Proi­ec­tul uni­fi­că­rii apli­ca­ţi­i­lor Fa­ce­book crește ris­cu­ri­le unui mo­no­pol

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

New York Ti­mes a dez­vă­lu­it un proi­ect de uni­fi­ca­re a Whats App, Mes­sen­ger și Insta­gram, do­rit de Mark Zuc­ker­berg, ca­re re­lan­se­a­ză îngri­jo­ră­ri­le și spe­cu­lați­i­le pri­vind Fa­ce­book, rețe­aua ca­re deți­ne toa­te ce­le trei apli­cații. Pes­te do­uă mi­liar­de de per­soa­ne fo­lo­sesc zil­nic o apli­cație din „fa­mi­lia de ser­vi­cii Fa­ce­book” și, po­tri­vit re­zul­ta­te­lor pu­bli­ca­te re­cent de Fa­ce­book, „lu­nar, pes­te 2,6 mi­liar­de de per­soa­ne uti­li­ze­a­ză Fa­ce­book, Whats App, Insta­gram și Mes­sen­ger și pes­te do­uă mi­liar­de per­soa­ne uti­li­ze­a­ză zil­nic cel puțin unul din aces­te ser­vi­cii”. Pe ba­za unor măr­tu­rii ano­ni­me din sânul Fa­ce­book, New York Ti­mes ara­tă că Whats App, Insta­gram și Mes­sen­ger „vor con­ti­nua să fun­cți­o­ne­ze ca apli­cații in­de­pen­den­te, dar in­fras­truc­tu­ri­le lor teh­ni­ce vor fi uni­fi­ca­te” în ca­drul proi­ec­tu­lui anu­nțat de Mark Zuc­ker­berg. Po­tri­vit pu­bli­cați­ei ame­ri­ca­ne, mi­ze­le sunt prac­tic co­lo­sa­le. „Acest plan va ce­re ca mii de an­ga­jați ai Fa­ce­book să re­con­fi­gu­re­ze mo­dul în ca­re Whats App, Insta­gram și Mes­sen­ger fun­cți­o­nea­ză la ni­ve­lu­ri­le lor de ba­ză, iar con­se­ci­nțe­le con­cre­te ale unei «uni­fi­cări» nu sunt de­ter­mi­na­te.“Și, deși es­te vor­ba des­pre un proi­ect,per­spec­ti­ve­le evo­luți­ei pro­voa­că de­ja îngri­jo­rări.În pri­mul rând asu­pra ris­cu­ri­lor unui mo­no­pol al Fa­ce­book, ca­re va deți­ne con­tro­lul asu­pra con­ver­sați­i­lor și al da­te­lor per­so­na­le a mi­liar­de de per­soa­ne, șter­gând di­fe­re­nțe­le între ce­le trei apli­cații. De­pu­ta­ta de­mo­cra­tă de Ca­li­for­nia,Ro Khan­na,a pre­ci­zat că „es­te mo­ti­vul pen­tru ca­re tre­bu­ia să ana­li­zăm mai bi­ne achi­ziți­i­le Insta­gram și Whats App fă­cu­te de Fa­ce­book, ca­re apar acum clar ca fu­zi­uni ori­zon­ta­le și ca­re ar fi tre­bu­it să de­cla­nșe­ze exa­mi­nări an­ti­trust“.În Eu­ro­pa, un­de Fa­ce­book se con­frun­tă în ulti­me­le luni cu mul­ti­ple au­di­eri și ce­reri de a da ex­pli­cații în fața pu­te­ri­lor pu­bli­ce, an­che­ta New York Ti­mes a sus­ci­tat îngri­jo­rări le­ga­te de pro­ble­ma da­te­lor per­so­na­le. Sunt mul­te as­pec­te pen­tru ca­re Fa­ce­book nu a avan­sat încă so­luții și im­pac­tul unei stra­te­gii de uni­fi­ca­re a apli­cați­i­lor, ca­re tin­de să re­du­că in­de­pen­de­nța Insta­gram și a Whats App, ar ex­pli­ca re­cen­te­le epi­soa­de ca­re au zgu­du­it Fa­ce­book. Fon­da­to­rii Insta­gram ca­re au trântit ușa com­pa­ni­ei în sep­tem­brie 2018 și unul din­tre cre­a­to­rii Whats App ca­re a ple­cat de la Fa­ce­book fac par­te din vo­ci­le ca­re au cri­ti­cat rețe­aua so­cia­lă anul tre­cut, du­pă scan­da­lu­ri­le le­ga­te de fo­lo­si­rea da­te­lor per­so­na­le ale uti­li­za­to­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.