„Pen­tru ce mer­gem la ope­ră?“și „No­uă po­vești mu­zi­ca­le“

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Fun­dația Ca­lea Vic­to­ri­ei ne in­vi­tă vi­neri, 8 fe­brua­rie, ora 19.00, la Pa­la­tul Cer­cu­lui Mi­li­tar Nați­o­nal, în Sa­la de Spec­ta­co­le, la lan­sa­rea a do­uă că­rți ori­gi­na­le, afla­te la a do­ua ediție: „Pen­tru ce mer­gem la ope­ră?” și „No­uă po­vești mu­zi­ca­le”, sem­na­te de ta­len­ta­tul di­ri­jor Ti­be­riu Soa­re.

La eveni­ment vor par­ti­ci­pa San­dra Eco­bes­cu, preșe­din­te­le Fun­dați­ei Ca­lea Vic­to­ri­ei, și di­ri­jo­rul Ti­be­riu Soa­re, că­ru­ia pu­bli­cul va pu­tea să îi adre­se­ze între­bări și să pri­me­as­că au­to­gra­fe. În fi­nal ne vom bu­cu­ra de un re­ci­tal ofe­rit de

ta­len­ta­ta so­pra­nă Cris­ti­na Fi­e­ra­ru, stu­den­tă a Uni­ver­si­tății Nați­o­na­le de Mu­zi­că Bu­cu­rești, ca­re va in­ter­pre­ta câte­va arii ce­le­bre com­pu­se de Mo­zart, Do­ni­zet­ti și Puc­cini.

Ce­le do­uă vo­lu­me sunt uni­ce în pei­sa­jul nos­tru cul­tu­ral prin to­nul

co­loc­vial, in­for­mați­i­le ine­di­te din lu­mea mu­zi­cii și for­ma gra­fi­că spe­cia­lă, cu ilus­trații sem­na­te Ma­ria Sur­du­can. Idei­le ori­gi­na­le ale au­to­ru­lui și fe­lul în ca­re po­ves­tește ne in­tro­duc în uni­ver­sul unor mu­zi­ci­eni de ge­niu și ne per­mit să înțe­le­gem mai bi­ne epo­ca

în ca­re au cre­at. Că­rți­le se adre­se­a­ză unui pu­blic larg - de la ado­les­ce­nți cu­ri­oși să înțe­le­a­gă fe­no­me­nul mu­zi­cii cla­si­ce, al ope­rei sau al ba­le­tu­lui până la me­lo­mani pa­si­o­nați, ca­re vor să sa­vu­re­ze

mai bi­ne com­po­zi­to­rii pre­fe­rați - prin ex­plo­ra­rea per­spec­ti­vei ofe­ri­te de un di­ri­jor ex­pe­ri­men­tat și eru­dit.

Exis­tă oa­meni ca­re pot fi as­cul­tați des în spați­ul pu­blic, însă Ti­be­riu Soa­re es­te o per­so­na­li­ta­te pe

ca­re o ve­dem mai de­gra­bă di­ri­jând și mai puțin vor­bind. Re­lan­sa­rea ce­lor do­uă vo­lu­me es­te o oca­zie de ne­ra­tat pen­tru cei ca­re vor să-l as­cul­te po­ves­tind des­pre mu­zi­că, ma­rea lui iu­bi­re – Ope­ra – și com­po­zi­to­rii pre­fe­rați.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.