„Dol­ce vi­ta“se înde­păr­te­a­ză, Ita­lia in­tră în re­ce­si­u­ne

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Li­de­rii ita­li­eni au pro­mis că vor reuși un mi­ra­col eco­no­mic ase­me­nea ce­lui din anii 1960,dar da­to­ria și in­cer­ti­tu­di­nea au in­ter­venit și ci­fre­le ara­tă că Ita­lia, cu o da­to­rie pu­bli­că de 130% din PIB, a re­că­zut în re­ce­si­u­ne, pen­tru a treia oa­ră în ze­ce ani. Eco­no­mia ita­lia­nă a in­trat în re­ce­si­u­ne în cur­sul ul­ti­me­lor trei luni din 2018, lo­vind coa­liția gu­ver­na­men­ta­lă de cen­tru-dre­ap­ta, la

pu­te­re, ca­re s-a an­ga­jat să sti­mu­le­ze crește­rea PIB-ului ca­re a ră­mas însă la fel de sla­bă. Ana­liștii au im­pu­tat în ma­re par­te cri­za unei bă­tă­lii între Ro­ma și Bru­xel­les asu­pra proi­ec­te­lor coa­liți­ei de a crește de­fi­ci­tul bu­ge­tar și de a sti­mu­la eco­no­mia cu o se­rie de re­du­ceri de im­po­zi­te și de crește­rea chel­tu­i­e­li­lor. La rândul său, pre­mi­e­rul ita­lian Gi­u­sep­pe Con­te a im­pu­tat re­ce­si­u­nea fac­to­ri­lor ex­terni, în spe­cial

ten­si­u­ni­lor co­mer­cia­le din­tre SUA și Chi­na și a de­cla­rat că ace­as­tă con­tra­cție a eco­no­mi­ei va con­ti­nua în 2019. În ace­lași timp, ci­fre­le UE de­mon­stre­a­ză că în ce­le 19 țări din zo­na eu­ro crește­rea eco­no­mi­că stag­nea­ză. Con­trar Ita­li­ei, alte eco­no­mii ale zo­nei eu­ro au cu­nos­cut o crește­re mai ma­re de­cât era pre­vă­zut (02%), Fra­nța și Spa­nia afișând ra­te de crește­re de 0,3 și res­pec­tiv 0,7%. Ita­lia are o da­to­rie acu­mu­la­tă

ca­re este cea mai im­por­tan­tă din zo­na eu­ro, re­pre­zen­tând o enor­mă pro­ble­mă pen­tru res­tul zo­nei eu­ro ca Ita­lia să su­fe­re ace­lași tip de cri­ză a da­to­ri­ei ase­me­nea Gre­ci­ei. Ita­lia are cea mai ma­re da­to­rie pu­bli­că din UE, de pes­te 2.300 mi­liar­de eu­ro (2,6 mi­liar­de do­lari, 2 mi­liar­de li­re ster­li­ne) și a pa­tra la ni­vel mon­dial.

Fa­bio Fran­ces­chi, pro­pri­e­ta­rul Gra­fi­ca Ve­ne­ta, cea mai ma­re im­pri­me­rie din Ita­lia,

fa­ce par­te din nu­me­roșii oa­meni de afa­ceri dis­pe­rați și de­cla­ră că „Ita­lia a in­trat în mâi­ni­le a doi co­pii“, re­fe­rin­du-se la cei doi vi­ce­pre­mi­eri, Di Maio și Mat­teo Sal­vini. Fran­ces­chi a pre­ci­zat că re­ce­si­u­nea este în par­te da­to­ra­tă in­cer­ti­tu­di­nii cre­a­tă de un gu­vern al că­rui bu­get pen­tru 2019 co­nți­ne puți­ne in­vi­tații pen­tru in­ves­ti­tori și ca­re a blo­cat mi­gra­nții în por­tu­ri­le ita­li­e­ne și a ten­si­o­nat re­lați­i­le cu Fra­nța.

Ma­jo­ri­ta­tea eco­no­miști­lor se tem că Ita­lia poa­te de­ve­ni scânteia de­cla­nșă­rii vi­i­toa­rei cri­ze a zo­nei eu­ro. Lo­ren­zo Co­dog­no, fost eco­no­mist-șef al mi­nis­te­ru­lui ita­lian de Fi­na­nțe, es­ti­me­a­ză că bu­ge­tul a pus Ro­ma pe ru­ta unei noi cri­ze, re­du­ce­rea in­ves­tiți­i­lor pu­bli­ce și com­bi­nația de im­po­zi­te su­pli­men­ta­re și ca­do­uri nu per­mi­te ri­di­ca­rea ob­sta­co­le­lor din ca­lea crește­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.