Soar­ta „ta­xei pe lă­co­mie“va fi de­ci­să pes­te do­uă săp­tă­mâni

Romania Libera - - Special -

Mult-aștep­ta­ta întâlni­re din­tre gu­ver­na­to­rul BNR, Mu­gur Isă­res­cu, și mi­nis­trul Fi­na­nțe­lor, Eu­gen Te­o­do­ro­vici, pe te­ma “ta­xei pe lă­co­mie” a avut loc ieri, la pri­ma reu­ni­u­ne din acest an a Co­mi­te­tu­lui Nați­o­nal pen­tru Su­pra­ve­ghe­rea Ma­cro­pru­de­nția­lă (CNSM). Soar­ta ta­xei pe ac­ti­ve­le fi­nan­cia­re ale băn­ci­lor, in­sti­tu­i­tă prin OUG 114/2018, va fi de­ci­să

pes­te do­uă săp­tă­mâni, au con­venit, luni, re­pre­zen­ta­nții Băn­cii Nați­o­na­le a Ro­mâni­ei (BNR) și cei ai Mi­nis­te­ru­lui Fi­na­nțe­lor Pu­bli­ce (MFP), po­tri­vit unor sur­se ci­ta­te de hot­news.ro. În acest in­ter­val, MFP va ana­li­za stu­di­ul de im­pact pri­vind in­tro­du­ce­rea ta­xei pe ac­ti­ve­le fi­nan­cia­re ale băn­ci­lor, întoc­mit de BNR, și va lua o de­ci­zie. Luni, Con­si­li­ul Ge­ne­ral

al CNSM a de­cis, du­pă mai mult de do­uă ore de dis­cu­ţii, cre­a­rea unui grup de lu­cru al Co­mi­te­tu­lui Teh­nic al CNSM, for­mat din re­pre­zen­ta­nți ai MFP și ai BNR, ca­re să ana­li­ze­ze mo­dul de apli­ca­re a ta­xei și im­pac­tul aces­teia. Con­clu­zi­i­le gru­pu­lui de lu­cru vor fi dis­cu­ta­te în ur­mă­toa­rea șe­di­nță a CNSM, pro­gra­ma­tă în 18 fe­brua­rie a.c. Po­tri­vit sur­se­lor ci­ta­te de hot­news,

în tim­pul dis­cuți­i­lor s-a pus pro­ble­ma re­nu­nță­rii la in­de­xa­rea ta­xei de ROBOR. Pes­te do­uă săp­tă­mâni, MFP va co­mu­ni­ca da­că ta­xa ră­mâne nes­chim­ba­tă, da­că se va apli­ca în alt mod sau da­că va fi eli­mi­na­tă. Con­si­li­ul ge­ne­ral al Co­mi­te­tu­lui Nați­o­nal pen­tru Su­pra­ve­ghe­rea Ma­cro­pru­de­nția­lă este al­că­tu­it din Mu­gur Isă­res­cu, gu­ver­na­to­rul BNR (pre­şe­din­te­le

CNSM), Florin Ge­or­ges­cu, prim-vi­ce­gu­ver­na­to­rul BNR, Li­viu Voi­nea, vi­ce­gu­ver­na­tor al BNR, coor­do­na­tor al ac­ti­vi­tă­ţii de sta­bi­li­ta­te fi­nan­cia­ră, Le­o­nar­do Ba­dea, pre­şe­din­te­le Au­to­ri­tă­ţii de Su­pra­ve­ghe­re Fi­nan­cia­ră (ASF), Ele­na Doi­na Das­că­lu, prim-vi­ce­pre­şe­din­te al ASF, Eu­gen Orlan­do Te­o­do­ro­vici, mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce, Atti­la Gyor­gy, se­cre­tar de stat

res­pon­sa­bil cu coor­do­na­rea pro­mo­vă­rii ca­dru­lui le­gal afe­rent pi­e­ţe­lor fi­nan­cia­re - MFP, Ti­be­riu Va­len­tin Ma­vro­din, se­cre­tar de stat res­pon­sa­bil cu coor­do­na­rea ma­na­ge­men­tu­lui tre­zo­re­ri­ei şi da­to­ri­ei pu­bli­ce - MFP. La șe­di­nțe­le Con­si­li­u­lui Ge­ne­ral par­ti­ci­pă și di­rec­to­rul ge­ne­ral al Fon­du­lui de Ga­ran­ta­re a De­po­zi­te­lor Ban­ca­re, Pe­tre Tu­lin, însă fă­ră drept de vot.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.