Pri­ma edi­ţie a Me­mo­ria­lu­lui „Mi­cha­el Klein“a avut loc la Hu­ne­doa­ra

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

La Hu­ne­doa­ra, în or­ga­ni­za­rea Aso­ciați­ei Ju­dețe­ne de Fot­bal Hu­ne­doa­ra, în coo­pe­ra­re cu CS Hu­ne­doa­ra, a avut loc, pe 3 fe­brua­rie, pri­ma ediție a Me­mo­ria­lu­lui ”Mi­cha­el Klein”. Com­pe­tiția de­di­ca­tă fos­tu­lui ma­re ju­că­tor de lângă fur­na­le a avut loc la sa­la de sport a Li­ceu­lui Te­o­re­tic ”Traian La­les­cu” din lo­ca­li­ta­te.

La com­pe­tiție au par­ti­ci­pat 12 echi­pe de co­pii năs­cuți du­pă 1 ia­nua­rie 2009. Lis­ta par­ti­ci­pan­te­lor este ur­mă­toa­rea: ACS MF Hu­ne­doa­ra, CS Hu­ne­doa­ra, CS CFR Si­me­ria, CNS Ce­ta­te De­va, CSM Da­cia Orăștie 2010, ACS Dy­na­mic Lu­peni, ACS So­rii Ju­ni­or’s Lu­peni,

ACS Vi­i­to­rul Șoi­muș, CSO Re­te­za­tul Ha­ţeg, AS Ga­la­xy Brad, AS Za­ran­dul Crișci­or, CS Pro Fot­bal Pe­troșani.

26 de ani de la tre­ce­rea în ne­fi­i­nță a lui Mișa Klein

Tim­pul a zbu­rat și s-au strâns, par­că pe ne­si­mți­te, 26 de ani de la tre­ce­rea în ne­fi­i­nță a ce­lui ca­re a fost Mi­cha­el Klein. Pe 2 fe­brua­rie 1993, într-o sa­lă de fo­rță apa­rți­nând clu­bu­lui ger­man Bayer Uer­din­gen, un­de se tran­sfe­ra­se du­pă Re­vo­luție, mu­rea, în con­diții inex­pli­ca­bi­le, fun­dașul de fi­er. Ves­tea a lă­sat fă­ră grai între­a­ga lu­me a fot­ba­lu­lui, mu­lți cre­zând, la mo­men­tul res­pec­tiv, că este o far­să de prost gust. Din pă­ca­te, era cru­dul

ade­văr...

Ra­poar­te­le me­di­ca­le au re­le­vat fap­tul că Mișa Klein su­fe­rea de bro­nși­tă cro­ni­că și amig­da­li­tă, iar du­pă efor­tul unui cros în aer li­ber, in­tra­rea în sa­lă și tre­ce­rea brus­că la exer­ciți­i­le de stret­ching bo­li­le i-au fost fa­ta­le. Fa­mi­lia a aflat cau­za de­ce­su­lui abia du­pă 10 ani...

Ci­ne a fost Mi­cha­el Klein

Ju­că­tor de ban­dă stângă, Mi­cha­el Klein pu­tea evo­lua la fel de bi­ne și fun­daș și mij­lo­caș. Se spu­nea des­pre el că nu are plă­mâni, iar ce­le­bre­le sa­le cen­trări ”co­vrig”, cu mult efect, l-au im­pus in­clu­siv la echi­pa nați­o­na­lă a Ro­mâni­ei, de pe vre­mea când evo­lua la Cor­vi­nul Hu­ne­doa­ra. A ju­cat cu

nați­o­na­la la Cam­pi­o­na­tul Eu­ro­pe­an din Fra­nța 1984, apoi și la Cam­pi­o­na­tul Mon­dial din Ita­lia 1990.

S-a tran­sfe­rat la Di­na­mo în 1988, cu­ce­rind cam­pi­o­na­tul și Cu­pa Ro­mâni­ei.

A ju­cat o se­mi­fi­na­lă de Cu­pa Cu­pe­lor, pi­er­du­tă con­tra ce­lor de la Ander­le­cht Bru­xel­les. Apoi a ple­cat, du­pă Re­vo­luție, atras de mi­ra­jul străi­nă­tății. La echi­pa nați­o­na­lă a Ro­mâni­ei a strâns

90 de me­ci­uri și 5 go­luri. În pre­li­mi­na­ri­i­le pen­tru Cam­pi­o­na­tul Eu­ro­pe­an din 1992, cu Scoția, a scos pe­nal­ty-ul din ca­re s-a mar­cat go­lul vic­to­ri­ei. Ul­ti­mul său tri­cou in­ter­nați­o­nal a însem­nat o evo­luție de 3 mi­nu­te, con­tra Elveți­ei, în ace­le­ași pre­li­mi­na­rii. A fă­cut en­tor­să, iar ima­gi­nea sa, cu pi­ci­o­rul gip­sat su­por­tând lo­vi­tu­ri­le cu ci­o­că­ne­lul, a de­venit vi­ra­lă, cum se spu­ne azi.

În ur­ma lui Mi­cha­el Klein au ră­mas amin­ti­ri­le, re­gre­te­le, un bust de bronz în cen­trul Hu­ne­doa­rei, pre­cum și de­nu­mi­rea pe ca­re o poar­tă sta­di­o­nul orașu­lui un­de i-a înce­put ca­ri­e­ra fot­ba­lis­ti­că. Odih­nește-te în pa­ce, Ne­a­mțu­le!.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.