De la „Școa­la alt­fel“la „Va­can­ţa... (ART)fel“!

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Vi­neri, 8 fe­brua­rie, ore­le

10.00-13.00: O re­gi­nă, câți­va ar­tiști, mul­te for­me și cu­lori

Sâmbă­tă, 9 fe­brua­rie,

ore­le 10.00-13.00: De la pa­să­rea pic­ta­tă la mișca­rea as­cun­să în pia­tră

Joi, 7 fe­brua­rie, ore­le 10.00-13.00: Po­vești din Ța­ra Soa­re­lui Ră­sa­re

În pe­ri­oa­da 6-9 fe­brua­rie 2019 ofer­ta edu­ca­ti­vă cla­si­că, adre­sa­tă pro­fe­so­ri­lor și ele­vi­lor din toa­te ci­clu­ri­le, este com­ple­ta­tă de Va­ca­nța (ART)fel, un nou pro­gram pen­tru fa­mi­lii ai că­ror co­pii au vârste între 7 și 12 ani. Mu­zeul Nați­o­nal de Artă al Ro­mâni­ei lan­se­a­ză o no­uă pro­vo­ca­re: de la „Școa­la alt­fel” la „Va­ca­nța (ART)fel”!

Ple­când de la trei ex­po­ziții tem­po­ra­re ine­di­te des­chi­se pe pe­ri­oa­da va­ca­nței in­ter­se­mes­tria­le, Va­ca­nța (ART) fel se adre­se­a­ză co­pi­i­lor ju­căuși, in­te­li­ge­nți, sen­si­bi­li, dor­nici să își exer­se­ze ima­gi­nația prin jo­curi in­spi­ra­te de artă pe par­cur­sul a pa­tru pro­gra­me in­te­rac­ti­ve cu du­ra­ta de cir­ca 3 ore.

Mi­er­curi, 6 fe­brua­rie, ore­le 10.00-13.00:

Oa­meni,

ro­luri, per­so­na­je

Pe par­cur­sul ate­li­e­re­lor co­pii, pă­ri­nți, bu­nici învață… din­tr-o pri­vi­re, își an­tre­nea­ză ima­gi­nația și de­prind noi teh­nici de cre­ație împreu­nă cu edu­ca­tori mu­ze­a­li și ar­tiști ju­căuși. Inspi­rați de gra­vuri ja­po­ne­ze, pic­turi de Cor­ne­liu Ba­ba sau ce­ra­mi­că ro­mâneas­că in­ter­be­li­că apre­cia­tă de Re­gi­na Ma­ria, de­se­nea­ză, mo­de­le­a­ză, po­ves­tesc și cu­trei­e­ră ast­fel lu­mea din Ro­mânia până în Ja­po­nia cea înde­păr­ta­tă, tre­când prin Pa­ri­sul lui Brâncuși. Ce­le pa­tru ate­li­e­re pen­tru co­pii (însoțiți de pă­ri­nți, bu­nici etc.) ex­plo­re­a­ză ex­po­ziți­i­le tem­po­ra­re prin de­sen, cu­vânt, mo­de­laj. Ac­ti­vi­tă­ţi­le lu­di­ce şi in­te­rac­ti­ve pro­pu­se sti­mu­le­a­ză cre­a­ti­vi­ta­tea, dez­vol­tă sen­si­bi­li­ta­tea ar­tis­ti­că și an­tre­nea­ză sim­ţul ob­ser­vați­ei și se vor des­fășu­ra du­pă un anu­mit pro­gram. Ast­fel, mi­er­curi, ele­vii și însoți­to­rii lor vor in­tra în ate­li­e­rul unui ma­es­tru îndră­gos­tit de ex­pre­sie: de­se­năm și ob­ser­văm, înce­pem să pri­vim oa­me­nii și lu­cru­ri­le din jur alt­fel. Sau poa­te chiar ARTfel!? Joi, pri­vind gra­vu­ri­le ma­eștri­lor ja­po­ne­zi aflăm cum se dis­trau și ce le plă­cea ja­po­ne­zi­lor, ca­re erau vi­ețu­i­toa­re­le lor fa­vo­ri­te. Și apoi, ne spun edu­ca­to­rii mu­ze­a­li ai MNAR, împle­tim din cu­vin­te și ima­gini o no­uă po­ves­te din ca­re nu lip­sesc no­rii, co­co­rii și un ie­pu­re iu­te de pi­ci­or! Vi­neri, aceiași edu­ca­tori mu­ze­a­li și Iri­na Si­li­ves­tru, ce­ra­mist, ne între­a­bă: ”Spu­ne-ți drept: aveți o far­fu­rie sau o ca­nă fa­vo­ri­tă? V-a pă­rut rău că ați spart-o? De câte ori ați pri­vit far­fu­ria, și nu mânca­rea din ea? De da­ta asta vă pro­pu­nem să fa­cem o far­fu­rie de po­ves­te: așa de fru­moa­să încât nici o re­gi­nă să nuși poa­tă lua ochii de la ea sau să o poa­tă re­fu­za!”. Iar sâmbă­tă ne între­băm: cum oa­re des­co­pe­ră un sculp­tor for­me mis­te­ri­oa­se as­cun­se în pia­tră? Cău­tăm răs­pun­sul la ace­as­tă între­ba­re pri­vind, mișcându-ne, mo­de­lând și de­se­nând. Oa­re ce sur­pri­ze ne aște­ap­tă? Par­ti­ci­pa­rea se fa­ce pe ba­ză de înscri­e­re la adre­sa fa­mi­[email protected] mu­seum.ro. .

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.