Con­si­li­ul Con­cu­re­nței, an­che­tat de Par­la­ment în scan­da­lul ROBOR

Insti­tuția va fi­na­li­za alte an­che­te în 2019, in­clu­siv în sec­to­rul ban­car

Romania Libera - - Prima Pagina - Ma­ri­le­na Dan

La so­li­ci­ta­rea șe­fu­lui Co­mi­si­ei eco­no­mi­ce din Se­nat, Da­ni­el Zam­fir, Par­la­men­tul va an­che­ta Con­si­li­ul Con­cu­re­nței în le­gă­tu­ră cu un ra­port pri­vind ma­ni­pu­la­rea ROBOR în anul 2008. Preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui Con­cu­re­nței spu­ne că in­ves­ti­gația res­pec­ti­vă nu a scos la ive­a­lă un car­tel al băn­ci­lor cre­at pen­tru ma­ni­pu­la­rea ROBOR.

Au­to­ri­ta­tea de con­cu­re­nță va fi­na­li­za în acest an mai mul­te in­ves­ti­gații afla­te în de­ru­la­re, fo­ca­li­za­te pe: piața ban­ca­ră, ape mi­ne­ra­le, piața ouă­lor, li­ci­tații în sec­to­rul lem­nu­lui, pro­du­cția imu­no­glo­bu­li­ne­lor uma­ne și piața far­ma­ceu­ti­că, a de­cla­rat preșe­din­te­le in­sti­tuți­ei, Bog­dan Chi­rițoiu.

Con­si­li­ul Con­cu­re­nței a avut o ac­ti­vi­ta­te foar­te in­ten­să în 2018, într-un an agi­tat, a afir­mat Bog­dan Chi­rițoiu. Insti­tuția a fi­na­li­zat mai mul­te in­ves­ti­gații, în ur­ma că­ro­ra a apli­cat sanc­ţi­uni în va­loa­re to­ta­lă de 435 mi­li­oa­ne de lei (93 mi­li­oa­ne de eu­ro), cu 253,5% mai mult de­cât în 2017, când amen­zi­le au însu­mat 123 mi­li­oa­ne de lei.

La fi­ne­le lui 2018, Con­si­li­ul Con­cu­ren­ţei avea în de­ru­la­re 37 de in­ves­ti­ga­ţii pri­vind po­si­bi­la încăl­ca­re a Le­gii con­cu­ren­ţei.21 din­tre aces­tea vi­ze­a­ză înţe­le­geri de tip car­tel, iar 11 au ca obi­ect abu­zul de po­zi­ţie do­mi­nan­tă.

Po­tri­vit lui Chi­rițoiu, anul tre­cut a fost al doi­lea cu ce­le mai mari amen­zi din is­to­ria in­sti­tu­ţi­ei, san­cți­u­ni­le fi­ind mai mari doar în 2011, când a fost san­cți­o­nat car­te­lul pe­tro­liști­lor.Șe­ful au­to­ri­tății de con­cu­re­nță cre­de că și acest an va fi unul la fel de „agi­tat și con­fuz” ca și pre­ce­den­tul.

74 de fir­me amen­da­te în 2018

Anul tre­cut au fost sanc­ţi­o­na­te 74 de com­pa­nii sau aso­cia­ţii, din­tre ca­re apro­xi­ma­tiv ju­mă­ta­te au re­cu­nos­cut încăl­ca­rea le­gii con­cu­re­nței, be­ne­fi­ci­ind de re­du­ceri ale cuan­tu­mu­lui amen­zi­lor. Din to­ta­lul amen­zi­lor, ce­le mai mul­te – 62,1% – au fost apli­ca­te pen­tru for­ma­rea car­te­lu­ri­lor, 22% pen­tru înţe­le­geri ver­ti­ca­le și 15% pen­tru abuz de po­zi­ţie do­mi­nan­tă.

Cea mai ma­re san­cți­u­ne, în va­loa­re de 53 mi­li­oa­ne de eu­ro, a fost apli­ca­tă pe pia­ţa RCA. Pe lo­cu­ri­le se­cun­de în to­pul amen­zi­lor se află zo­na de re­tail, cu 18,8 mi­li­oa­ne de eu­ro și com­pa­nia Oran­ge, ca­re va plă­ti 14 mi­li­oa­ne de eu­ro pen­tru abuz de po­zi­ţie do­mi­nan­tă.

Bog­dan Chi­rițoiu a pre­ci­zat că pa­tru com­pa­nii (Ja­pan ra­dio Co Ltd, Alpha­tron Ma­ri­ne BV, Eu­roins Ro­mânia și Chris­tian To­ur) au apli­cat la pro­gra­mul de cle­me­nță,adu­când do­ve­zi ce au con­dus la so­luți­o­na­rea in­ves­ti­gați­i­lor. În ca­zul lor, amen­da a fost anu­la­tă sau di­mi­nua­tă.

De me­nți­o­nat că, în 2018, Cur­tea de Apel Bu­cu­rești a me­nți­nut 94% din va­loa­rea to­ta­lă a amen­zi­lor con­tes­ta­te de fir­me­le amen­da­te de Con­si­li­ul Con­cu­re­nței. Tot 94% es­te și pro­cen­tul ho­tă­râri­lor Înal­tei Cu­rți de Ca­sație și Jus­tiție fa­vo­ra­bi­le au­to­ri­tății de con­cu­re­nță, în crește­re cu 4,4% față de anul an­te­ri­or. To­to­da­tă,insti­tuția a avut ca­li­ta­te pro­ce­sua­lă în 237 de do­sa­re,față de 189 în anul 2017.

Chi­rițoiu: Pre­ţu­ri­le ar pu­tea crește în ur­ma OUG 114

Între­bat da­că prețu­ri­le ar pu­tea crește ca ur­ma­re a noi­lor ta­xe im­pu­se prin OUG 114/2018, Bog­dan Chi­rițoiu a ad­mis ace­as­tă po­si­bi­li­ta­te, me­nți­o­nând că insti­tuția de con­cu­ren­ţă mo­ni­to­ri­ze­a­ză pi­e­ţe­le vi­za­te pen­tru ca scum­pi­ri­le să nu fie ex­ce­si­ve. „Sun­tem aten­ţi,mo­ni­to­ri­zăm cu pre­că­de­re aces­te pi­e­ţe. Evi­dent că, în si­tuația în ca­re cresc ta­xe­le,es­te foar­te po­si­bil ca ce­va din aces­tă crește­re să se re­flec­te în pre­ţuri. În ace­lași timp,ce ne pre­o­cu­pă es­te să nu se re­flec­te ex­ce­siv,adi­că in­tro­du­ce­rea unor ta­xe să nu fie o oca­zie pen­tru creșteri de pre­ţuri cum­va ne­jus­ti­fi­ca­te”, a spus Chi­ri­ţoiu. În opi­nia sa, aces­ta es­te prin­ci­pa­lul risc pe ca­re îl are în ve­de­re Con­si­li­ul Con­cu­re­nței în acest an.

Se­na­tul vrea an­che­tă pe in­ves­ti­gația ROBOR din 2008

Du­pă BNR, și Con­si­li­ul Con­cu­re­nței de­vi­ne țin­tă în scan­da­lul pri­vind ROBOR. Bi­ro­ul per­ma­nent al Se­na­tu­lui a apro­bat, la so­li­ci­ta­rea șe­fu­lui Co­mi­si­ei eco­no­mi­ce,Da­ni­el Zam­fir (ALDE), de­ma­ra­rea unei an­che­te par­la­men­ta­re la Con­si­li­ul Con­cu­ren­ţei în le­gă­tu­ră cu un ra­port cu pri­vi­re la ma­ni­pu­la­rea ROBOR.„Întru­cât în spa­ţi­ul pu­blic au apă­rut as­pec­te ca­re pun la îndoia­lă mo­dul în ca­re a fost întoc­mit și închis ra­por­tul de in­ves­ti­ga­ţie al Con­si­li­u­lui Con­cu­ren­ţei, an­che­ta par­la­men­ta­ră își pro­pu­ne ana­li­za­rea ele­men­te­lor ca­re au stat la ba­za întoc­mi­rii ra­por­tu­lui de in­ves­ti­ga­ţie.(...) Con­clu­zi­i­le an­che­tei vor fi cu­prin­se într-un ra­port ce va fi pre­zen­tat Bi­ro­u­lui per­ma­nent al Se­na­tu­lui în ter­men de 30 de zi­le lu­cră­toa­re”,se ara­tă în so­li­ci­ta­rea înain­ta­tă de Zam­fir.

„Con­si­li­ul Con­cu­ren­ţei a de­cla­nșat în anul 2008 o in­ves­ti­ga­ţie,a închis-o în 2013 într-un mod du­bi­os.Atunci, în Eu­ro­pa, opt bănci au fost sanc­ţi­o­na­te dras­tic pen­tru con­sti­tu­i­rea de car­tel, pen­tru ma­ni­pu­la­rea EURIBOR. În Ro­mânia, în ace­lași timp, opt bănci au fost spă­la­te, acea in­ves­ti­ga­ţie a fost închi­să într-un mod du­bi­os, deși exis­tau opi­nii din in­te­ri­o­rul Con­si­li­u­lui Con­cu­ren­ţei, opi­nii scri­se ale in­spec­to­ri­lor de aco­lo, cum că s-au as­cuns, s-a fa­vo­ri­zat in­frac­to­rul,deci ele­men­te ca­re să ne de­ter­mi­ne să pro­ce­dăm la o ve­ri­fi­ca­re a fe­lu­lui în ca­re s-a închis acea an­che­tă”, a pre­ci­zat Zam­fir, ma­rți, la fi­na­lul șe­din­ţei Bi­ro­u­lui per­ma­nent al Se­na­tu­lui.

În ur­mă cu cir­ca ze­ce zi­le, și con­si­li­e­rul de stat Da­ri­us Vâlcov acu­za Con­si­li­ul Con­cu­re­nței că tă­ră­gă­nea­ză lu­cru­ri­le în ce­ea ce pri­vește ana­li­za ni­ve­lu­lui ROBOR, no­te­a­ză Di­gi 24.

În re­pli­că, preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui Con­cu­re­nței a pre­ci­zat, ma­rți, că in­ves­ti­gația din 2008 la ca­re fa­ce re­fe­ri­re se­na­to­rul Da­ni­el Zam­fir a vi­zat ac­ti­vi­ta­tea băn­ci­lor ca­re sta­bi­lesc ROBOR pen­tru o pe­ri­oa­dă de nu­mai cinci zi­le lu­cră­toa­re, timp în ca­re in­di­ce­le ROBOR a cres­cut ful­mi­nant. „Atunci a in­ter­venit BNR și a pla­fo­nat ROBOR“, a spus Chi­rițoiu. El a adău­gat că si­tuația res­pec­ti­vă nu are nici o le­gă­tu­ră cu ce­ea ce se întâmplă acum pe piața ban­ca­ră sau pe an­sam­blul eco­no­mi­ei. „Atunci, eco­no­mia Ro­mâni­ei înre­gis­tra o scă­de­re de 7,5%, acum crește anual cu 4-5 %. In­ves­ti­gația res­pec­ti­vă a fost su­per­vi­za­tă de Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă și nici Co­mi­sia, nici Con­si­li­ul Con­cu­re­nței nu au con­sta­tat ne­re­gu­li. Mai pre­cis, ele­men­te­le ca­re au stat la ba­za in­ves­ti­gați­ei Con­si­li­u­lui Con­cu­re­nței nu au con­fir­mat exis­te­nța unui car­tel ban­car ca­re in­te­nți­o­na la acel mo­ment să cre­as­că ROBOR“, a spus Bog­dan Chi­rițoiu.În opi­nia sa, sin­gu­ra ca­le de re­du­ce­re a co­mi­si­oa­ne­lor ban­ca­re es­te tran­spu­ne­rea le­gis­lați­ei eu­ro­pe­ne, res­pec­tiv Di­rec­ti­va pri­vind Ser­vi­ci­i­le Plăți 2.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.