Trump – des­pre suc­ce­se, re­for­me, imi­gra­ţie și zi­dul cu Me­xi­cul

Dis­cur­sul asu­pra Stă­rii Nați­u­nii, între ape­luri la uni­ta­te și aver­tis­men­te adre­sa­te de­mo­crați­lor

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

În dis­cur­sul anual pri­vind sta­rea nați­u­nii, pro­nu­nțat în Con­gres, preșe­din­te­le Trump a lan­sat un apel la uni­ta­te bi­par­ti­tă, in­sis­tând pe te­me­le ca­re unesc, dar nu a re­zis­tat și a acu­zat „an­che­te­le par­ti­za­ne ri­di­co­le“și s-a ară­tat dur față de imi­grație.

Alo­cuți­u­nea de ma­rți se­a­ră din Con­gres a du­rat 82 de mi­nu­te și a fost te­le­vi­za­tă la sca­ră nați­o­na­lă, Do­nald Trump pre­zen­tându-se ca un li­der ca­pa­bil să de­pășe­as­că fron­ti­e­re­le par­ti­du­lui. „Tre­bu­ie să res­pin­gem po­li­ti­ci­le de răz­bu­na­re, de re­zis­te­nță și să adop­tăm po­te­nția­lul ne­li­mi­tat al coo­pe­ră­rii, com­pro­mi­su­lui și bi­ne­lui co­mun“, a su­bli­niat preșe­din­te­le ame­ri­can, adău­gând: „Împreu­nă vom pu­tea spul­be­ra de­ce­nii de im­pas po­li­tic. Pu­tem sur­mon­ta ve­chi­le di­vi­zi­uni, pu­tem pan­sa ve­chi­le răni, pu­tem crea noi coa­liții, pu­tem gă­si noi so­luții și con­cre­ti­za pro­mi­si­u­ni­le“. To­tuși, spe­ra­nța gă­si­rii unui spi­rit de coo­pe­ra­re a pă­rut fra­gi­lă, pen­tru că preșe­din­te­le și de­mo­crații s-au lan­sat în ti­ruri po­li­ti­ce în ore­le di­nain­tea dis­cur­su­lui și du­pă, ana­liștii evi­de­nți­ind că es­te puțin pro­ba­bil ca ape­lu­ri­le în fa­voa­rea unei co­la­bo­rări să ai­bă ecou pe cu­loa­re­le Con­gre­su­lui. Chiar în dis­curs – în po­fi­da ape­lu­lui la uni­ta­te pen­tru a fa­ce față pro­vo­că­ri­lor nați­o­na­le și in­ter­nați­o­na­le – Trump a acu­zat „an­che­te­le par­ti­za­ne ri­di­co­le“. „Da­că vrem pa­ce și le­gis­lație, nu pu­tem avea răz­boi și an­che­te“– re­fe­ri­re cla­ră la an­che­ta lui Ro­bert Muel­ler asu­pra in­ge­ri­nței Ru­si­ei în ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le din 2016. „Tre­bu­ie să fim uniți aca­să pen­tru a învin­ge ad­ver­sa­rii noștri din străi­nă­ta­te.“

Șe­ful Ca­sei Albe a lan­sat un nou apel pen­tru fi­na­nța­rea de că­tre Con­gres a unui zid de-a lun­gul fron­ti­e­rei cu Me­xi­cul – pro­ble­ma ca­re a dus la închi­de­rea pa­rția­lă a gu­ver­nu­lui fe­de­ral, un „shut­down“-re­cord ce a du­rat 35 de zi­le și s-a re­per­cu­tat asu­pra an­ga­jați­lor fe­de­ra­li și a unor zo­ne din eco­no­mie. Trump a ți­nut să pre­ci­ze­ze că nu va re­nu­nța la con­stru­i­rea aces­tui zid, ne­ce­sar pen­tru se­cu­ri­ta­tea fron­ti­e­re­lor SUA.

Preșe­din­te­le a evo­cat vic­to­ri­i­le pri­mi­lor săi doi ani de man­dat și a su­bli­niat „in­cre­di­bi­le­le suc­ce­se eco­no­mi­ce“ale ță­rii și pro­gra­mul de re­for­mă „re­vo­luți­o­na­ră“a jus­tiți­ei pe­na­le, adop­ta­tă la sfârși­tul anu­lui 2018, cu o su­sți­ne­re bi­par­ti­za­nă, si­tuație din ce în ce mai ra­ră. „Du­pă 24 de luni de pro­gres ra­pid, eco­no­mia noas­tră es­te in­vi­dia­tă în lu­me, fo­rțe­le noas­tre ar­ma­te sunt, de de­par­te, ce­le mai pu­ter­ni­ce de pe pla­ne­tă, iar SUA câști­gă cu fi­e­ca­re zi“. În con­text a anu­nțat că al doi­lea sum­mit cu dic­ta­to­rul nord-co­re­e­an, Kim Jong-un, va avea loc în Vi­et­nam, pe 27-28 fe­brua­rie.

În plan in­tern, Trump a mai pro­mis re­fa­ce­rea in­fras­truc­tu­ri­lor dis­tru­se și su­sți­ne­rea acor­dă­rii de îngri­jiri me­di­ca­le pen­tru ce­tățe­nii mai puțin no­ro­coși. „Tre­bu­ie să ale­gem între mă­reție sau im­pas“, a de­cla­rat Trump adău­gând: „În ace­as­tă se­a­ră vă cer să ale­geți mă­reția. Agen­da pe ca­re o pre­zint nu es­te una re­pu­bli­ca­nă, nici una de­mo­cra­tă. Es­te pro­gra­mul po­po­ru­lui ame­ri­can“.

Imi­grația și zi­dul de fron­ti­e­ră

Po­tri­vit co­men­ta­to­ri­lor ame­ri­cani, Trump a pro­fi­tat de ca­drul pres­ti­gi­os și de un pu­blic de 50 mi­li­oa­ne de ame­ri­cani pen­tru a pro­nu­nța un dis­curs cu ten­ta per­cep­ti­bi­lă a lan­să­rii cam­pa­ni­ei pen­tru al doi­lea man­dat pre­zi­de­nțial în 2020. A in­sis­tat mult asu­pra nu­me­roa­se­lor sa­le re­for­me și asu­pra ex­ce­len­tei să­nă­tăți a eco­no­mi­ei, ca­re cu­noaște un boom „cum nu s-a mai vă­zut înain­te“. Dar a vor­bit mult și des­pre un su­bi­ect ca­re di­vi­ze­a­ză po­li­ti­ca ame­ri­ca­nă – po­li­ti­ca de imi­grație –, re­luând re­to­ri­ca in­cen­dia­ră pen­tru a des­crie mi­gra­nții ca pe o ame­ni­nța­re pe­ri­cu­loa­să, su­bli­ni­ind că nu va aban­do­na ide­ea con­stru­i­rii zi­du­lui de fron­ti­e­ră, ata­când-o di­rect pe Nan­cy Pe­lo­si, ca­re l-a ca­li­fi­cat drept „imo­ral“.

15 mi­nu­te din dis­cur­sul de o oră și 22 mi­nu­te au fost con­sa­cra­te imi­grați­ei, fă­ră con­ce­sii ce­re­ri­lor de­mo­crați­lor – pre­cum cea pri­vind ac­ce­sul la ce­tățe­nie pen­tru imi­gra­nții in­trați ile­gal în SUA când erau co­pii –, în timp ce în spa­te­le preșe­din­te­lui se afla Nan­cy Pe­lo­si, preșe­din­ta Ca­me­rei Re­pre­zen­ta­nți­lor, con­tro­la­tă în pre­zent de de­mo­crați. Ace­as­ta s-a do­ve­dit un ad­ver­sar re­du­ta­bil, obli­gând preșe­din­te­le să ca­pi­tu­le­ze în pri­vi­nța ter­me­nu­lui-li­mi­tă al fi­na­nță­rii zi­du­lui de fron­ti­e­ră cu Me­xi­cul, și a întârziat Dis­cur­sul asu­pra Stă­rii Nați­u­nii cu o săp­tă­mână, timp pen­tru ca gu­ver­nul să fie din nou în sta­re să fun­cți­o­ne­ze du­pă „shut­down“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.