FI­NAN­ŢA­RE EU­RO­PE­A­NĂ PEN­TRU PROGRAME DE PREVENŢIE

Romania Libera - - Sănătate -

Mi­nis­te­rul Să­nă­tății pre­ci­ze­a­ză că a de­ma­rat im­ple­men­ta­rea a şap­te programe de scre­e­ning, în ca­drul unui proi­ect ca­re be­ne­fi­cia­ză de fi­na­nța­re eu­ro­pe­a­nă ne­ram­bur­sa­bi­lă, în va­loa­re de 193 mi­li­oa­ne de eu­ro, ca­re vor fi uti­li­za­te pen­tru con­so­li­da­rea pro­gra­mu­lui nați­o­nal de scre­e­ning și a ca­pa­ci­tă­ţii teh­ni­ce a sis­te­mu­lui de să­nă­ta­te de a fur­ni­za ser­vi­cii me­di­ca­le pre­ven­ti­ve.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.