Pa­ra­dox: ro­mânii au o spe­ran­ţă de via­ţă mai ma­re de­cât mul­ţi oc­ci­den­ta­li

Lo­cu­i­to­rii din Bu­cu­reş­ti trăi­esc cu 10,5 ani mai mult fa­ţă de 1990.

Romania Libera - - Sănătate -

Po­tri­vit ce­lor mai re­cen­te sta­tis­tici, în Ro­mânia, spe­ran­ţa de via­ţă este de 59,8 ani în ca­zul băr­ba­ţi­lor și de 59 de ani în ca­zul fe­mei­lor, în am­be­le ca­zuri sub me­dia din UE, dar mai ma­re de­cât în alte sta­te dez­vol­ta­te. Spe­ran­ţa de via­ţă să­nă­toa­să la naște­re, res­pec­tiv nu­mă­rul de ani pre­co­ni­zat pen­tru ca o per­soa­nă să îi trăias­că fă­ră pro­ble­me de să­nă­ta­te, era în Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă în anul 2016 de 64,2 ani pen­tru fe­mei și 63,5 ani pen­tru băr­ba­ţi, ara­tă ce­le mai noi da­te pu­bli­ca­te de Eu­ros­tat. În ca­zul băr­ba­ţi­lor, spe­ran­ţa de via­ţă să­nă­toa­să era în Ro­mânia mai ma­re de­cât în Fin­lan­da și Aus­tria, iar în ca­zul fe­mei­lor era mai ma­re de­cât în Lu­xem­burg, Olan­da, Elve­ţia, Fin­lan­da și Aus­tria. Sta­tul mem­bru UE cu cea mai ma­re spe­ran­ţă de via­ţă să­nă­toa­să în 2016, atât pen­tru fe­mei, cât și pen­tru băr­ba­ţi, era Sue­dia, cu 73,3 ani pen­tru fe­mei și 73 de ani pen­tru băr­ba­ţi. La po­lul opus, Le­to­nia avea cea mai mi­că spe­ran­ţă de via­ţă să­nă­toa­să, 54,9 ani pen­tru fe­mei și 52,3 ani pen­tru băr­ba­ţi.

Nu­mă­rul de ani pe ca­re o per­soa­nă este aștep­ta­tă să îi trăias­că fă­ră pro­ble­me de să­nă­ta­te era mai ma­re pen­tru fe­mei de­cât pen­tru băr­ba­ţi în 20 de sta­te mem­bre, iar în rândul aces­to­ra exis­tă pa­tru ţări un­de ace­as­tă di­fe­ren­ţă era mai ma­re de trei ani: Bul­ga­ria, Esto­nia, Li­tua­nia și Po­lo­nia. În schimb, în șap­te sta­te mem­bre, in­clu­siv Ro­mânia, spe­ran­ţa de via­ţă să­nă­toa­să este mai ma­re în ca­zul băr­ba­ţi­lor de­cât în ca­zul fe­mei­lor. Ce­le mai mari di­fe­ren­ţe se înre­gis­trau în Olan­da (cinci ani), Lu­xem­burg și Por­tu­ga­lia (am­be­le cu 2,5 ani) și Fin­lan­da (2,1 ani).

Bu­cu­rește­nii, cei mai lon­ge­vi­vi

Po­tri­vit Insti­tu­tu­lui Na­ţi­o­nal de Sta­tis­ti­că, un bu­cu­rește­an trăi­ește, în me­die, 77,8 ani, Ca­pi­ta­la fi­ind re­gi­u­nea cu cea mai ma­re spe­ran­ţă de via­ţă din Ro­mânia. Pe lângă Bu­cu­rești, în to­pul ju­de­ţe­lor cu cea mai ma­re spe­ran­ţă de via­ţă se mai află Vâlcea (un­de du­ra­ta me­die a vi­e­ţii este de 77,5 ani), Cluj (76,7 ani), Brașov (76,6 ani) și Si­biu (76,2 ani). La ni­vel na­ţi­o­nal, spe­ran­ţa me­die de via­ţă este de 75,4 ani, ce­ea ce înse­am­nă că un bu­cu­rește­an trăi­ește, în me­die, cu 2,4 ani mai mult de­cât me­dia na­ţi­o­na­lă. Pe de altă par­te, în Sa­tu Ma­re exis­tă cea mai mi­că spe­ran­ţă de via­ţă din Ro­mânia, de nu­mai 73,2 ani, cu 2,2 ani mai re­du­să de­cât me­dia na­ţi­o­na­lă și cu aproa­pe 5 ani mai scă­zu­tă de­cât în Bu­cu­rești. În cla­sa­men­tul ju­de­ţe­lor cu cea mai re­du­să spe­ran­ţă de via­ţă se mai află Că­lă­rași (73,2 ani), Gi­ur­giu (73,5 ani), Tul­cea (73,5 ani) și Olt (74 ani). În ce­ea ce pri­vește du­ra­ta me­die a vi­e­ţii pe se­xe, sta­tis­ti­ci­le ara­tă că, în me­die, fe­mei­le au o spe­ran­ţă de via­ţă de aproa­pe 79 de ani, în timp ce băr­ba­ţii au o du­ra­tă me­die a vi­e­ţii de 72 de ani.

74 de ani, spe­ran­ţa de via­ţă a ti­ne­ri­lor

Un ni­vel scă­zut de spe­ran­ţă la via­ţă o au ti­ne­rii din re­gi­u­nea Nord-Est a Ro­mâni­ei, adi­că per­soa­ne­le din ju­de­ţe­le Su­ce­a­va, Bo­toșani sau Iași. Con­form Eu­ros­tat, aceștia au o spe­ran­ţă de via­ţă de 74,4 ani. De ase­me­nea, ti­ne­rii din ju­de­ţe­le Bu­zău, Con­stan­ţa sau Tul­cea, au o spe­ran­ţă la via­ţă de 75,5 ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.