PSD schim­bă bu­ge­tul fă­cut de PSD

La îndem­nul lui Li­viu Drag­nea, Gu­ver­nul înce­ar­că mu­ta­rea ba­ni­lor de la ser­vi­ci­i­le se­cre­te la să­nă­ta­te, mo­di­fi­când un proi­ect su­per­vi­zat chiar de li­de­rul PSD. Mo­di­fi­ca­rea bu­ge­te­lor ser­vi­ci­i­lor de că­tre Gu­vern ne­ce­si­tă un nou aviz al CSAT.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

La îndem­nul lui Li­viu Drag­nea, Gu­ver­nul înce­ar­că mu­ta­rea ba­ni­lor de la ser­vi­ci­i­le se­cre­te la să­nă­ta­te, mo­di­fi­când un proi­ect su­per­vi­zat chiar de li­de­rul PSD. Mo­di­fi­ca­rea bu­ge­te­lor ser­vi­ci­i­lor de că­tre Gu­vern ne­ce­si­tă un nou aviz al CSAT.

Preșe­din­te­le PSD, Li­viu Drag­nea, a ce­rut Gu­ver­nu­lui să re­a­na­li­ze­ze su­me­le „im­por­tan­te“ca­re sunt alo­ca­te ser­vi­ci­i­lor se­cre­te în proi­ec­tul de bu­get pen­tru anul 2019 și a aver­ti­zat la fi­na­lul șe­di­nței con­du­ce­rii PSD că, da­că acest lu­cru nu se va re­a­li­za la ni­ve­lul Exe­cu­ti­vu­lui, se va fa­ce la ni­ve­lul Par­la­men­tu­lui, la dez­ba­te­rea proi­ec­tu­lui. Șe­ful PSD a afir­mat că „su­me im­por­tan­te de aici pot fi alo­ca­te ser­vi­ci­i­lor de să­nă­ta­te“și a ci­tat ca exem­ple un pro­gram nați­o­nal de acor­da­re gra­tu­i­tă de vi­ta­mi­na D pen­tru co­pii – ca­re este „tot un pro­gram de si­gu­ra­nță nați­o­na­lă“– sau pro­gra­me pen­tru dia­be­tici.

Du­pă so­li­ci­ta­rea lui Drag­nea, pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a de­cla­rat, du­mi­ni­că se­a­ră, că sus­ţi­ne o re­lo­ca­re de fon­duri bu­ge­ta­re de la ser­vi­ci­i­le se­cre­te la să­nă­ta­te. Ide­ea se re­gă­sește și într-un co­mu­ni­cat pos­tat, ieri, de PSD. „Mai mu­lți bani pen­tru să­nă­ta­tea co­pi­i­lor, mai puțini pen­tru prac­ti­ci­le ne­să­nă­toa­se ale ser­vi­ci­i­lor. De­ci­zia po­li­ti­că de ieri a PSD a fost de a pu­ne co­pi­ii și să­nă­ta­tea înain­tea ser­vi­ci­i­lor se­cre­te, ca­re în ul­ti­mii ani s-au ocu­pat mai mult de pro­to­coa­le­le se­cre­te ile­ga­le de­cât de apă­ra­rea se­cu­ri­tății nați­o­na­le. Da­că își vor res­trânge ac­ti­vi­ta­tea strict la atri­buți­i­le pre­vă­zu­te în le­ge se vor des­cur­ca foar­te bi­ne cu mai puțini bani, iar di­fe­re­nța poa­te fi tran­sfe­ra­tă la pro­gra­me­le nați­o­na­le de să­nă­ta­te pen­tru co­pii“, a tran­smis PSD, pe pa­gi­na de Fa­ce­book.

O no­uă amâna­re

Este o si­tuație fă­ră pre­ce­dent ca un par­tid să își amen­de­ze pro­pri­ul bu­get, la doar trei zi­le du­pă ce a fost fă­cut pu­blic. Mai mult, pen­tru mo­di­fi­ca­rea bu­ge­te­lor ser­vi­ci­i­lor se­cre­te este ne­ce­sar un nou aviz al CSAT, ca­re are car­ca­ter con­sul­ta­tiv, dar ca­re tre­bu­ie să însoțe­as­că proi­ec­tul de bu­get tri­mis de Gu­vern Par­la­men­tu­lui. Con­frun­tat cu ace­as­tă între­ba­re, Li­viu Drag­nea a pre­fe­rat un atac la adre­sa preșe­din­te­lui: „E ne­voie de avi­zul lui Io­han­nis și pen­tru viață?“. So­li­ci­ta­rea avi­zu­lui CSAT poa­te du­ce la amâna­rea adop­tă­rii bu­ge­tu­lui, dar, în acest caz, PSD va mu­ta răs­pun­de­rea în cur­tea lui Klaus Io­han­nis.

Bu­ge­tul ca­re este acum cri­ti­cat a fost re­a­li­zat de Gu­ver­nul PSD, sub coor­do­na­rea lui Darius Vâlcov, și a fost su­per­vi­zat de Li­viu Drag­nea per­so­nal. Gu­ver­nul Dăn­ci­lă a obți­nut avi­zul CSAT pen­tru bu­ge­te­le ser­vi­ci­i­lor se­cre­te pe 16 de­cem­brie anul tre­cut, dar dis­cuți­i­le pe bu­get s-au pre­lun­git încă o lu­nă și ju­mă­ta­te. Pe 25 ia­nua­rie, Li­viu Drag­nea a pos­tat pe o rețea de so­cia­li­za­te o fo­to­gra­fie în ca­re apă­rea la o ma­să cu Darius Vâlcov, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, Eu­gen Te­o­do­ro­vici, Da­ni­el Chițoiu și Ni­cu­lae Bă­dă­lău, având în față mai mul­te hârtii. „Cu ci­fre­le pe ma­să. Vi­i­to­rul ara­tă bi­ne“, scria Drag­nea.

Bu­ge­tul a fost pu­bli­cat pe 31 ia­nua­rie și, po­tri­vit draf­tu­lui, bu­ge­te­le tu­tu­ror ce­lor pa­tru ser­vi­cii de in­for­ma­ţii ale Ro­mâni­ei ur­mau să cre­as­că anul aces­ta.

Evo­luția scan­da­lu­lui

Con­form proi­ec­tu­lui, bu­ge­tul Ser­vi­ci­u­lui Ro­mân de Infor­mații (SRI) este de 2,4 mi­liar­de lei, cu o crește­re de 4,8% fa­ţă de anul tre­cut, cel al Ser­vi­ci­u­lui de Te­le­co­mu­ni­ca­ţii Spe­cia­le (STS) de 604 mi­li­oa­ne lei, cu o crește­re de 69%, bu­ge­tul Ser­vi­ci­u­lui de Pa­ză și Pro­te­cție (SPP) de 233 mi­li­oa­ne lei, în crește­re cu 20%, iar bu­ge­tul Ser­vi­ci­u­lui de Infor­mații Exter­ne (SIE) de 309 mi­li­oa­ne lei, în crește­re cu 8,5%. Ci­fre­le au pro­vo­cat sem­ne de între­ba­re, da­te fi­ind de­cla­rați­i­le cri­ti­ce ale li­de­ri­lor PSD la adre­sa ser­vi­ci­i­lor se­cre­te. Ana­liștii po­li­tici apro­piați de PSD au vor­bit chiar de o înțe­le­ge­re a so­cial-de­mo­crați­lor cu preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis: mă­ri­rea bu­ge­te­lor ser­vi­ci­i­lor se­cre­te în schim­bul pro­mul­gă­rii ra­pi­de a bu­ge­tu­lui. Pe de altă par­te, Ro­mânia deți­ne, în acest mo­ment, preșe­di­nția Con­si­li­u­lui UE, ce­ea ce poa­te pre­su­pu­ne chel­tu­i­e­li su­pli­men­ta­re. Re­cent, pur­tă­to­rul de cu­vânt al Gu­ver­nu­lui, Ne­lu Bar­bu, a pre­ci­zat că pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă va be­ne­fi­cia pe pe­ri­oa­da preșe­di­nți­ei Ro­mâni­ei la Con­si­li­ul Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne de pro­te­cția Ser­vi­ci­u­lui de Pro­te­cție și Pa­ză (SPP), la ca­re re­nu­nța­se în 2018. De o pro­te­cție si­mi­la­ră be­ne­fi­cia­ză și dem­ni­ta­rii străini pe tim­pul șe­de­rii lor în Ro­mânia.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.