Un fals me­dic a ope­rat nes­tin­ghe­rit în ma­ri­le spi­ta­le pri­va­te ro­mânești

Romania Libera - - Prima Pagina - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Un ita­lian fă­ră stu­dii de spe­cia­li­ta­te s-a dat drept me­dic în Ro­mânia și chiar a con­vins au­to­ri­tă­ţi­le să-l la­se să ope­re­ze în mai mul­te cli­nici din Bu­cu­rești. Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii pa­se­a­ză acum vi­na la cei ca­re l-au an­ga­jat și pro­mi­te an­che­te.

Mat­tew Mo­de, alias Mat­teo Po­li­ti, fu­se­se de­ja con­dam­nat cu sus­pen­da­re în Ita­lia pen­tru impos­tu­ră când s-a de­cis să vi­nă în Ro­mânia să-și exer­ci­te ta­len­te­le de „chi­rurg es­te­ti­cian”. În vârstă de 39 de ani, băr­ba­tul cu doar opt cla­se ab­sol­vi­te a ob­ţi­nut avi­zul Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tă­ţii, prin Di­rec­ţia de Să­nă­ta­te Pu­bli­că, înșe­lând vi­gi­len­ţa func­ţi­o­na­ri­lor cu di­plo­me și ates­ta­te me­di­ca­le fal­si­fi­ca­te. Ast­fel, es­cro­cul ita­lian a ajuns să ope­re­ze în Ro­mânia, chiar și la spi­ta­lul pri­vat Mon­za, fă­ră stu­dii de me­di­ci­nă, fi­ind de­pis­tat de asis­ten­te că nu știa să-și pu­nă mă­nuși­le, po­tri­vit unei an­che­te jur­na­lis­ti­ce re­a­li­ta­te de zia­rul “Li­ber­ta­tea”.

Băr­ba­tul s-a dat în Ro­mânia drept chi­rurg plas­ti­cian, fo­lo­sind iden­ti­ta­tea unui me­dic ita­lian din Mo­de­na cu un nu­me ase­mă­nă­tor, Lu­i­gi Vin­cen­zo Po­li­ti, și nu in­tra sin­gur în sa­la de ope­rație. Încă din 2016, „chi­rur­gul en­glez” ofe­rea un in­ter­viu unei pu­bli­ca­ţii mon­de­ne, în ca­re se pro­nu­nța, ca spe­cia­list de cla­să, în le­gă­tu­ră cu pre­su­pu­sul im­plant ma­mar al cântă­reței Andre­ea Bă­lan. Apoi, din mar­tie 2018, Mat­thew Mo­de înce­pe să ope­re­ze în Bu­cu­rești, în nu mai puțin de pa­tru cli­nici: Eu­ro­me­di­cal, Pres­ti­ge, MH Me­di­cal Gro­up și Mon­za, având o car­te de vi­zi­tă im­pre­si­o­nan­tă - a stu­diat în SUA și a lu­crat în Ma­rea Bri­ta­nie, Spa­nia, Ita­lia și, acum, în Ro­mânia. Mat­thew Mo­de pre­tin­dea că a stu­diat la UPMC Pres­by­te­rian Sha­dy­si­de Hos­pi­tal și la The Joh­ns Hop­kins Uni­ver­si­ty School of Me­di­ci­ne.

So­ri­na Pin­tea: Da, a ope­rat în cli­nici pri­va­te cu o pa­ra­fă

Ministrul Să­nă­tății nu nea­gă că Di­re­cția de Să­nă­ta­te Pu­bli­că a dat pa­ra­fa, dar spu­ne că l-au an­ga­jat ile­gal cli­ni­ci­le. Ce nu a spus So­ri­na Pin­tea es­te de ce i-a dat DSP pa­ra­fa cu ca­re a in­trat în sa­la de ope­rații. Ca să prac­ti­ce, chi­rur­gul fals avea ne­voie de do­uă avi­ze: de la Co­le­gi­ul Me­di­ci­lor din Ro­mânia și de la Di­re­cția de Să­nă­ta­te Pu­bli­că, in­sti­tuție su­bor­do­na­tă Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tății. „Nu a adus toa­te do­cu­men­te­le. Mi­nis­te­rul Să­nă­tății a ana­li­zat do­cu­men­te­le pe ca­re le-a adus, de fapt nu le-a adus per­so­nal. A avut o împu­ter­ni­ci­re. Și pen­tru că nu avea toa­te do­cu­men­te­le nu a pri­mit avi­zul, adi­că echi­va­la­rea di­plo­mei”, a de­cla­rat So­ri­na Pin­tea. Ministrul Să­nă­tății a pre­ci­zat că și alte țări s-au con­frun­tat cu ast­fel de pro­ble­me. De ase­me­nea, Pin­tea a con­fir­mat că fal­sul chi­rurg Mat­teo Po­li­ti a ope­rat în clinci pri­va­te, doar în ba­za unei pa­ra­fe.

Ori­ce me­dic străin ca­re prac­ti­că în Ro­mânia e obli­gat să obți­nă avi­ze de la do­uă fo­ruri: Co­le­gi­ul Me­di­ci­lor (CMR) și Mi­nis­te­rul Să­nă­tății. În ca­zuri ex­cep­ţi­o­na­le, când me­di­cul prac­ti­că oca­zi­o­nal sau vi­ne în Ro­mânia pen­tru a ţi­ne cur­suri, es­te su­fi­ci­ent avi­zul CMR. Cu alte cu­vin­te, cli­ni­ci­le ca­re i-au per­mis lui Mat­thew Mo­de să ope­re­ze pa­ci­en­ţi nu au res­pec­tat re­gle­men­tă­ri­le le­ga­le. „Exis­tă ca­zuri în ca­re mari pro­fe­sori din străi­nă­ta­te vin să ope­re­ze pen­tru câte­va zi­le la noi. Și ei so­li­ci­tă acor­dul Co­le­gi­u­lui din Ro­mânia, așa e le­gea pes­te tot”, spu­ne me­di­cul Adria­na Mi­ha­laș, șe­fa avi­ză­ri­lor de la Co­le­gi­ul Me­di­ci­lor Bu­cu­rești. Dar Mat­thew Mo­de a să­rit Co­le­gi­ul Me­di­ci­lor. Și a mers di­rect la DSP.

Ca­mu­flat în Mat­thew Mo­de, Mat­teo Po­li­ti s-a dus la DSP și, pe ba­za unei di­plo­me fal­se de la fa­cul­ta­tea de me­di­ci­nă din Priști­na, a obți­nut ștam­pi­la! Apoi, chi­rur­gul de re­nu­me in­ter­nați­o­nal Mat­thew Mo­de a mers la Mon­za, le-a ară­tat avi­zul Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tății și le-a pro­mis că, în scurt timp, va adu­ce și apro­ba­rea de la Co­le­gi­ul Me­di­ci­lor. Cum no­to­ri­e­ta­tea sa me­dia­ti­că adu­na­se de­ja coa­dă la pro­gra­mări, Mon­za l-a ac­cep­tat. În ce­le din ur­mă chi­rur­gul plas­ti­cian Ște­fan Jia­nu s-a aler­tat și a des­co­pe­rit im­pos­tu­ra „co­le­gu­lui” ita­lian din sa­la de ope­ra­ţie, pe ca­re l-a re­cla­mat la Co­le­gi­ul Me­di­ci­lor din Bu­cu­rești, in­sti­tu­ţie ca­re a se­si­zat, la rândul ei, la înce­pu­tul lu­nii ia­nua­rie a aces­tui an or­ga­ne­le de ur­mă­ri­re pe­na­lă. Con­tac­tat de jur­na­liștii ca­re au re­a­li­zat in­ves­ti­ga­ţia, fal­sul me­dic a re­fu­zat să răs­pun­dă între­bă­ri­lor, mo­ti­vând că „es­te ple­cat din ța­ră cu pro­ble­me de fa­mi­lie”. Între timp, una din­tre cli­ni­ci­le în ca­re a ope­rat fal­sul me­dic a anun­ţat că îl va da în ju­de­ca­tă: „Gru­pul Mon­za anu­nță că se con­si­de­ră par­te le­za­tă în acest caz și că a înce­put de­mer­su­ri­le le­ga­le împo­tri­va lui Mat­teo Po­li­ti”. Re­pre­zen­ta­nții uni­tă­ţii sa­ni­ta­re pre­ci­ze­a­ză că fal­sul me­dic a efec­tuat o sin­gu­ră ope­rație, în lu­na de­cem­brie 2018, și că de atunci aces­ta nu a mai avut ni­cio co­la­bo­ra­re cu cli­ni­ca nici în Ita­lia, nici în Ro­mânia.

Con­dam­na­re cu sus­pen­da­re

Năs­cut în Ve­ro­na, Mat­teo Po­li­ti a pri­mit în Ita­lia în 2011 o con­dam­na­re de un an și ju­mă­ta­te cu sus­pen­da­re, pen­tru o in­fra­cți­u­ne ase­mă­nă­toa­re. Des­pre ca­zul său au scris și pu­bli­ca­ţi­i­le ita­li­e­ne la vre­mea res­pec­ti­vă, iar La Stam­pa ti­tra în 2010: ”Clo­nând via­ţa unui me­dic re­al, și-a bă­tut joc de pa­ci­en­ţi și spi­ta­le timp de doi ani”. „Nu are nici mă­car ba­cul, dar a pă­că­lit șa­se spi­ta­le din pa­tru re­gi­uni că es­te me­dic și a reușit chiar să-și des­chi­dă pro­pri­ul cen­tru de es­te­ti­că”, scria și co­ti­dia­nul lo­cal Nu­o­va Ve­ne­zia. Se pa­re că to­tuși a reușit să pă­că­le­as­că di­rec­to­rii a șa­se cli­nici me­di­ca­le din pa­tru re­gi­uni din pe­nin­su­lă – Ve­ro­na, Bres­cia, To­ri­no și Por­de­no­ne – un­de a lu­crat ca me­dic de gar­dă, fă­când in­clu­siv vi­zi­te la do­mi­ci­li­i­le pa­ci­en­ţi­lor. Mai mult, și-a des­chis chiar și un cen­tru de înfru­mu­se­ţa­re Be­au­ty & Be­au­ty Cen­ter, un­de prac­ti­ca di­ver­se tra­ta­men­te es­te­ti­ce, in­clu­siv in­jec­ţii cu acid hia­lu­ro­nic sau pi­er­cing-uri. A ajuns chiar să ţi­nă cur­suri la un cen­tru de for­ma­re pen­tru chi­rur­gi plas­ti­ci­eni din Ve­ro­na. Ulte­ri­or, a be­ne­fi­ciat în mod frau­du­los de aju­tor de șo­maj din par­tea sta­tu­lui Ita­lian, pri­mind mii de eu­ro pe lu­nă între anii 2009 și 2010. Înain­te de a-și des­co­peri „vo­ca­ţia” pen­tru me­di­ci­nă, în mod spe­cial pen­tru chi­rur­gia es­te­ti­că, tână­rul es­croc a lu­crat la o com­pa­nie de închi­riat mașini.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.