Alba­ne­zii, „re­gii co­cai­nei“în Ma­rea Bri­ta­nie

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Ma­fia al­ba­ne­ză a pre­luat con­tro­lul tra­fi­cu­lui de dro­guri pe te­ri­to­ri­ul bri­ta­nic, o „afa­ce­re” de 5 mi­liar­de de li­re ster­li­ne, rețe­aua cri­mi­na­lă li­vrând co­cai­nă din por­tu­ri­le Eu­ro­pei până pe stră­zi­le Lon­drei.

Na­ti­o­nal Cri­me Agen­cy ara­tă că Ma­fia Shqip­ta­re, sin­di­ca­te­le cri­mei or­ga­ni­za­te al­ba­ne­ze, și-au con­so­li­dat pu­te­rea în ca­drul lu­mii in­ter­lo­pe bri­ta­ni­ce și sunt pe punc­tul de a pre­lua în to­ta­li­ta­te piața bri­ta­ni­că a co­cai­nei. De-a lun­gul Ta­mi­sei, pe o lun­gi­me de mai mu­lți ki­lo­me­tri, se află por­turi cu imen­se con­tai­ne­re, un­de es­te des­căr­ca­tă co­cai­na al­ba­ne­zi­lor. Dar is­to­ria Ma­fia Shqip­ta­re înce­pe pe ce­a­lal­tă coas­tă a Atlan­ti­cu­lui, în jun­gla din Ame­ri­ca La­ti­nă. Mo­dul în ca­re ma­fia al­ba­ne­ză a cu­ce­rit piața co­cai­nei din Ma­rea Bri­ta­nie es­te o le­cție de reuși­tă cri­mi­na­lă: ca­pa­ci­ta­tea de a de­ve­ni pri­e­teni cu ce­le mai pe­ri­cu­loa­se ma­fii din lu­me și ame­ni­nța­rea ab­so­lu­tă a vi­o­le­nței cu ca­re ma­fia al­ba­ne­ză a alte­rat or­di­nea exis­ten­tă. Ani de zi­le, im­por­ta­to­rii in­ter­nați­o­na­li de co­cai­nă au lu­crat se­pa­rat de an­gro­siști și de ban­de cri­mi­na­le și prețu­ri­le erau va­ria­bi­le. Ma­fia al­ba­ne­ză a aban­do­nat mo­de­lul și a înce­put să ne­go­ci­e­ze di­rect cu car­te­lu­ri­le co­lum­bi­e­ne ca­re con­tro­lau pro­du­cția de co­ca și imen­se tran­spor­turi au fost or­ga­ni­za­te di­rect din Ame­ri­ca de Sud. Și acum ca­na­le­le de apro­vi­zi­o­na­re apa­rțin ma­fi­ei al­ba­ne­ze ca­re a scă­zut prețul co­cai­nei și a cres­cut pu­ri­ta­tea ei. Expe­di­eri ma­si­ve au fost in­tro­du­se în Ma­rea Bri­ta­nie, un­de dro­gul es­te cel mai ief­tin du­pă 1990 și mai pur, pro­vo­când de­ce­se fă­ră pre­ce­dent.

Pen­tru ca mo­de­lul al­ba­nez să fun­cți­o­ne­ze cu ade­vă­rat tre­bu­ia asi­gu­rat con­tro­lul por­tu­ri­lor eu­ro­pe­ne și pen­tru asta Ma­fia Shqip­ta­re tre­bu­ia să co­la­bo­re­ze cu Ndran­ghe­ta, cea mai pu­ter­ni­că și mai mon­dia­li­za­tă din­tre ma­fi­i­le ita­li­e­ne, ca­re con­tro­le­a­ză co­me­rțul cu co­cai­nă în Eu­ro­pa con­ti­nen­ta­lă. Po­tri­vit age­nți­lor bri­ta­nici spe­cia­li­zați în lup­ta con­tra cri­mei or­ga­ni­za­te, „exis­tă de acum o re­lație pu­ter­ni­că între ma­fia or­ga­ni­za­tă de ita­li­eni și al­ba­ne­zi. Alba­ne­zii lu­cre­a­ză cu ei, nu sunt con­cu­re­nții lor”.

Au­to­ri­tăți­le ame­ri­ca­ne și eu­ro­pe­ne însăr­ci­na­te cu apli­ca­rea le­gii au des­cris Alba­nia drept cel mai im­por­tant fur­ni­zor de ca­na­bis din UE și un im­por­tant punct de tran­zit pen­tru he­roi­nă și co­cai­nă. „Ma­rea Adria­ti­că a de­venit o au­tos­tra­dă pen­tru tra­fi­cul de dro­guri”, a de­cla­rat Xhe­mal Gjun­kshi, mem­bru al opo­ziți­ei în Par­la­men­tul al­ba­nez, iar ex­pe­rții afir­mă că tra­fi­ca­nții au in­fes­tat com­plet po­li­ti­ca și co­me­rțul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.