Me­sa­jul PNL

Romania Libera - - Politică -

Pre­şe­din­te­le PNL,Lu­do­vic Orban,a de­cla­rat,ieri,că prin ace­as­tă ce­re­re li­de­rul so­cial-de­mo­cra­ţi­lor pa­re că „a in­trat în opo­zi­ţie fa­ţă de pro­pri­ul Gu­vern“.„Re­a­duc amin­te că bu­ge­te­le ser­vi­ci­i­lor,aşa cum sunt ele în proi­ec­tul de bu­get ini­ţiat de Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor,sunt re­zul­ta­tul unui aviz ca­re a fost dat în CSAT,ori doam­na Vi­o­ri­ca Va­si­li­ca Dăn­ci­lă este vi­ce­pre­şe­din­te CSAT, mi­nis­trul Apă­ră­rii,mi­nis­trul de In­ter­ne şi mul­ţi alţi mi­niş­tri sunt mem­bri în CSAT.Cred că în CSAT do­uă trei­mi din mem­bri sunt re­pre­zen­tan­ţii Gu­ver­nu­lui. Ca ata­re,nu înţe­leg ne­mul­ţu­mi­ri­le lui Li­viu Drag­nea, ar tre­bui să vor­be­as­că cu co­le­gii săi de Gu­vern pri­vi­tor la acest su­bi­ect“,a spus Orban,du­pă şe­din­ţa Bi­ro­u­lui Exe­cu­tiv al PNL.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.