De ce a ple­cat Avram Ian­cu, pe jos, din Pe­troșani spre Con­stan­ţa

Dru­mul du­re­a­ză apro­xi­ma­tiv 9 zi­le și es­te an­tre­na­men­tul pen­tru o cur­să de ul­tra­ma­ra­ton în zo­na arc­ti­că.

Romania Libera - - Actualitat­e - Cris­tian Ha­gi

Avram Ian­cu es­te, pro­ba­bil, cel mai cu­nos­cut bi­bli­o­te­car din Ro­mânia. Cu si­gu­ra­nță cel mai cu­ra­jos. Du­pă mai mul­te încer­cări te­me­ra­re, s-a ho­tă­rât să dea pi­ept cu alta: cur­sa 6633 Arc­tic Ultra, una din­tre ce­le mai du­re din lu­me. La tem­pe­ra­turi ce pot ajun­ge până la -50 gra­de Cel­si­us, va aler­ga pe flu­vi­i­le îngheța­te din nor­dul înde­păr­tat al Ca­na­dei (în Yu­kon) ce se scurg din­co­lo de Cer­cul Po­lar că­tre Oce­a­nul Arc­tic.

„Dar până atunci voi aler­ga apro­xi­ma­tiv 620 km (cât e dis­ta­nța con­cur­su­lui) de la Pe­troșani la Con­sta­nța! Din lo­cul na­tal și până la Ma­rea noas­tră cea Ne­a­gră, pe ca­re am tra­ver­sat-o înot anul tre­cut, de la Su­li­na la Istan­bul (680 km), cu­ce­rind în mod pașnic ve­chi­ul Con­stan­ti­no­pol. Voi tra­ge du­pă mi­ne, în sa­nie, 30 de ki­lo­gra­me cu ce­le tre­bu­in­ci­oa­se. Îmi au­toim­pun să ajung la Con­sta­nța în li­mi­ta ce­lor 9 zi­le cât e li­mi­ta la 6633. Voi înnop­ta nu­mai afa­ră în sa­cul de dor­mit“, a spus el.

Acum câte­va zi­le, bi­bli­o­te­ca­rul

s-a ți­nut de cu­vânt și a ple­cat spre Con­sta­nța. A avut ce­va pro­ble­me du­pă pri­ma zi, când cel ca­re îi închi­ria­se sa­nia a venit și i-a luat-o, lă­sându-l cu cir­ca 30 ki­lo­gra­me de ba­gaj pe mar­gi­nea dru­mu­lui. Asta nu l-a oprit, iar cei ca­re îl su­sțin au re­a­cți­o­nat ime­diat și i-au să­rit în aju­tor. Ci­ne­va i-a adus din Con­sta­nța o no­uă sa­nie, iar dru­mul lui Avram Ian­cu spre ma­re a con­ti­nuat. Ar tre­bui să du­re­ze 9 zi­le.

Avram Ian­cu es­te pri­mul ro­mân ca­re a tra­ver­sat Ca­na­lul Mâne­cii fă­ră cos­tum de ne­o­pren,

sub di­rec­ta su­pra­ve­ghe­re a Chan­nel Swim­ming Asso­cia­ti­on, du­pă o lup­tă in­fer­na­lă: 62 km par­cu­rși în 17 ore și 54 de mi­nu­te. Se întâmpla în 2016. Apoi în 2017, în pre­mi­e­ră mon­dia­lă, a par­curs între­gul curs al Du­nă­rii, de la iz­voa­re la văr­sa­re (2.860 km), în 89 de zi­le, fă­ră cos­tum de ne­o­pren. Anul tre­cut a îno­tat de la Su­li­na la Istan­bul. Ian­cu a mai par­ti­ci­pat la ul­tra­ma­ra­to­nul 6633 Arc­tic Ultra, dar a fost ne­voit să aban­do­ne­ze. Cur­sa a fost câști­ga­tă de trei ori de ro­mânul Ti­be­riu Ușe­riu.

De­co­rat de preșe­din­te­le Ro­mâni­ei

În de­cem­brie 2018, Avram Ian­cu a pri­mit de la preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis Ordi­nul Na­ţi­o­nal „Ste­aua Ro­mâni­ei“în grad de Ca­va­ler, în semn de „înal­tă apre­ci­e­re și re­cu­noaște­re pen­tru ex­cep­ţi­o­na­la per­for­man­ţă spor­ti­vă, pen­tru de­ter­mi­na­rea, pa­si­u­nea și per­se­ve­ren­ţa cu ca­re și-a de­să­vârșit po­zi­ţia de îno­tă­tor ul­tra­per­for­mant la ni­vel na­ţi­o­nal și in­ter­na­ţi­o­nal“.

PHOTO/EPA

O fo­to­gra­fie ae­ria­nă înfățișe­a­ză mai mu­lți re­zi­de­nți din Tow­nsvil­le, Aus­tra­lia, ca­re fac cu­rat du­pă inun­dați­i­le ma­si­ve din ul­ti­ma săp­tă­mână.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.