Ma­ri­us Ghi­le­zan Se im­pu­ne re­zi­li­e­rea con­trac­tu­lui OMV-Pe­trom!

Romania Libera - - Prima Pagina - MA­RI­US GHI­LE­ZAN

Ru­sia sus­pen­dă par­ti­ci­pa­rea la Tra­ta­tul de de­zar­ma­re nu­cle­a­ră, du­pă re­tra­ge­rea SUA. Vla­di­mir Pu­tin anun­ţă că de­ţi­ne o no­uă ra­che­tă su­per­so­ni­că. Sur­se in­for­ma­te din do­me­ni­ul mi­li­tar sus­ţin că pe coas­ta Mă­rii Ne­gre rușii des­fășoa­ră un mi­croar­se­nal de ra­che­te nu­cle­a­re. Do­nald Trump ame­nin­ţă Ru­sia cu in­ter­ven­ţii mi­li­ta­re. Răz­boi­ul hi­brid de­vi­ne Răz­boi­ul re­ce. Co­ta de risc a unui con­flict în ju­rul Mă­rii Ne­gre crește.

CEO-ul OMV, de­co­rat de Pu­tin cu „Ordi­nul Pri­e­te­ni­ei“, mer­ge la San­kt Pe­ter­sburg. Șe­ful pe dow­nstre­am al ace­leiași com­pa­nii sus­ţi­ne, la Vi­e­na, că „Ro­mânia nu are po­li­ti­ci­le adec­va­te pen­tru in­ves­tiția în ga­ze­le din Ma­rea Ne­a­gră, iar Eu­ro­pa are ne­voie de gaz ru­sesc și de ga­zo­duc­tul Nord Stre­am 2“. Ce mai aștep­tăm?

Gu­ver­nul Ro­mâni­ei pre­lun­gește cu încă 25 de ani acor­dul pe­tro­li­er din Ma­rea Ne­a­gră, un­de Exxo­nMo­bil și OMV des­fășoa­ră o li­cen­ţă împreu­nă. OMV zi­ce că e mult mai in­te­re­sant ga­zul ru­sesc. Dar în Nord Stre­am 2 nu are ac­ţi­uni la ve­de­re? Mi­nis­trul de Exter­ne al Unga­ri­ei ia foc. Inves­ti­ţi­i­le în ga­zo­duc­tul din­spre Ma­rea Ne­a­gră stag­nea­ză.

Ce joc fa­ce com­pa­nia aus­tria­că?

„Fi­nan­cial Ti­mes“vor­bește des­pre „gă­le­a­ta de ni­sip“pe ca­re Aus­tria o arun­că în po­li­ti­ca ener­ge­ti­că eu­ro­pe­a­nă. În afa­ră de Ger­ma­nia lui Mer­kel, mul­te sta­te do­resc in­de­pen­den­ţa fa­ţă de Ru­sia. SUA au pre­gă­ti­te con­tai­ne­re­le de gaz li­che­fiat.

OMV de­ţi­ne în Ro­mânia Pe­trom, cea mai ma­re com­pa­nie de pro­fil din Eu­ro­pa de Est. Nu de pu­ţi­ne ori, ana­liștii eco­no­mici au sus­ţi­nut că gru­pul aus­triac a fă­cut mai me­reu jo­cul Ru­si­ei. Nu știm da­că în ac­ţi­o­na­ria­tul Pe­trom exis­tă și bani ru­sești. Știm doar că acel con­tract de pri­va­ti­za­re a com­pa­ni­ei de stat a ex­pi­rat, iar aus­tri­e­cii plă­tesc o re­de­ven­ţă de Bot­swa­na. Ce are de fă­cut sta­tul ro­mân? Chur­chill ne-a învă­ţat că nu e bi­ne să iei de­ci­zii până nu gă­sești greșe­li­le din is­to­rie. Deci să ci­tim!

În iu­nie 2007, com­pa­nia ener­ge­ti­că aus­tria­că OMV vrea să cum­pe­re de la un­guri MOL-ul, com­pa­nia con­tro­la­tă de stat. OMV de­ţi­ne doar 21% din ac­ţi­uni, pen­tru ca­re a dat aproa­pe 1 mi­liard de eu­ro. Ofer­ta de achi­zi­ţie a între­gii com­pa­nii ma­ghia­re es­te res­pin­să. Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă in­ves­ti­ghe­a­ză. Con­du­ce­rea com­pa­ni­ei cu se­di­ul la Vi­e­na pri­mește în 2008 „co­mu­ni­ca­rea obi­e­cți­u­ni­lor“. În mar­tie 2009, OMV vin­de pa­che­tul de 21% din MOL Unga­ria că­tre Sur­gut­nef­te­gas, o com­pa­nie con­tro­la­tă de că­tre Krem­lin. MOL nu­mește mișca­rea drept „ne­pri­e­te­noa­să“. În con­for­mi­ta­te cu ac­tul con­sti­tu­tiv al MOL, ori­ce acți­o­nar sau grup de acți­o­nari are o li­mi­ta­re a vo­tu­lui de 10%, cu ex­ce­pția sta­tu­lui ma­ghiar.

Pe 24 mai 2011, cel de-al doi­lea Ca­bi­net Orbán cum­pă­ră acți­u­ni­le ruși­lor de la Sur­gut­nef­te­gas cu 1,88 mi­liar­de eu­ro.

OMV con­tro­le­a­ză 51,01% din ac­ţi­u­ni­le OMV Pe­trom. Sta­tul ro­mân, prin Mi­nis­te­rul Ener­gi­ei, de­ţi­ne 20,64% din ac­ţi­u­ni­le OMV Pe­trom, Fon­dul Pro­pri­e­ta­tea de­ţi­ne 9,9985%, iar 18,35% se tran­zac­ţi­o­nea­ză li­ber la Bur­sa de Va­lori Bu­cu­rești (BVB) și la Bur­sa de Va­lori Lon­dra.

Pri­va­ti­za­rea Pe­trom ne-a fost im­pu­să de la Bru­xel­les ca un bir pen­tru in­tra­rea în UE. OMV a achi­tat inițial, în 2004, 669 mi­li­oa­ne de eu­ro pen­tru 33,34% din­tre ac­ţi­u­ni­le Pe­trom. Su­ma pen­tru ma­jo­ra­rea de ca­pi­tal până la 51% din acți­uni a fost es­ti­ma­tă între 723 mi­li­oa­ne eu­ro și 860 mi­li­oa­ne eu­ro.

Com­pa­nia aus­tria­că a de­venit pes­te noap­te un co­los prin achi­zi­ţi­o­na­rea Pe­trom. Re­a­li­ze­a­ză acum un pro­fit de aproa­pe 1 mi­liard de eu­ro.

Prin con­trac­tul de pri­va­ti­za­re, OMV și-a asu­mat că va men­ţi­ne Pe­tro­bra­zi și Arpe­chim în sta­re de func­ţi­o­na­re. În plus, a fost de acord cu eco­lo­gi­za­rea unor pe­ri­me­tre, con­form pre­ve­de­ri­lor eu­ro­pe­ne. Ni­ci­u­na din­tre aces­te con­di­ţii nu le-a înde­pli­nit, chiar da­că erau sub sanc­ţi­u­nea des­fi­in­ţă­rii con­trac­tu­lui. Ori­când Gu­ver­nul ro­mân poa­te pre­lua con­du­ce­rea Pe­trom.

Da­că mai pu­nem la so­co­te­a­lă și pre­si­u­ni­le pe ca­re le exer­ci­tă de câţi­va ani asu­pra Preșe­din­ţi­ei, Gu­ver­nu­lui și Par­la­men­tu­lui pen­tru pro­mo­va­rea unei le­gi a of­fsho­re-ului ca­re ar lă­sa sta­tu­lui ro­mân a șais­pre­ze­cea par­te din ga­zul din Ma­rea Ne­a­gră, se pu­ne tot mai mult pro­ble­ma des­fi­in­ţă­rii con­trac­tu­lui ex­trem de pă­gu­bos sem­nat în 2004.

Si­gur că vor ur­ma pro­tes­te și pro­ce­se in­ter­na­ţi­o­na­le. Dar mă­car avem sa­tis­fac­ţia că am scos rușii din­tr-o par­te a ener­gi­ei și nu le-am lă­sat la dis­po­zi­ţie ga­zul din Ma­rea Ne­a­gră. E o ches­ti­u­ne de se­cu­ri­ta­te na­ţi­o­na­lă. Și mai e ce­va: toa­te pu­bli­ca­ţi­i­le di­vi­zi­i­lor de pre­să ale sis­te­mu­lui sunt fi­nan­ţa­te de OMV. Nu e un se­cret. Ban­ne­re­le sunt la ve­de­re. Ei, ca­re se dau mari pro-eu­ro­peni, fac cu voie sau de ne­voie jo­cul Mos­co­vei. Și arun­că asu­pra con­ser­va­to­ri­lor ro­mâni ana­te­ma. Nu tre­bu­ie să ci­tești prea mul­te căr­ţi des­pre cum se fa­ce pro­pa­gan­dă. Îl de­nun­ţi pe ad­ver­sar ca prin­ci­pal co­la­bo­ra­tor al for­ţe­lor pen­tru ca­re tu pres­te­zi. E o tac­ti­că atât de sim­plă. Du­pă vor­bă, du­pă port...

Prin vec­to­rii de pro­pa­gan­dă, ca­re mă­nâncă an­ti­co­rup­ţie di­mi­nea­ţa, la prânz și se­a­ra, o par­te te­ne­broa­să a lu­mii cau­tă să des­truc­tu­re­ze sta­tul și să pu­nă la con­du­ce­rea tre­bu­ri­lor ad­mi­nis­tra­ti­ve co­zi­le de to­por ale sis­te­mu­lui, pre­gă­tit ori­când să se vândă pe câte­va mi­li­oa­ne cor­po­ra­ţi­i­lor străi­ne.

De­nun­ţa­rea uni­la­te­ra­lă a con­trac­tu­lui OMV-Pe­trom ar fi un ma­re act de cu­raj și de res­pon­sa­bi­li­ta­te. Oda­tă ieșit din joc ac­ţi­o­na­ria­tul cu in­te­re­se de fra­gi­li­za­re a su­ve­ra­ni­tă­ţii na­ţi­o­na­le, Ro­mânia poa­te fi un par­te­ner se­ri­os al Exxo­nMo­bil, o com­pa­nie de top a eco­no­mi­ei ame­ri­ca­ne. Ori ju­căm doar cu par­te­ne­rul stra­te­gic, ori o mer­me­lim de te­a­mă să nu ur­le stra­da!

Prin declaraţia șe­fu­lui pe dow­nstre­am al OMV că pre­o­cu­pa­rea lor ma­jo­ră e acum ga­zul ru­sesc pur și sim­plu ne-au dat de înţe­les că tre­bu­ie da­ţi afa­ră. Ca unul ca­re a mij­lo­cit pri­mul con­tact OMV-Gu­ver­nul Ro­mâni­ei, pe tim­pul lui Ra­du Va­si­le, încă din 1999, la un ho­tel de lux din Ce­hia, pot spu­ne că sunt li­beri să ple­ce. Încă de atunci pre­mi­e­rul Ro­mâni­ei era scep­tic cu pri­vi­re la bu­ne­le lor in­ten­ţii. De ace­ea le-a și dat cu flit, lă­sând la ne­go­ci­eri pe șe­ful lui de ca­bi­net, ajuns în gu­ver­na­rea Ci­o­loș ma­re vi­ce­pre­mi­er, om bu­si­ness-ori­en­ted. Atunci voiau doar sta­ţii de car­bu­ran­ţi. Însă pla­nul lor nu se oprea la acel mi­zi­lic. A venit vre­mea ade­ră­rii la UE. Au ști­ut un­de să ape­se bu­toa­ne­le. Nu­mai că în Unga­ria nu le-a mers. Acum e rândul Ro­mâni­ei să-și ia îna­poi cea mai im­por­tan­tă com­pa­nie. Cu toa­te ris­cu­ri­le. In­clu­siv ale as­pre­lor lo­vi­turi de PET în as­falt și de stârni­re a ji­ha­du­lui cu sta­tul de drep­ţi. De-abia aștept mo­men­tul de ma­xi­mă ori­en­ta­re a pla­ne­te­lor. Și de efu­zi­u­ne a lim­bri­ci­lor de sis­tem în fa­voa­rea cau­zei ce­lor ca­re ne vor în con­ti­nua­re io­ba­gi. E tim­pul unei mici schim­bări de pa­ra­dig­mă. Să le spu­nem pes­te ani: „N-a fost să fie...“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.