Cel mai nou plan al PSD împo­tri­va lui Io­han­nis

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Gu­ver­nul pre­gă­tește o or­do­na­nță de ur­ge­nță prin ca­re vor fi sta­bi­li­te ter­me­ne cla­re pen­tru re­vo­ca­rea și nu­mi­rea unor mi­niștri. Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a re­fu­zat de mai mul­te ori pro­pu­ne­ri­le PSD pen­tru Dez­vol­ta­re și Tran­spor­turi, du­pă ce ti­tu­la­rii aces­tor mi­nis­te­re au de­mi­si­o­nat în noi­em­brie anul tre­cut.

Gu­ver­nul pre­gă­tește o or­do­na­nță de ur­ge­nță prin ca­re vor fi sta­bi­li­te ter­me­ne cla­re pen­tru re­vo­ca­rea și nu­mi­rea unor mi­niștri. Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a re­fu­zat de mai mul­te ori pro­pu­ne­ri­le PSD pen­tru Dez­vol­ta­re și Tran­spor­turi, du­pă ce ti­tu­la­rii aces­tor mi­nis­te­re au de­mi­si­o­nat în noi­em­brie anul tre­cut.

Ordo­na­nța de ur­ge­nță ca­re îl va obli­ga pe preșe­din­te să-i re­vo­ce sau să-i nu­me­as­că pe mi­niștri va pre­ve­dea un ter­men de 3-5 zi­le pen­tru re­vo­ca­re și un ter­men de 5-7 zi­le pe ca­re șe­ful sta­tu­lui îl va avea la dis­po­ziție pen­tru a ac­cep­ta pro­pu­ne­ri­le pre­mi­e­ru­lui pen­tru nu­mi­rea unor mi­niștri – a de­cla­rat de­pu­ta­tul PSD Flo­rin Ior­da­che. El a pre­ci­zat că ordo­na­nța va fi adop­ta­tă cel târziu săp­tă­mâna vi­i­toa­re.

Flo­rin Ior­da­che, fost mi­nis­tru al Jus­tiți­ei, a de­cla­rat că prin ace­as­tă or­do­na­nță de ur­ge­nță PSD vrea „să opre­as­că bă­taia de joc din par­tea preșe­din­te­lui Klaus Io­han­nis“.„În con­se­ci­nță, do­rim să venim cu o or­do­na­nță în com­ple­ta­rea Le­gii 90 și să pre­ve­dem niște ter­me­ne foar­te cla­re în ca­re preșe­din­te­le, con­form de­ci­zi­ei CCR, să ai­bă niște ter­me­ne ma­xi­ma­le în ca­re tre­bu­ie să se pre­zin­te și în ce­ea ce pri­vește ce­re­rea de re­vo­ca­re fă­cu­tă de pre­mi­er sau, în caz de de­mi­sie, o pe­ri­oa­dă re­zo­na­bi­lă de 3-5 zi­le. Con­co­mi­tent, la un alt ar­ti­col, aco­lo un­de sunt sta­bi­li­te con­di­ţi­i­le de le­ga­li­ta­te pe ca­re tre­bu­ie să le înde­pli­neas­că un mi­nis­tru, pre­ve­de­ri­le des­pre do­mi­ci­liu, ce­tă­ţe­nie și ace­le con­di­ţii de in­te­gri­ta­te, preșe­din­te­le să fie obli­gat, du­pă ce con­sul­tă ma­pa pro­fe­si­o­na­lă, deci con­di­ţi­i­le de le­ga­li­ta­te, să nu­me­as­că ministrul res­pec­tiv, să zi­cem, într-o pe­ri­oa­dă re­zo­na­bi­lă de 5-7 zi­le“, a ex­pli­cat de­pu­ta­tul Ior­da­che.

Fă­ră dez­ba­te­re par­la­men­ta­ră

Po­tri­vit re­pre­zen­tan­tu­lui PSD, va­rian­ta adop­tă­rii unei or­do­nan­ţe de că­tre Gu­vern es­te mai bu­nă de­cât cea a unui proi­ect de le­ge în Par­la­ment, pen­tru că ini­ţia­ti­va par­la­men­ta­ră ar fi ata­ca­tă de opo­zi­ţie și de Klaus Io­han­nis la CCR și, până atunci, „tre­ce va­ra“și Preșe­din­ţia Con­si­li­u­lui UE.

Olgu­ţa Va­si­les­cu, pro­pu­să de PSD în func­ţia de mi­nis­tru al Dez­vol­tă­rii, a fost pri­ma ca­re a de­cla­rat că ar pu­tea fi adop­ta­tă or­do­nan­ţă de ur­gen­ţă ca­re să-i dea ter­men preșe­din­te­lui pen­tru nu­mi­rea mi­niștri­lor pro­puși de că­tre pre­mi­er. Ea a de­cla­rat că le­gis­la­ţia es­te de­fi­ci­ta­ră pe acest su­bi­ect.„Va fi or­do­nan­ţă de ur­gen­ţă că dum­nea­lui tre­bu­ie să res­pec­te un ter­men. Da­că nu ac­cep­tă acel ter­men, vom mer­ge la Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă“, a ex­pli­cat Olgu­ţa Va­si­les­cu, ră­ma­să în afa­ra Gu­ver­nu­lui du­pă ce a re­nu­nțat la Mi­nis­te­rul Mun­cii.

Li­de­rul PSD, Li­viu Drag­nea, a de­cla­rat du­mi­ni­că se­a­ră, du­pă șe­din­ţe­le par­ti­du­lui, că PSD va mai aștep­ta pu­ţin pen­tru a ve­dea da­că preșe­din­te­le Io­han­nis ex­pli­că de ce nu do­rește să-i nu­me­as­că pe Mir­cea Dră­ghici la Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor și pe Lia Olgu­ţa Va­si­les­cu la Mi­nis­te­rul Dez­vol­tă­rii și, în func­ţie de răs­pun­sul pe ca­re îl va da șe­ful sta­tu­lui, se va sfă­tui cu co­le­gii din coa­li­ţie, cu pre­mi­e­rul și cu ministrul Jus­ti­ţi­ei pen­tru a ve­dea ca­re es­te cea mai bu­nă ca­le de ur­mat.

Evo­luția scan­da­lu­lui

Prac­tic, du­pă 70 de zi­le, ni­ci­u­nul din­tre ce­le do­uă mi­nis­te­re nu are un mi­nis­tru ti­tu­lar. Acum, aces­tea sunt con­du­se de doi in­te­ri­mari, ca­re se ocu­pă de câte do­uă mi­nis­te­re: Fi­na­nțe­le și Dez­vol­ta­rea – Eu­gen Te­o­do­ro­vici, res­pec­tiv Fon­du­ri­le Eu­ro­pe­ne și Tran­spor­tu­ri­le – Ro­va­na Plumb.

Inițial, pre­mi­e­rul Dăn­ci­lă a tran­smis preșe­din­te­lui re­vo­ca­rea mi­niștri­lor Tran­spor­tu­ri­lor și Dez­vol­tă­rii, pro­pu­nându-i pe Lia Olgu­ţa Va­si­les­cu și pe Ilan Lau­fer. Însă pe 20 noi­em­brie preșe­din­te­le Io­han­nis a evi­tat re­vo­ca­rea ti­tu­la­ri­lor de la ce­le do­uă mi­nis­te­re – Lu­cian Șo­va și Paul Stă­nes­cu –, res­pin­gând im­pli­cit și nu­mi­rea Olgu­ţei Va­si­les­cu și a lui Ilan Lau­fer.Pe 21 noi­em­brie,Lia Olgu­ţa Va­si­les­cu a fost pro­pu­să la Mi­nis­te­rul Dez­vol­tă­rii, iar Mir­cea Dră­ghici la Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor. Ulte­ri­or, Șo­va și-a dat de­mi­sia de la Tran­spor­turi pe 22 noi­em­brie, iar Paul Stă­nes­cu și-a anu­nțat de­mi­sia de la Dez­vol­ta­re pe 26 noi­em­brie. Chiar da­că le­gea de fun­cți­o­na­re a Gu­ver­nu­lui pre­ve­de că de­mi­si­o­na­rii mai pot fa­ce par­te din Exe­cu­tiv încă 15 zi­le, pre­ze­nța lor în frun­tea mi­nis­te­re­lor s-a pre­lun­git.

Pe 7 de­cem­brie, Gu­ver­nul s-a adre­sat Cur­ţii Con­sti­tu­ţi­o­na­le (CCR) și, po­tri­vit de­ci­zi­ei CCR, șe­ful sta­tu­lui tre­bu­ie să emi­tă „de înda­tă“de­cre­te­le de con­sta­ta­re a va­can­tă­rii ce­lor do­uă func­ţii de mi­nis­tru și să răs­pun­dă mo­ti­vat în le­gă­tu­ră cu nu­mi­ri­le noi­lor mi­niștri. Po­tri­vit CCR, preșe­din­te­le poa­te res­pin­ge, o sin­gu­ră da­tă, o pro­pu­ne­re pe mo­ti­ve de opor­tu­ni­ta­te, iar res­pin­ge­ri­le ul­te­ri­oa­re pot fi doar pe mo­ti­ve de le­ga­li­ta­te.

Ce do­cu­men­te a so­li­ci­tat preșe­din­te­le

Klaus Io­han­nis a sem­nat abia pe 3 ia­nua­rie de­cre­te­le pri­vind va­can­ta­rea pos­tu­ri­lor de mi­niștri de la Dez­vol­ta­re și de la Tran­spor­turi. Pe 9 ia­nua­rie, Io­han­nis a tri­mis la Gu­vern un re­fuz pen­tru ce­le do­uă pro­pu­neri, afir­mând că nu înde­pli­nesc con­diți­i­le le­ga­le.

Preșe­din­te­le Io­han­nis i-a tran­smis pre­mi­e­ru­lui o scri­soa­re în ca­re ex­pli­ca de ce a re­fu­zat nu­mi­ri­le, pre­ci­zând că do­cu­men­ta­ţia ca­re înso­ţește pro­pu­ne­ri­le de nu­mi­re a Olgu­ţei Va­si­les­cu și a lui Mir­cea Dră­ghici la Dez­vol­ta­re și la Tran­spor­turi es­te in­com­ple­tă. Șe­ful sta­tu­lui sus­ţi­nea, în scri­soa­rea din 15 ia­nua­rie, că do­cu­men­ta­ţia e in­com­ple­tă, cer­ti­fi­ca­tul de ca­zi­er ju­di­ciar fi­ind sin­gu­rul do­cu­ment ca­re ates­tă si­tua­ţia ju­di­cia­ră a unei per­soa­ne.

Pe 21 ia­nua­rie, pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă i-a tri­mis o no­uă scri­soa­re lui Klaus Io­han­nis în ca­re îi ce­rea să-i nu­me­as­că la Dez­vol­ta­re și la Tran­spor­turi pe Olgu­ţa Va­si­les­cu, res­pec­tiv pe Mir­cea Dră­ghici, afir­mând că ea be­ne­fi­cia­ză de drep­tul ex­clu­siv de apre­ci­e­re și de ale­ge­re a per­soa­ne­lor pro­pu­se a fa­ce par­te din Gu­vern.

Gu­ver­nul a anu­nțat că a tri­mis la Co­tro­ceni do­cu­men­te­le so­li­ci­ta­te de preșe­din­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.