me­dia­ră (FNI) sem­nat în 1987 de preșe­di­nții Ro­nald Re­a­gan și Mi­hail Gor­baci

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

S

Fă­ră să aștep­te con­fir­ma­rea Was­hin­gto­nu­lui, Vla­di­mir Pu­tin a reu­nit sâmbă­tă Con­si­li­ul său de se­cu­ri­ta­te nați­o­na­lă pen­tru a pre­zen­ta de­ci­zia ame­ri­ca­nă „ires­pon­sa­bi­lă” de a se re­tra­ge din FNI, ca și si­tuația din Ve­ne­zue­la. Și a anu­nțat de­ci­zia de a ieși, la rândul său, din tra­tat. Admi­nis­trația Trump, su­sți­nu­tă de aliații din NATO, a con­fir­mat ace­as­tă de­ci­zie în ca­drul unei reu­ni­uni mi­nis­te­ria­le a Alia­nței atlan­ti­ce

la Bru­xel­les, în de­cem­brie 2018. Ulti­me­le ne­go­ci­eri între di­plo­mații ame­ri­cani și ruși, pur­ta­te la Ge­ne­va și apoi la Bei­jing, nu au înre­gis­trat nici un pro­gres și joi, 31 ia­nua­rie, Andrea Thom­pson, sub­se­cre­tar de stat cu con­tro­lul ar­ma­men­te­lor, a con­fir­mat de­ci­zia Was­hin­gto­nu­lui. Anu­nțul sus­pen­dă­rii tra­ta­tu­lui FNI sur­vi­ne du­pă „cinci ani de schim­buri du­re între SUA și Ru­sia, pri­ma acu­zând a do­ua că vi­o­le­a­ză tra­ta­tul”.La înce­pu­tul lu­nii de­cem­brie, de la Bru­xel­les, șe­ful di­plo­mați­ei ame­ri­ca­ne, Mi­ke Pom­peo, i-a dat Ru­si­ei un ter­men de 60 de zi­le,până la 2 fe­brua­rie, pen­tru a dez­mem­bra noi­le sa­le ra­che­te cu ra­ză lun­gă de acți­u­ne. „Ru­sia a pus în pe­ri­col se­cu­ri­ta­tea SUA și nu mai pu­tem fi împi­e­di­cați de un tra­tat pe ca­re Ru­sia îl vi­o­le­a­ză fă­ră ruși­ne”, a de­cla­rat

vi­neri Pom­peo, es­ti­mând că aces­te „vi­o­lări” re­pre­zin­tă o ame­ni­nța­re pen­tru „mi­li­oa­ne de eu­ro­peni și de ame­ri­cani” și pla­se­a­ză ar­ma­ta ame­ri­ca­nă în po­ziție de­fa­vo­ra­bi­lă. Ofi­cia­lul ame­ri­can a asi­gu­rat că Was­hin­gto­nul es­te pre­gă­tit să con­ti­nue să dis­cu­te cu Ru­sia „pe te­ma de­zar­mă­rii pen­tru ne­go­ci­eri ca­re ar întări se­cu­ri­ta­tea SUA și a aliați­lor lor”,cu con­diția ca re­zul­ta­te­le să poa­tă fi „pu­se în prac­ti­că și ve­ri­fi­ca­te”.

SUA cau­tă o no­uă stra­te­gie pen­tru re­lan­sa­rea tra­ta­tu­lui, „dar nu­mai da­că toa­te ță­ri­le ca­re au dez­vol­tat de­ja ar­me de acest tip do­resc să li­mi­te­ze nu­mă­rul lor sau să le eli­mi­ne”, pre­ci­ze­a­ză New York Ti­mes. Dar es­te vor­ba de o sar­ci­nă am­biți­oa­să pen­tru că „ar ce­re Chi­nei, Indi­ei, Pa­kis­ta­nu­lui, Ira­nu­lui și Co­reii de Nord să sem­ne­ze

ace­lași acord”. Wil­liam Bur­ns, fost am­ba­sa­dor ame­ri­can la Mos­co­va și preșe­din­te al Fon­da­ti­on Car­ne­gie for Inter­na­ti­o­nal Pe­a­ce, a afir­mat la re­cen­tul Fo­rum de la Da­vos că 2019 ar pu­tea fi „anul de­ci­siv pen­tru or­di­nea nu­cle­a­ră du­pă cri­za din Cu­ba”. În opi­nia sa, ieși­rea din tra­ta­tul FNI cu­pla­tă cu anu­nțul lui Do­nald Trump pri­vind dez­vol­ta­rea de noi ar­me nu­cle­a­re și dez­ba­te­ri­le asu­pra pro­ba­bi­lu­lui aban­don al tra­ta­tu­lui New START în ur­mă­toa­re­le luni ar pu­tea an­tre­na o des­ta­bi­li­za­re com­ple­tă a echi­li­bre­lor stra­te­gi­ce.

Dez­vă­lu­i­rea Avan­gard

Preșe­din­te­le rus a afir­mat că Ru­sia se pre­gă­tește să am­pla­se­ze în 2019 o ra­che­tă ba­lis­ti­că in­ter­con­ti­nen­ta­lă nu­mi­tă Avan­gard, ca­pa­bi­lă

să zboa­re cu o vi­te­ză de 20 de ori mai ma­re de­cât cea a su­ne­tu­lui. Ra­che­ta, da­că va fun­cți­o­na po­tri­vit anu­nțu­lui, schim­bă da­te­le pen­tru că nici un sis­tem de apă­ra­re nu poa­te in­ter­cep­ta o ogi­vă ca­re zboa­ră spre o țin­tă cu o vi­te­ză su­per­so­ni­că. SUA acu­ză Ru­sia de vi­o­la­rea dis­po­ziți­i­lor FNI,un text bi­la­te­ral vi­zând eli­mi­na­rea tu­tu­ror ra­che­te­lor de croa­zi­e­ră și ra­che­te­lor ba­lis­ti­ce lan­sa­te de pe sol și având o ra­ză de acți­u­ne între 500 și 5.500 km. Or, po­tri­vit Pen­ta­go­nu­lui și NATO, Mos­co­va deți­ne în ar­se­na­lul său ra­che­ta No­va­tor 9M729 (sau SSC-8), ca­re ar fi în mă­su­ră să lo­ve­as­că orașe eu­ro­pe­ne. Mos­co­va con­tes­tă, afir­mând - fă­ră pro­be - că ra­za aces­tui ar­ma­ment es­te li­mi­ta­tă la 480 km.Eli­be­rându-se de obli­gați­i­le clau­ze­lor tra­ta­tu­lui FNI, SUA își ofe­ră, în prin­ci­piu, mij­loa­ce­le de

a pro­du­ce, la rândul lor, o no­uă ra­che­tă. Tra­ta­tul pre­ve­de, prin­tre alte­le, o clau­ză de re­tra­ge­re de șa­se luni înain­tea in­tră­rii în vi­goa­re a de­ci­zi­ei și spe­ra­nța aliați­lor eu­ro­peni din NATO es­te că în acest timp scurt ne­go­ci­e­ri­le s-ar pu­tea re­lua. Con­si­li­ul NATO-Ru­sia, în ca­drul că­ru­ia ne­go­ci­e­ri­le au ră­mas za­dar­ni­ce până acum, s-ar pu­tea reuni în ur­mă­toa­re­le săp­tă­mâni. Ru­sia nu a fă­cut cu­nos­cut încă da­că va par­ti­ci­pa.

Eu­ro­pe­nii și-au ex­pri­mat pre­o­cu­pă­ri­le pri­vind con­se­ci­nțe­le po­te­nția­le ale dis­pa­riți­ei tra­ta­tu­lui și șe­fa di­plo­mați­ei UE, Fe­de­ri­ca Mo­ghe­rini, a de­cla­rat că „ce­ea ce nu do­rim să ve­dem es­te ca Eu­ro­pa să nu re­de­vi­nă un câmp de bă­tă­lie sau un loc un­de se con­frun­tă alte su­per­pu­teri, asta apa­rți­ne unei is­to­rii înde­păr­ta­te”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.