Oltchim Râmni­cu Vâlcea se îndre­ap­tă aproa­pe si­gur spre fa­li­ment

Sta­tul tre­bu­ie să re­cu­pe­re­ze su­te de mi­li­oa­ne de eu­ro, aju­toa­re pen­tru com­bi­nat

Romania Libera - - Prima Pagina - Florin Bu­des­cu

Pri­va­ti­za­rea Oltchim a eşuat în anul 2012. Pe 20 sep­tem­brie 2012, Dan Dia­co­nes­cu a câşti­gat li­ci­ta­ţia pen­tru pre­lua­rea a 54,8% din ac­ţi­u­ni­le Oltchim Râmni­cu Vâlcea, du­pă ce a ofe­rit 203 mi­li­oa­ne de lei, apoi s-a do­ve­dit in­ca­pa­bil să plă­te­as­că aceş­ti bani. Au ur­mat cinci ani de se­vraj eco­no­mic. Oltchim, oda­tă li­der re­gi­o­nal, şi-a pi­er­dut pia­ţa. Acum, Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă a con­clu­zi­o­nat: „Cum­pă­ră­to­rii ac­ti­ve­lor Oltchim nu be­ne­fi­cia­ză de aju­toa­re­le acor­da­te an­te­ri­or Oltchim, de­oa­re­ce au achi­ziți­o­nat ac­ti­ve­le în con­diți­i­le pi­eței“. Ace­as­ta înse­am­nă că res­pon­sa­bi­li­ta­tea de a ram­bur­sa aju­to­rul ră­mâne la Oltchim.

„ Co­mi­sia a con­clu­zi­o­nat că fi­nan­ţa­rea pu­bli­că acor­da­tă de Ro­mânia so­ci­e­tă­ţii Oltchim, de apro­xi­ma­tiv 335 de mi­li­oa­ne de eu­ro, plus do­bânzi, este in­com­pa­ti­bi­lă cu nor­me­le UE pri­vind aju­toa­re­le de stat și tre­bu­ie să fie re­cu­pe­ra­tă de Ro­mânia de la Oltchim SA”, in­for­me­a­ză so­ci­e­ta­tea într-un ra­port adre­sat Bur­sei de Va­lori Bu­cu­rești.

Pri­va­ti­za­rea Oltchim a eșuat în anul 2012. Pe 20 sep­tem­brie 2012, Dan Dia­co­nes­cu a câști­gat li­ci­ta­ţia pen­tru pre­lua­rea a 54,8% din­tre ac­ţi­u­ni­le Oltchim Râmni­cu Vâlcea, du­pă ce a ofe­rit 203 mi­li­oa­ne de lei, apoi s-a do­ve­dit in­ca­pa­bil să plă­te­as­că acești bani.

Au ur­mat cinci ani de se­vraj eco­no­mic. Oltchim, oda­tă li­der re­gi­o­nal,și-a pi­er­dut pia­ţa. Acum, Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă a con­clu­zi­o­nat că “cum­pă­ră­to­rii ac­ti­ve­lor Oltchim nu be­ne­fi­cia­ză de aju­toa­re­le acor­da­te an­te­ri­or Oltchim, de­oa­re­ce au achi­ziți­o­nat ac­ti­ve­le în con­diți­i­le pi­eței”. Ace­as­ta înse­am­nă că res­pon­sa­bi­li­ta­tea de a ram­bur­sa aju­to­rul ră­mâne la Oltchim.

Ște­fan Vu­za stă li­niștit

Sen­sul afir­ma­ţi­ei Co­mi­si­ei este le­gat de achi­zi­ţia unor ac­ti­ve Oltchim de că­tre Chim­com­plex Bor­zești. La fi­na­lul anu­lui tre­cut, Chim­com­plex, de­ţi­nu­tă de omul de afa­ceri Ște­fan Vu­za, a achi­zi­ţi­o­nat ac­ti­ve Oltchim. Fi­nan­ţa­rea pen­tru cea mai ma­re par­te a su­mei da­te de Vu­za ar ve­ni de la ban­ca VTB Eu­ro­pe, cu ca­pi­tal ru­sesc, dar și de la Cre­dit Su­is­se.

“Re­vi­ne în sar­ci­na Oltchim să res­ti­tu­ie aju­to­rul de stat pri­mit și nu are le­gă­tu­ră cu cum­pă­ră­to­rii ca­re cum­pă­ră ac­ti­ve­le re­a­le, tan­gi­bi­le ale com­pa­ni­ei”, ex­pli­că ex­per­tul în ma­na­ge­ment Va­len­tin Io­nes­cu.

“Chim­com­plex a cum­pă­rat ac­ti­ve de la Oltchim,dar nu pe fir­ma lui Vu­za de­cur­ge pla­ta da­to­ri­ei aces­teia fa­ţă de stat, ci pe per­soa­na ju­ri­di­că Oltchim. Sta­tul ro­mân este obli­gat să re­cu­pe­re­ze acest aju­tor de stat”, a spus RL Io­nes­cu.

“Sta­tul nu are cum să re­cu­pe­re­ze de la Oltchim ace­as­tă su­mă”, afir­mă spe­cia­lis­tul. Ba­nii din pri­va­ti­za­re, cre­de Va­len­tin Io­nes­cu, se duc că­tre pla­ta da­to­ri­i­lor la alţi cre­di­tori. Ce s-ar pu­tea fa­ce?

So­lu­ţia par­cu­lui in­dus­trial

Aici înce­pe par­tea com­pli­ca­tă. So­lu­ţia, sus­ţi­ne Io­nes­cu, “ar fi să se tran­sfor­me plat­for­ma Oltchim într-un fel de parc in­dus­trial, cum este Plat­for­ma Ro­man de la Brașov, pe ca­re să-și des­fășoa­re ac­ti­vi­ta­tea mai mul­te so­ci­e­tă­ţi. Să fa­că o re­pro­fi­la­re și,din ac­ti­vi­tă­ţi­le noi, să plă­te­as­că da­to­ria că­tre stat într-un timp anu­me,de la cinci la 10 ani.Mai din scurt nici nu se pu­ne în dis­cu­ţie”.

De ce nu? Jur­na­lul de afa­ceri scrie des­pre o “crește­re im­pre­si­o­nan­tă a pro­fi­tu­lui Oltchim,în pe­ri­oa­da ia­nua­rie-sep­tem­brie 2018”. Re­zul­ta­tul com­pa­ni­ei a avan­sat cu 110,4%, de la 39,906 mi­li­oa­ne lei la 83,958 mi­li­oa­ne lei,deci cam 17 mi­li­oa­ne de eu­ro.

Oltchim a avut în pe­ri­oa­da amin­ti­tă ce­le mai bu­ne re­zul­ta­te din ac­ti­vi­ta­tea cu­ren­tă, de la in­tra­rea în pro­ce­du­ra in­sol­ven­ţei, fă­ră a lua în con­si­de­ra­re in­fluen­ţa, în anul 2015, a pro­fi­tu­lui scrip­tic de­ter­mi­nat de anu­la­rea da­to­ri­i­lor con­form pla­nu­lui de re­or­ga­ni­za­re.

Ba­nii aceștia sunt un pro­fit bun, dar, ca or­din de mă­ri­me, sunt mult sub su­ma de pla­tă pe ca­re o are Oltchim acum la sta­tul ro­mân. Avan­sul com­pa­ni­ei e de 20 de ori mai mic de­cât aju­to­rul de stat de re­tur­nat. De un­de să plă­te­as­că deci Oltchim cre­an­ţa? “Nu are de un­de. Pri­mește ba­nii pe vânza­rea ac­ti­ve­lor, 127 de mi­li­oa­ne de eu­ro fă­ră TVA, ca­re se duc la bănci”, spu­ne Va­len­tin Io­nes­cu.Dar ba­nii aceștia nu sunt su­fi­ci­en­ţi. Ce se întâmplă apoi?

Ghe­or­ghe Pi­pe­rea in­ten­te­a­ză pro­ces la CJUE

Spe­cia­lis­tul în in­sol­ven­ţă Ghe­or­ghe Pi­pe­rea, ca­re este or­ga­ni­za­to­rul ju­di­ciar al Com­bi­na­tu­lui Oltchim, a de­cla­rat pen­tru „Ro­mânia li­be­ră”: „Noi ur­me­a­ză să fa­cem o con­tes­ta­ţie la Cur­tea de Jus­ti­ţie a Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne împo­tri­va aces­tei de­ci­zii, pe ca­re o con­si­de­răm ne­le­ga­lă și neînte­meia­tă. Sper să fa­că ace­lași lu­cru și sta­tul ro­mân. Mie mi se pa­re că este și un pic la li­mi­ta eti­cii să sanc­ţi­o­ne­ze acest de­bi­tor, ca­re este în in­sol­ven­ţă, pen­tru fap­te an­te­ri­oa­re in­sol­ven­ţei”.

Ce se va întâmpla în con­ti­nua­re? „Ju­de­că­to­rul sin­dic tre­bu­ie să sta­bi­le­as­că or­di­nea de cre­di­ta­re în înca­sa­rea aces­tor su­me, iar noi vom re­fa­ce ta­be­lul cre­di­to­ri­lor. Apoi, vom fi­na­li­za pla­nul de re­or­ga­ni­za­re, ca­re acum vor­bește des­pre li­chi­da­rea ce­lor­lal­te ac­ti­ve ce se află la Pi­tești”, ex­pli­că Pi­pe­rea.

Mai apoi, în func­ţie de pri­o­ri­ta­tea din ta­blo­ul cre­di­to­ri­lor, ur­me­a­ză să se achi­te din ace­as­tă su­mă sau nu. „Ce­ea ce nu se achi­tă, in­di­fe­rent de do­bânzi sau pe­na­li­tă­ţi,se șter­ge,pen­tru că aces­ta este efec­tul fa­li­men­tu­lui“, spu­ne ex­per­tul.

Într-ade­văr, Oltchim in­for­me­a­ză BVB că se re­tra­ge de pe pia­ţa de ca­pi­tal. „Fa­ţă de in­for­ma­ţi­i­le și de­cla­ra­ţi­i­le apă­ru­te în pre­să, ra­por­ta­te la evo­luți­i­le ma­jo­re pri­vind ac­ti­vi­ta­tea și ac­ti­ve­le Oltchim SA, pre­cum și fa­ţă de împre­ju­ra­rea că du­ra­ta de exe­cu­ţie a pla­nu­lui de re­or­ga­ni­za­re ex­pi­ră în lu­na apri­lie 2019”, so­ci­e­ta­tea in­for­me­a­ză ac­ţi­o­na­rii că, „la da­ta pri­mi­rii de că­tre ASF a co­mu­ni­că­rii pri­vind in­tra­rea în pro­ce­du­ra de fa­li­ment,in­ter­vi­ne re­tra­ge­rea va­lo­ri­lor mo­bi­lia­re de pe pia­ţa re­gle­men­ta­tă, pe ca­re aces­tea se tran­zac­ţi­o­nea­ză”.

Este o so­lu­ţie tran­sfor­ma­rea plat­for­mei Oltchim în parc teh­no­lo­gic, cum se gândește Va­len­tin Io­nes­cu? „Pro­ce­du­ra de re­or­ga­ni­za­re con­ţi­ne, în mo­men­tul de fa­ţă, ges­ti­o­na­rea ac­ti­ve­lor de la Pi­tești“, ex­pli­că Ghe­or­ghe Pi­pe­rea.

Anu­me, de­ta­lia­ză Pi­pe­rea, „în mo­men­tul de fa­ţă, încer­căm să con­vin­gem trei au­to­ri­tă­ţi lo­ca­le – CJ Argeș, Pri­mă­ria Pi­tești și Pri­mă­ria Bra­du – să dea în pro­pri­e­ta­te acest ac­tiv de la Pi­tești, ca­re înse­am­nă do­uă mi­li­oa­ne de me­tri pă­tra­ţi și in­fras­truc­tu­ră“.

Anu­me ca­re ac­tiv? „Plat­for­ma Pe­tro­chi­mi­că Bra­du. Ace­as­ta e în sta­re de con­ser­va­re bu­nă. De­si­gur însă că nu se mai poa­te fa­ce pe­tro­chi­mie, ace­as­tă ac­ti­vi­ta­te s-a oprit din anul 2008. Ea ar pu­tea fi tran­sfor­ma­tă într-un parc teh­no­lo­gic”, spu­ne spe­cia­lis­tul.

Oltchim in­for­me­a­ză Bur­sa de Va­lori asu­pra noii sa­le struc­turi or­ga­ni­za­to­ri­ce. Ace­as­ta in­clu­de „Di­vi­zia Vâlcea, com­pu­să din șa­se com­par­ti­men­te și un sec­tor al uni­tă­ţi­lor în con­ser­va­re, și Di­vi­zia Bra­du-Pi­tești, cu pa­tru com­par­ti­men­te și un sec­tor cu uni­tă­ţi­le în con­ser­va­re”.

Ca­re e si­tua­ţia an­ga­ja­ţi­lor Oltchim? „Nu­mă­rul de sa­la­ria­ţi a scă­zut la 177”, in­for­me­a­ză com­pa­nia, în do­cu­men­tul an­te­ri­or ci­tat, ex­pli­când că „re­du­ce­rea de per­so­nal s-a re­a­li­zat prin închei­e­rea de con­trac­te in­di­vi­dua­le de mun­că cu cum­pă­ră­to­rii de că­tre 1.356 de an­ga­ja­ţi și prin con­ce­di­e­rea co­lec­ti­vă, cu acor­da­rea de sa­la­rii com­pen­sa­to­rii, con­form pre­ve­de­ri­lor CCM în vi­goa­re,a 436 de sa­la­ria­ţi”.

În 2015, Oltchim avea 2.200 de sa­la­ria­ţi. 10.000 de an­ga­ja­ţi avea com­bi­na­tul în pe­ri­oa­da sa de glo­rie.

Între­ba­rea este: se re­cu­pe­re­a­ză sau nu ace­as­tă su­mă? „Mai întâi, tre­bu­ie ram­bur­sa­te su­me­le la cre­di­to­rii bu­ge­tari, apoi ju­de­că­to­rul sin­dic va de­ci­de ca­re e pri­o­ri­ta­tea. În func­ţie de ace­as­ta,se vor du­ce că­tre bănci, ca­re au ipo­teci”, ex­pli­că pro­ce­du­ra Ghe­or­ghe Pi­pe­rea.

„Bi­neînţe­les, o par­te din da­to­rii nu se va aco­peri. Întru­cât este vor­ba des­pre o li­chi­da­re, când ace­as­ta se fi­na­li­ze­a­ză, tot res­tul de da­to­rii se șter­ge. Aces­ta e efec­tul li­chi­dă­rii prin fa­li­ment”, a spus Ghe­or­ghe Pi­pe­rea RL.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.