Mu­gur Isă­res­cu oco­lește au­di­e­ri­le din Se­nat

Romania Libera - - Politică -

Bi­ro­ul Per­ma­nent al Se­na­tu­lui a apro­bat, ieri, in­vi­ta­rea gu­ver­na­to­ru­lui BNR, Mu­gur Isă­res­cu, la au­di­eri, joi, în co­mi­si­i­le reu­ni­te de bu­get ale Par­la­men­tu­lui. Invi­tația a fost de­cli­na­tă, pe mo­tiv că au­di­e­rea se su­pra­pu­ne șe­di­nței de po­li­ti­că mo­ne­ta­ră a BNR. Es­te a do­ua in­vi­ta­ţie lan­sa­tă de Par­la­ment,Isă­res­cu ne­par­ti­ci­pând la au­di­e­rea an­te­ri­oa­ră în Co­mi­sia eco­no­mi­că a Se­na­tu­lui.

Se­na­to­rul ALDE Da­ni­el Zam­fir a afir­mat că pre­zen­tat lui Mu­gur Isă­res­cu la au­di­e­rea în co­mi­sii es­te obli­ga­to­rie. Aces­ta a in­vo­cat un ar­ti­col din Re­gu­la­men­tul Se­na­tu­lui ca­re spu­ne că „în ca­zul în ca­re co­mi­si­i­le so­li­ci­tă par­ti­ci­pa­rea la lu­cră­ri­le lor a unor mem­bri ai Gu­ver­nu­lui sau a con­du­că­to­ri­lor unor in­sti­tu­ţii pu­bli­ce, pre­zen­ţa aces­to­ra es­te obli­ga­to­rie“.

Dan Su­ciu, pur­tă­to­rul de cu­vânt al Băn­cii Na­ţi­o­na­le a Ro­mâni­ei (BNR), men­ţi­o­nea­ză, în re­pli­că la in­vi­ta­ţia pri­mi­tă, că au­di­e­rea gu­ver­na­to­ru­lui se su­pra­pu­ne cu șe­din­ţa de po­li­ti­că mo­ne­ta­ră a BNR și ce­re să se gă­se­as­că o altă da­tă pen­tru reu­ni­u­ne. „Mul­ţu­mim de in­vi­ta­ţie. De un an de zi­le, BNR a anun­ţat că joi, 7 fe­brua­rie 2019, la ora 11.00,es­te șe­din­ţa de po­li­ti­că mo­ne­ta­ră. Sunt con­vins că, din res­pect pen­tru ac­ti­vi­ta­tea BNR, se va gă­si altă da­tă. Sunt însă chiar sur­prins că nu s-a fă­cut ace­as­tă sim­plă ve­ri­fi­ca­re, ast­fel încât să se ţi­nă cont de pro­gra­mul de șe­din­ţe de­ja pro­gra­ma­te al BNR. Pro­gra­mul es­te pu­blic de un an de zi­le și anun­ţat pe si­te și la fi­e­ca­re șe­din­ţă de po­li­ti­că mo­ne­ta­ră.Sper să nu fie ace­e­ași ob­se­sie pen­tru per­soa­ne a dom­nu­lui Zam­fir și ace­e­ași lip­să de in­te­res pen­tru te­me re­a­le pe ca­re dânsul le-a ma­ni­fes­tat de­ja“, a de­cla­rat Dan Su­ciu, pur­tă­to­rul de cu­vânt al BNR.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.