O no­uă cri­ză a me­di­ca­men­te­lor îi pu­ne pe dru­muri pe bol­na­vi

Pro­du­că­to­rii de me­di­ca­men­te atrag aten­ţia că, în doar 4 ani, pa­ci­e­nții ro­mâni au ră­mas fă­ră aproa­pe 400 de me­di­ca­men­te ino­va­toa­re. La rândul lor, bol­na­vii on­co­lo­gici re­cla­mă lip­sa ci­tos­ta­ti­ce­lor ca­re le-ar pu­tea sal­va via­ţa.

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

De­şi a fost înfin­ţat un me­ca­nism ofi­cial de ra­por­ta­re a lip­sei me­di­ca­men­te­lor din Ro­mânia (www. me­di­ca­men­te-lip­sa.ro), acest web­si­te este ne­func­ţi­o­nal.

În pe­ri­oa­da ia­nua­rie 2015 – ia­nua­rie 2019, au fost re­tra­se de pe piață 376 de me­di­ca­men­te ino­va­toa­re, din­tre ca­re 202 sunt fă­ră alter­na­ti­vă te­ra­peu­ti­că, re­le­vă o no­uă ana­li­ză a Aso­ciați­ei Ro­mâne a Pro­du­că­to­ri­lor Inter­nați­o­na­li de Me­di­ca­men­te (ARPIM). Iar per­spec­ti­ve­le sunt sum­bre: cri­za va con­ti­nua, 26 de me­di­ca­men­te fi­ind no­ti­fi­ca­te de­ja pen­tru dis­con­ti­nu­i­ta­te în pri­me­le do­uă săp­tă­mâni ale lu­nii ia­nua­rie. „Nu­mă­rul din ce în ce mai ma­re de me­di­ca­men­te ca­re dis­par de pe piață re­pre­zin­tă o do­va­dă a fap­tu­lui că so­luți­o­na­rea ce­lor do­uă cau­ze ma­jo­re ca­re duc la dis­pa­riția lor de pe piață tre­bu­ie să de­vi­nă o pri­o­ri­ta­te pen­tru toți cei im­pli­cați – po­li­ti­ca ce­lui mai mic preț eu­ro­pe­an și ta­xa claw­back, ca­re înre­gis­tre­a­ză creșteri tri­mes­tria­le au con­se­ci­nțe ma­jo­re asu­pra pa­ci­e­nți­lor. Ris­cul pen­tru să­nă­ta­tea lor este din ce

în ce mai ma­re pen­tru că pot dis­pă­rea în con­ti­nua­re me­di­ca­men­te fă­ră ni­cio alter­na­ti­vă te­ra­peu­ti­că. Sun­tem într-o pe­ri­oa­dă în ca­re Ro­mânia are preșe­di­nția Con­si­li­u­lui UE, iar în acest con­text, Mi­nis­te­rul Să­nă­tății are prin­tre pri­o­ri­tăți ac­ce­sul pa­ci­e­nți­lor la me­di­ca­men­te. Însă, pa­ci­e­nții ro­mâni sunt din ce în ce mai de­par­te de stan­dar­de­le eu­ro­pe­ne din do­me­ni­ul să­nă­tății la ca­pi­to­lul ac­ces la me­di­ca­men­te“, aver­ti­ze­a­ză dr. Li­viu Po­pes­cu, di­rec­tor ARPIM.

Cu toa­te aces­tea, Aso­cia­ţia su­sți­ne mă­su­ri­le lua­te pen­tru

iden­ti­fi­ca­rea unei noi abor­dări a ta­xei claw­back prin im­pli­ca­rea în gru­pul de lu­cru in­ter-mi­nis­te­rial înfi­i­nțat anul tre­cut cu acest scop. De ase­me­nea, con­si­de­ră că so­luția punc­tua­lă de a ac­tua­li­za bu­ge­tul anual alo­cat me­di­ca­men­te­lor cu ra­ta in­flați­ei, ca­re va in­tra în vi­goa­re înce­pând cu ul­ti­mul tri­mes­tru al anu­lui 2018, re­pre­zin­tă un bun pas înain­te. „Con­si­de­răm că este cru­cial ca toa­te efor­tu­ri­le pen­tru a crește ni­ve­lul de pre­dic­ti­bi­li­ta­te și sus­te­na­bi­li­ta­te ale ta­xei claw­back să con­ti­nue într-un ritm cât mai alert, iar pen­tru asta,

bu­ge­tul alo­cat me­di­ca­men­te­lor tre­bu­ie, într-ade­văr, ac­tua­li­zat anual. To­to­da­tă, ne aștep­tăm ca au­to­ri­tăți­le să acor­de în con­ti­nua­re ate­nție so­luți­i­lor pro­pu­se de ARPIM, prin­tre ca­re și eli­mi­na­rea din cal­cu­lul ta­xei claw­back a va­lo­rii con­su­mu­lui de me­di­ca­men­te din spi­ta­le“, a adău­gat Li­viu Po­pes­cu.

Lip­sa ci­tos­ta­ti­ce­lor, tot fă­ră so­lu­ţie

Bol­na­vii de can­cer și aso­ciați­i­le de pa­ci­e­nți atrag ate­nția că Mi­nis­te­rul Să­nă­tății nu fa­ce ni­mic și că

oa­me­nii sunt ne­voiți să se des­cur­ce pe cont pro­priu. Pa­ci­e­nții aște­ap­tă săp­tă­mâni sau chiar luni pen­tru a prin­de un loc li­ber la te­ra­pii sau pen­tru a be­ne­fi­cia de tra­ta­men­tul ca­re le sal­ve­a­ză viața. Pen­tru mu­lți, însă, aștep­ta­rea e mult prea lun­gă și pi­erd lup­ta cu boa­la. Ce­zar Iri­mia, preșe­din­te­le Fe­de­ra­ţi­ei Aso­cia­ţi­i­lor Bol­na­vi­lor de Can­cer din Ro­mânia tra­ge un sem­nal de alar­mă: „Ace­as­tă cri­ză e con­ti­nuă, de ani de zi­le, ea ac­cen­tuându-se în acest mo­ment, cu dis­pa­riția mul­tor me­di­ca­men­te vi­ta­le, ca­re fac di­fe­re­nța între

viață și moar­te. Asi­gu­ra­rea con­ti­nu­i­tății aces­tor tra­ta­men­te pe piață e obli­gația Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tății, ca­re nici mă­car nu are bu­nul si­mț să răs­pun­dă la so­li­ci­tă­ri­le noas­tre, ale pa­ci­e­nți­lor, dând vi­na pe pro­du­că­tori“. Mai mult, el a pre­ci­zat că mai mul­te me­di­ca­men­te lip­sesc con­stant. Ci­ne se poa­te apro­vi­zi­o­na din ță­ri­le ve­ci­ne o fa­ce. Ci­ne poa­te să se apro­vi­zi­o­ne­ze din UE, un­de mai au ru­de, cu­noști­nțe, o fac, iar cei mai mu­lți, ca­re nu au nici po­si­bi­li­tăți ma­te­ria­le, nici nu au aces­te cu­noști­nțe mor cu zi­le“, a mai spus Iri­mia. Po­tri­vit aces­tu­ia, de obi­cei, 6-7 me­di­ca­men­te ne­ce­sa­re pen­tru tra­ta­rea can­ce­ru­lui lip­sesc de pe pia­ţa din Ro­mânia, în con­di­ţi­i­le în ca­re aces­te me­di­ca­men­te nu pot fi înlo­cu­i­te. În re­pli­că, Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii ad­mi­te exis­ten­ţa unor dis­func­ţi­o­na­li­tă­ţi în apro­vi­zi­o­na­re în far­ma­cii, dar pro­mi­te o stra­te­gie pe ter­men lung, ca­re va cu­prin­de și o lis­tă a me­di­ca­men­te­lor stra­te­gi­ce.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.