Cinci zi­le de fes­ti­val

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Grand Ci­ne­ma&Mo­re des­chi­de cea de-a 18-a ediție a Grand Fa­mi­ly Fes­ti­val – o no­uă in­vi­tație la film și timp pe­tre­cut ală­turi de între­a­ga fa­mi­lie.

Între 4 și 8 fe­brua­rie, atunci când cei mici sunt în va­ca­nță, în ci­ne­ma­to­graf vor ru­la une­le din­tre ce­le mai îndră­gi­te fil­me pen­tru co­pii, ca­re îi vor cap­ti­va fă­ră îndoia­lă și pe adu­lți, mai ales că bi­le­te­le pen­tru ori­ca­re din­tre fil­me­le din pro­gram au prețuri spe­cia­le. Pe par­cur­sul ce­lor cinci zi­le de fes­ti­val, la Grand Ci­ne­ma&Mo­re vor ru­la ze­ce din­tre ce­le mai apre­cia­te pro­du­cții. Toa­te fil­me­le din pro­gram vor fi du­bla­te în lim­ba ro­mână, în for­mat 2D și 3D. Adu­lții pot cum­pă­ra bi­le­te la prețul de 16 lei, iar co­pi­ii cu vârsta sub 12 ani au ac­ces gra­tu­it. Ast­fel, vor pu­tea fi vi­zi­o­na­te: Pri­nțul fer­me­că­tor (Char­ming), Elli­ot: O po­ves­te de Cră­ci­un (Elli­ot The Lit­tlest Rein­de­er), Ho­tel Tran­syl­va­nia 3: Sum­mer Va­ca­ti­on, Lu­is și mi­ni­ex­tra­te­reștrii (Lu­is & The Ali­ens), Plo­ey - Ini­mă de vi­te­az (PLO­EY You Ne­ver Fly Alo­ne), Aven­tu­ri­le lui Smal­lfoot (Smal­lfoot), Omu­lPăian­jen: În lu­mea păian­je­nu­lui (Spi­der-Man: Into The Spi­der-Ver­se), Grin­ch (The Grin­ch), Mis­te­rul ce­a­su­lui din pe­re­te (The Ho­u­se With A Clock In Its Wal­ls), Whe­e­ly: Voi­os și iu­te (Whe­e­ly).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.