STB (FOSTĂ RATB)

Romania Libera - - Actualitat­e -

Un stu­diu fă­cut de Aca­de­mia Ro­mână a re­le­vat că 64% din­tre că­lă­tori au cir­cu­lat fă­ră bi­let în mij­loa­ce­le de tran­sport în co­mun din Bu­cu­rești. Pe de altă par­te, 75% din cei in­ter­vi­e­vați nu sunt de acord cu tran­spor­tul gra­tu­it în Ca­pi­ta­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.