CFR Cluj și FCSB s-au încur­cat în fa­ţa unor nou-pro­mo­va­te

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Mi­ni­re­tu­rul Li­gii I la fot­bal a înce­put în acest we­ek-end cu eta­pa a 22-a din se­zo­nul re­gu­lat. Run­da nu a fost lip­si­tă de sur­pri­ze, pri­me­le do­uă echi­pe cla­sa­te reușind doar me­ci­uri ega­le con­tra unor for­mații veni­te din eșa­lo­nul se­cund.

Ex­trem de aștep­tat a fost me­ci­ul FCSB-ului pe te­re­nul ce­lor de la Du­nă­rea Că­lă­rași. Deși cu do­uă zi­le înain­te su­pra­fața de joc pă­rea o ore­ză­rie, la ora me­ci­u­lui ga­zo­nul a fost ac­cep­ta­bil. Du­nă­rea Că­lă­rași, cu o echi­pă re­fă­cu­tă din te­me­lii, a ți­nut în șah can­di­da­ta la ti­tlu, par­ti­da închein­du-se la ega­li­ta­te, 1-1. De­nis Man a des­chis sco­rul cu un șut fru­mos, din afa­ra ca­reu­lui, însă se­ne­ga­le­zul Ndyaie a pro­fi­tat de o de­ga­ja­re greși­tă a por­ta­ru­lui Băl­gră­de­an și a res­ta­bi­lit ega­li­ta­tea.

Acest meci a însem­nat de­bu­tul ca an­tre­nor, la FCSB, al lui Mi­hai Te­ja. Pa­tro­nul Gi­gi Be­ca­li i-a ata­cat pe unii din­tre ju­că­tori pen­tru pres­tația de la Că­lă­rași.

CFR Cluj a pi­er­dut do­uă punc­te

Li­der și cam­pi­oa­nă en ti­tre, CFR Cluj nu a pu­tut tre­ce pe te­ren pro­priu de Her­man­nstadt, scor 1-1. Por­ta­rul si­bi­e­ni­lor, Că­buz, a fă­cut mi­nuni între bu­turi, apă­rând o se­rie de min­gi pe­ri­cu­loa­se. Sco­rul a fost des­chis de fun­dașul ce­lor de la Her­man­nstadt, Tă­tar, ca­re a tran­sfor­mat cu acu­ra­tețe o lo­vi­tu­ră li­be­ră de la 20 de me­tri. În par­tea a do­ua, clu­je­nii s-au nă­pus­tit spre poar­ta ad­ver­să. Po­po­vici, re­cent tran­sfe­rat de la Di­na­mo, a co­mis un fault în pro­pri­ul ca­reu, însă gol­ghe­te­rul ce­lor de la CFR, Țu­cu­de­an, a ra­tat no­nșa­lant. Apoi că­pi­ta­nul gaz­de­lor, Ca­mo­ra, a șu­tat în ba­ră, iar Țu­cu­de­an a avut o altă oca­zie la min­gea re­veni­tă în te­ren, însă Dan­dea a sal­vat de pe li­nia po­rții. Go­lul ega­li­za­tor a fost ope­ra lui Țu­cu­de­an, ca­re a pri­mit min­gea în ca­reu și s-a ră­su­cit pen­tru un șut nu foar­te pu­ter­nic, dar bi­ne pla­sat. CFR Cluj, ca­re a avut și un ra­port zdro­bi­tor la cor­ne­re în acest joc, es­te li­der cu 47 de punc­te, ur­ma­tă de FCSB, cu 41 de punc­te.

Con­cor­dia Chiaj­na, la a ze­cea înfrânge­re

Pri­mul meci ofi­cial al anu­lui a avut loc la Chiaj­na, vi­neri se­a­ră. Con­cor­dia, cu un nou an­tre­nor la ti­mo­nă, Adrian Fa­lub, re­venit la echi­pă du­pă man­da­tul din 2015, a pi­er­dut con­tra ce­lor de la FC Bo­toșani, cu sco­rul de 1-0. Uni­cul gol al me­ci­u­lui a fost mar­cat de ita­lia­nul Fa­brinni, la o fa­ză su­per­bă de con­traa­tac la ca­re au mai par­ti­ci­pat alte do­uă ve­de­te ale mol­do­veni­lor, Go­lof­ca și Ongen­da. Într-un alt meci din eta­pă, Gaz Me­tan Me­diaș și Astra Gi­ur­giu au re­mi­zat, 1-1.

Vom re­ve­ni cu alte de­ta­lii și amă­nun­te re­fe­ri­toa­re la ce­le­lal­te me­ci­uri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.